Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Тактика узнавання і впізнання під час досудового слідства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Тактика узнавання і впізнання під час досудового слідства

Анотації 

Головецький М.О. Тактика узнавання і впізнання під час досудового слідства. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. - Університет внутрішніх справ МВС України. - Харків, 2002.

   Дисертацію присвячено дослідженню проблем психофізіологічної сутності узнавання і його використання під час проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Дається поняття і характеристика узнавання і впізнання з точки зору психології, фізіології та криміналістики. Висвітлюється розроблена тактика узнавання на початковому та подальшому етапах розслідування, вказується на способи фіксації і використання результатів узнавання під час розкриття та розслідування злочинів. Аналізуються психологічні, тактичні та процесуальні аспекти впізнання, запропоновано тактику пред’явлення для впізнання людини за ходою. У дисертації сформульовані концептуальні положення, обгрунтовані пропозиції і висновки щодо вдосконалення тактики провадження узнавання і впізнання на попередньому слідстві.
   Ключові слова: узнавання, впізнання, тактика, тактичний прийом, оперативно-розшуковий захід, слідча дія, докази.

Головецкий М.А. Тактика узнавания и опознания на досудебном следствии. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. - Университет внутренних дел МВД Украины. - Харьков, 2002.

   Диссертация посвящена исследованию проблем психофизиологической сущности узнавания и его использования в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Дается определение понятия “узнавание” как имманентного свойства человека с точки зрения психологии, физиологии и криминалистики, раскрывается его структура как процесса установления тождества по запечатленному субъективному образу - следу памяти.
   В работе раскрывается содержание понятия “опознание”, показано сходство и различие с понятиями “узнавание” и “распознавание”. Анализируются психологические особенности опознания, их значение в процессе подготовки и производства предъявления для опознания. Показаны психологические процессы, происходящие на различных этапах формирования показаний опознающего: формирующем и распознавательном.
   В диссертации освещены способы использования свойства узнавания в оперативно-розыскной и следственной деятельности на первоначальном и последующем этапе расследования. Раскрываются особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий с целью узнавания с участием свидетеля и потерпевшего. Обосновывается предложение фиксировать факт узнавания, имевший место в ходе оперативно-розыскного мероприятия, в протоколе оперативного узнавания. Факт узнавания, имевший место в рамках осмотра места происшествия, допроса, обыска, воспроизведения обстановки и обстоятельств события следует закреплять в протоколе соответствующего следственного действия.
   В работе анализируются высказанные в науке различные точки зрения по поводу целей предъявления для опознания, раскрываются процессуальные и тактические особенности производства этого следственного действия. Предлагается внедрить в следственную практику разработанную автором тактику предъявления для опознания человека по походке, которая включает ряд этапов: подготовка, старт, узнавание и фиксация результатов. Даются правила описания признаков походки.
   В результате анализа следственной и судебной практики обобщены актуальные проблемы производства предъявления для опознания: круг объектов, которые возможно и целесообразно предъявлять для опознания, совокупность признаков, по которым возможно опознание, особенности производства повторного и встречного опознания, роль понятых в ходе предъявления для опознания, способы обеспечения безопасности опознающего. Обосновывается необходимость закрепления в Уголовно-процессуальном кодексе Украины новых правил, регулирующих производство предъявления для опознания.

Golovezkiy M. O. Tactics of recognation and identification within premiliry investigation. - Manuscript.

Dissertation for obtaining of the degree of Candidate of Science in Law - speciality 12.00.09 - criminal procedure, criminalistics; forensic science. - University of Internal Affairs. - Kharkiv, 2002.

   The dissertation is devoted to the problems of psychophisiological essence of recognition and its utilization during conducting of investigative actions and operative-and-search measures. The concept and characteristics of recognition and identification from point of view of psychology, physiology and criminalistics are given. Developed tactics of recognition at prior and further stages of investigation is highlited, methods of recording and the use of the results of recognation within crimes’ detection and investigation are given. Psychophisiological, tactical and procedural aspects of recognition are under analisys, tactics of identification of persone by walk is suggested. Conceptual regulations, well-grounded propositions and conclusions concerning improvement of the tactics of realisation of recognition and identification within preliminary investigation are formulated in the dissertation.
   Key words: recognition, identification, tactics, tactical method, operative-and-search measure, investigative action, evidence.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Тактика узнавання і впізнання під час досудового слідства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net