Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України)

Анотації 

Федик С.Є. Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002.

   На основі аналізу рішень Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду України, а також відповідних науково-теоретичних джерел у дисертації досліджується тлумачення юридичних норм щодо прав і свобод людини, зокрема положень Конвенції та законодавства України. З’ясовано систему принципів тлумачення-з’ясування таких норм; особливості застосовуваних способів тлумачення та тлумачення норм за “обсягом”. Здійснюване зазначеними судовими органами тлумачення-з’ясування класифіковано за різними критеріями. Проаналізовано місце Конвенції у внутрішній системі права держав – учасниць Ради Європи та наслідки її тлумачення Євросудом. Введено у науково-теоретичний обіг низку нових дефініцій щодо тлумачення змісту Конвенції та здійснена характеристика особливостей застосовуваних способів її інтерпретації.
   Ключові слова: Принципи тлумачення юридичних норм з прав людини, способи тлумачення юридичних норм з прав людини, Європейський суд з прав людини, Конституційний Суд України.

Федык С.Е. Особенности толкования юридических норм о правах человека (по материалам практики Европейского суда по правам человека и Конституционного Суда Украины). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. – Киев, 2002.

   На основе анализа научно-теоретической литературы, решений Европейского суда по правам человека (далее – Евросуд) и Конституционного Суда Украины (далее – КСУ) в диссертации исследуется толкование этими органами юридических норм, закрепляющих права и свободы человека. Объектом исследования является официальная правотолковательная деятельность международных (Евросуда) и национальных (КСУ) органов по вопросам уяснения и разъяснения содержания указанных норм.
   Охарактеризована выявленная в ходе исследования система принципов толкования положений Конвенции о защите прав и основных свобод (далее – Конвенция). Подчеркнуто, в частности, что принцип пропорциональности используется преимущественно в процессе уяснения норм с элементами оценочных понятий, он более тесно “сотрудничает” с принципами автономности и обеспечения определенной сферы национального усмотрения. Принцип эффективного обеспечения защиты прав человека (реализуемый в значительной мере посредством эволюционного, целевого, систематического и исторического способов толкования) взаимодействует с принципом обеспечения определенной сферы национального усмотрения (с привлечением прецедентных решений Евросуда на основе толкования норм по “объему”). Использование принципа эффективности может рассматриваться и как ориентир в деятельности КСУ. Средством предотвращения смещения правоприменительной практики Евросуда в практику правотворческую должно выступать сбалансированное сочетание принципа автономности с иными принципами и способами толкования. Целью принципа обеспечения определенной сферы национального усмотрения является максимальный учет конкретно-исторических и ситуационных особенностей в делах о правах и свободах человека. Тем самым облегчается достижение баланса интересов заявителя и государства-ответчика (в том числе и в решениях Евросуда).
   Выявлены общие и отличительные черты используемых в процессе интерпретации Конвенции способов толкования и толкования норм по “объему”, отмечена обусловленность особенностей применения этих способов и специфики практики правотолковательной деятельности Евросуда и КСУ рассмотренными принципами. Предложено объяснение неоднозначности толкования Евросудом положений Конвенции. Предпринята попытка оценить степень соответствия правотолковательной деятельности КСУ названным принципам.
   Охарактеризованы: специфика используемых Евросудом прецедентов; юридическая сила прецедентных решений Евросуда относительно его же дальнейшей правотолковательной деятельности и влияние его решений на правотолковательную и правотворческую деятельность государств – членов Совета Европы вообще, а также некоторые своеобразные юридические свойства этих решений в сфере прав и свобод человека.
   Ключевые слова: Принципы толкования юридических норм по правам человека, способы толкования юридических норм по правам человека, Европейский суд по правам человека, Конституционный Суд Украины.

Fedyk S. The peculiarities of legal norms interpretation concerning human rights (by practice of the European Court on Human Rights as well as the Constitutional Court of Ukraine). – Manuscript.

The dissertation on gaining scientific degree of candidate of law sciences in specialization 12.00.01 – Theory and History of State and Law; History of Political and legal doctrines. –Institute of International Relations of the Kyiv National University after Taras Shevchenko. – Kyiv, 2002.

   Having analyzed theoretical literature and decisions of the European Court on Human Rights and the Constitutional Court of Ukraine the author researches the issue of legal norms interpretation concerning fundamental human rights and freedoms at all and provisions of the European Convention on Human Right in particular made by these bodies. The object of research is official interpretative activity of international (the European Court on Human Rights) and national (the Constitutional Court of Ukraine) bodies in the sphere of explanation as well as elucidation legal norms essence concerning fundamental human rights.
   Key words: Principles of interpretation of the legal rules on human rights, methods of interpretation of the legal rules on human rights, European Court on Human Rights, Constitutional Court of Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net