Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Сучасне інформаційно-методичне забезпечення управління в органах внутрішніх справ
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Сучасне інформаційно-методичне забезпечення управління в органах внутрішніх справ

Анотації 

Фролова О.Г. Сучасне інформаційно-методичне забезпечення управління в органах внутрішніх справ. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Національний університет внутрішніх справ України, Харків, 2002.

   Дисертація присвячена розробці теорії сучасного інформаційно-методичного забезпечення управління в органах внутрішніх справ, що базується на сутності управління в органах внутрішніх справ, його головній меті, завданнях і організаційно-правових основах та комплексному використанні різних класів методів на основі математичних методів за допомогою комп’ютерної техніки, програм і технологій. Це наукова теорія в системі юридичних наук, яка виявляє на практиці свій комплексний і міждисциплінарно-правовий характер та складні зв’язки з іншими галузями науки. Продемонстровані значні потенційні можливості цієї теорії у забезпеченні ефективного управління в органах внутрішніх справ і правотворенні, які можна отримати в результаті статистичної обробки та аналізу фактичних даних і показників діяльності органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів.
   Ключові слова: управління в органах внутрішніх справ; інформаційно-методичне забезпечення; методи; організаційно-правові основи; контроль ефективності управлінських рішень; правотворення.

Фролова Е.Г. Современное информационно-методическое обеспечение управления в органах внутренних дел. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право. - Национальный университет внутренних дел Украины, Харьков, 2002.

   В диссертации впервые совершен подход к разработке теории современного информационно-методического обеспечения управления в органах внутренних дел как к научной теории в системе юридических наук. Сделан вывод о том, что в своей основе эта теория является частью теории управления в органах внутренних дел, однако имеет многочисленные сложные и разветвленные связи с административным, уголовным, уголовно-исполнительным и другими отраслями права, криминологией, а также математикой, социологией, психологией, педагогикой, экономикой и т.д., кроме этого изучает проблемы, которые не входят в предмет ни одной из отраслевых наук или теорий. Все это дает основание рассматривать эту в своей основе юридическую теорию вместе с тем и как междисциплинарную, и межотраслевую.
   В структуре теории современного информационно-методического обеспечения управления в органах внутренних дел были выделены и разработаны следующие “блоки” теоретических вопросов: 1)сущность и главная цель управления в ОВД как соответственно отправная (исходная) база и конечная цель информационно-методического обеспечения управления в ОВД; 2)новейшая методология в управлении в ОВД как фундамент его современного информационно-методического обеспечения; 3)классификация методов по основным методологическим уровням в современном информационно-методическом обеспечении управления в органах внутренних дел, их значение и комплексный, системный подход к их использованию; 4)ведущая роль математических методов, которые могут использоваться и уже используются в современном информационно-методическом обеспечении управления в органах внутренних дел и как основные, и как вспомогательные при применении всех других методов на базе компьютерной техники и программ; организационно-правовые основы и основные этапы их применения в современном информационно-методическом обеспечении управления в органах внутренних дел; 5)социологические, социально-психологические, правовые, экономические и другие методы в современном информационно-методическом обеспечении управления в органах внутренних дел и их математическое обеспечение, а также организационно-правовые основы применения; 6)потенциальные возможности и значение современного информационно-методического обеспечения управления в ОВД в нормотворчестве, усовершенствовании действующего законодательства и практики его применения, повышении эффективности управления в ОВД. Показано, что современное информационно-методическое обеспечение управления в органах внутренних дел, опираясь на понятие и сущность управления в органах внутренних дел, его цели, задачи и организационно-правовые основы, на практике проявляет себя не только в своевременном, полном и качественном обеспечении субъектов управления необходимой и достаточной информацией, но и оказывает им помощь в выработке наиболее оптимальных, научно-обоснованных и глубоко взвешенных управленческих решений путем всестороннего, системного и комплексного исследования этой информации разными классами методов с помощью компьютерной техники, программ и технологий.
   Продемонстрированы на конкретных примерах значительные потенциальные возможности разработанной теории современного информационно-методического обеспечения управления в органах внутренних дел в обеспечении эффективного управления в органах внутренних дел, а также в правотворчестве. Непосредственное применение этой теории и методов современного информационно-методического обеспечения управления в органах внутренних дел дало возможность для научного обоснования предложений по развитию и совершенствованию не только собственных внутриведомственных организационно-правовых основ современного информационно-методического обеспечения управления в органах внутренних дел, но и административного, уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, практики их применения и реализации в деятельности органов внутренних дел и других правоохранительных органов. Дальнейшее развитие с помощью методов современного информационно-методического обеспечения управления в органах внутренних дел получило осуществление различных видов разового и системного, внезапного и текущего контроля за выполнением управленческих решений и их практической результативностью.
   Рекомендована новая система информационно-методического обеспечения управления в ОВД и их оперативно-служебной деятельности, которая обеспечивала бы повышение эффективности работы всех органов и служб МВД и повышение практической результативности управления в них за счет реорганизации и усовершенствования нормативно-правового, материально-технического и кадрового обеспечения информационно-методических подразделений всех уровней структуры органов МВД, использования современных средств компьютерной техники и новейших информационных технологий. Основной целью такой новой системы информационно-методического обеспечения управления в ОВД и их оперативно-служебной деятельности является всесторонняя и комплексная информационно-методическая поддержка управления в ОВД и их деятельности в борьбе с преступностью на основе комплекса нормативно-правовых, организационно-технических, програмно-компьютерных, кадровых и других мер. Основные задачи такой системы: во-первых, обеспечение возможности оперативного получения информации в полном, систематизированном и удобном для пользования виде всеми руководителями и персоналом подразделений ОВД для раскрытия, расследования, предупреждения преступлений и розыска преступников; во-вторых, сбор и обработка оперативной, оперативно-розыскной, оперативно-справочной, статистической и контрольно-инспекционной информации для оценки ситуации и принятия глубоко взвешенных, оптимальных и обоснованных управленческих решений на всех уровнях управления в ОВД; в-третьих, обеспечения эффективного информационно-методического взаимодействия всех отраслевых служб ОВД Украины, других правоохранительных органов и государственных учреждений; в-четвертых, обеспечение надежной защиты информации; в-пятых, подготовка информации для осуществления научно-обоснованных криминологических прогнозов и, в-шестых, осуществление научно-обоснованного криминологического прогнозирования (в соответствии с поставленными управленческими целями, заданными масштабами, глубиной, объемами и сроками прогнозов).
   Ключевые слова: управление в органах внутренних дел; информационно-методическое обеспечение; методы; организационно-правовая основа; контроль эффективности управленческих решений; правотворчество.

Frolova E. G. The modern informational - methodical providing of management in the institutions of internal affairs. - Manuscript.

Dissertation for Doctor’s degree in Jurisprudence (sciences) by speciality 12.00.07 – the theory of management; administrative law (justice) and process; financial law (justice). - National university of internal affairs of Ukraine, Kharkov, 2002.

   Dissertation is devoted to the working out of the theory of modern informational - methodical providing of management in the institutions of internal affairs, which is founded on an essence of management in the institutions of internal affairs, of it main purpose, tasks and organizational - legal bases and complex use of various classes of methods on the base of mathematical methods with the help of computer techniques, programs and process engineerings. It’s a scientific theory in the system of jurisprudences, which discovers in practice the complex and interdisciplinary - legal character and complex links with other fields of a science. The significant potential possibilities of this theory in a support of effective management in the institutions of internal affairs and law-making are shown which can be received in an outcome of statistical processing both analysis of the facts and findings of activity of the institutions of internal affairs and other law-enforcement institutions.
   Key words: management in the institutions of internal affairs; informational - methodical providing; methods; organizational - legal bases; control of efficiency of management solutions; law-making.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Сучасне інформаційно-методичне забезпечення управління в органах внутрішніх справ

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net