Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Криміналістичний аспект дослідження особи засудженого до позбавлення волі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Криміналістичний аспект дослідження особи засудженого до позбавлення волі

Анотації

Гель А. П. Криміналістичний аспект дослідження особи засудженого до позбавлення волі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002.

   Рукопис являє собою дослідження на монографічному рівні питань використання інформації про властивості особи засудженого до позбавлення волі для вирішення ідентифікаційних, діагностичних, розшукових і тактичних завдань в процесі розкриття і розслідування злочинів, вчинених засудженими в місцях позбавлення волі.
   В дисертації розглянуті завдання та сутність процесу криміналістичного дослідження особи засудженого до позбавлення волі, проаналізований механізм утворення джерел інформації про властивості особи засудженого до позбавлення волі, класифіковані і охарактеризовані джерела інформації про особу засудженого. Внесені пропозиції щодо удосконалення існуючої системи документальних джерел інформації.
   На підставі аналізу структури злочинності в місцях позбавлення волі визначені властивості особи засудженого, інформація про які має істотне значення для розслідування злочинів, вчинених засудженими. Розглянуті основні напрямки та форми використання інформації про властивості особи засудженого в діяльності органів розслідування, внесені пропозиції щодо її вдосконалення.
   Ключові слова: криміналістичне дослідження особи засудженого до позбавлення волі, джерела інформації, розслідування злочинів, вчинених засудженими в місцях позбавлення волі.

Гель А.П. Криминалистический аспект исследования личности осужденного к лишению свободы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2002.

   Рукопись представляет собой исследование на монографическом уровне проблемы использования информации о свойствах личности осужденного к лишению свободы для решения идентификационных, диагностических, розыскных и тактических задач в процессе раскрытия и расследования преступлений, совершенных осужденными в местах лишения свободы.
   В диссертации рассмотрены задачи и содержание криминалистического исследования личности осужденного к лишению свободы, определено понятие “личность осужденного к лишению свободы”. Автор приходит к выводу, что в наиболее широком аспекте свойства и признаки личности осужденного к лишению свободы исследуются именно наукой криминалистикой, что обусловливается ее целью и задачами раскрытия и расследования преступлений, установления и розыска преступников.
   В работе проанализирован механизм образования источников информации о свойствах и признаках личности осужденного к лишению свободы, дана их классификация, рассмотрена существующая система источников информации о свойствах личности осужденного, раскрыта роль и значение документальных источников информации, внесены предложения по их усовершенствованию.
   На основе анализа структуры преступности в исправительно-трудовых колониях Украины и ее динамики, определены свойства и признаки личности осужденного к лишению свободы, информация о которых имеет существенное значение для раскрытия и расследования преступлений, совершенных осужденными в местах лишения свободы. Дано понятие признаков внешности и их классификация, раскрыто значение информации о признаках внешности осужденного, способы ее получения и использования при расследовании побегов осужденных из мест лишения свободы, а также преступлений, совершенных в условиях неочевидности.
   Раскрыто криминалистическое значение “криминальных” татуировок осужденных, особенностей их устной речи и жестов, а также основные способы использования информации о них в процессе раскрытия и расследования преступлений. Сформулированы рекомендации по повышению эффективности использования такой информации.
   Определены свойства психологического склада личности осужденного, имеющие наибольшее криминалистическое значение, указаны основные направления использования информации о них в процессе раскрытия и расследования преступлений. Проанализированы факторы, влияющие на формирование психологических особенностей личности осужденного, приведена их классификация. Рассмотрены особенности тактики проведения следственных действий с осужденными, страдающими психическими расстройствами, а также психическими аномалиями, не исключающими вменяемости.
   Ключевые слова: криминалистическое исследование личности осужденного к лишению свободы, источники информации, расследование преступлений, совершенных осужденными в местах лишения свободы.

Gel A. P. Criminalistic’s aspect of the researches of a prisoner. – Manuscript.

The dissertation for the competition of a scientific degree of Candidate of Sciences (Law) on a speciality 12.00.09 – criminal process and criminalistics; court expertise –Kyiv Taras Shevchenko National University. – Kyiv, 2002.

   The research of monographic level using information on the prisoner’s characteristics for solving identical, diagnostic as well as search and tactic tasks in the process of revealing and investigating of offences committed, by the prisoners in prisons is described in the given manuscript.
   The thesis is devoted to the tasks and the essence of the process of criminalistic’s research of a prisoner. The mechanism of formation of information sources about the prisoners characteristics was analyzed. Information sources about the prisoner’s personality were classified and defined. Suggestions concerning the improvement of the documentary information sources of the existing system were made.
   The prisoner’s characteristics were defined in prisons on the base of the structure of criminality analysis. The information about them is of vital importance for investigation of offences committed, by the prisoners. The main directions and forms of using information about the prisoner’s characteristics in the investigative bodies activities were considered and suggestions of its improvement were given.
   Key words: criminalistic’s research of a prisoner, information sources, investigation of offences committed, by the prisoners in prisons.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Криміналістичний аспект дослідження особи засудженого до позбавлення волі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net