Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України

Анотації 

Гуторова Н.О. Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків. 2002.

   У дисертації проведено комплексне наукове дослідження проблем кримінально-правової охорони державних фінансів України. З’ясовано сутність та виявлено характерні особливості державних фінансів як родового об'єкта злочинів, особливості механізму заподіяння йому шкоди. Звернуто увагу на те, що цей родовий об'єкт злочинів співпадає з предметом правового регулювання самостійної галузі права – фінансового права. Здійснено типологізацію злочинів проти державних фінансів на основі видового (групового) об'єкта. З урахуванням історичного розвитку кримінального законодавства та практики його застосування проведено системний аналіз складів цих злочинів, виявлено недоліки кримінально-правової охорони державних фінансів. Обгрунтовано необхідність, можливість і доцільність створення самостійного інституту Особливої частини кримінального права “Злочини проти державних фінансів”, сформульовано й обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінального законодавства.
   Ключові слова: правове регулювання, кримінально-правова охорона, кримінальна відповідальність, злочини проти державних фінансів.

Гуторова Н.А. Проблемы уголовно-правовой охраны государственных финансов Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. – Харьков, 2002.

   В диссертации проведено комплексное научное исследования проблем уголовно-правовой охраны государственных финансов Украины. Государственные финансы как объект уголовно-правовой охраны и родовой объект группы преступлений, определены как совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе финансовой деятельности государства по мобилизации, распределению, перераспределению и использованию централизованных и децентрализованных фондов денежных средств общественного назначения, которые обеспечивают исполнение функций государства. Выявлена сущность и определены характерные особенности государственных финансов как родового объекта преступлений, а также особенности механизма причинения им вреда. Обращено внимание на то обстоятельства, что указанный объект уголовно-правовой охраны совпадает с предметом правового регулирования самостоятельной отрасли права – финансового права. На основании этого предложено выделить уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за преступления против государственных финансов, из раздела “Преступления в сфере хозяйственной деятельности” в самостоятельный раздел Особенной части УК “Преступления против государственных финансов”, который разместить в УК за разделом ХУ “Преступления против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления и объединений граждан”.
   Уголовно-правовая охрана государственных финансов проанализирована как составная часть механизма правового регулирования этих общественных отношений. Выявлены недостатки, которые возникают вследствие несоблюдения в законотворческой деятельности принципов системного подхода, предложены пути их устранения.
   На основании видового (группового) объекта осуществлена типологизация преступлений против государственных финансов. По этому критерию выделено три группы преступлений: 1) посягательства на отношения по мобилизации денежных средств в государственные централизованные и децентрализованные фонды финансовых ресурсов; 2) посягательства на отношения в сфере распределения, перераспределения и использования государственных централизованных и децентрализованных фондов финансовых ресурсов; 3) посягательства на отношения по регулированию денежного оборота, валютному регулированию и валютному контролю.
   С учетом исторического развития уголовного законодательства и практики его применения произведен системный анализ составов этих преступления. Подробно рассмотрены объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект и квалифицирующие признаки составов преступлений против государственных финансов, обращено внимание на проблемы соучастия и посредственного виновнчества в их совершении. На основании этого выявлены недостатки уголовно-правовой охраны государственных финансов. Так, в ходе исследования установлена неравномерность уголовно-правовой охраны отдельных видов общественных отношений, которые входят в состав государственных финансов. Основное внимание в нормах действующего законодательства уделено охране отношений по мобилизации средств в бюджеты и государственные целевые фонды, тогда как отношения в сфере распределения, перераспределения и использования государственных централизованных и децентрализованных фондов финансовых ресурсов охраняются недостаточно. С целью устранения указанных недостатков обосновано внесение соответствующих изменений в действующее уголовное законодательство.
   Произведен комплексный анализ проблем пенализации и депенализации преступлений против государственных финансов. С учетом особенностей уголовно-правового воздействия отдельных видов наказаний и с целью повышения их эффективности с точки зрения достижения целей наказания предложены пути оптимизации санкций за эти преступления.
   Как результат проведенного исследования обоснованы необходимость, возможность и целесообразность создания самостоятельного института Особенной части уголовного права “Преступления против государственных финансов”. Разработана и предложена модель раздела Особенной части УК “Преступления против государственных финансов”.
   Ключевые слова: правовое регулирование, уголовно-правовая охрана, уголовная ответственность, преступления против государственных финансов.

Natalia A. Gutorova. Criminal Law Protection of Ukraine’s National Finances. – Manuscript

Dissertation to seek PhD in Law Degree, Major 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Correctional Law. – Yaroslav Mudry National Law Academy of Ukraine, Kharkiv, 2002.

   The thesis contains a comprehensive academic study of problems related to criminal law protection of Ukraine’s national finances. The author identifies the contents and typical characteristics of national finances as a gender object of crime and mechanisms of incurring damage to the above finances. She points out that here the object of criminal law protection coincides with the subject of regulation for a separate branch of law, which is financial law. The author breaks crimes against national finances into groups based on type and group object. She takes into account historic development of criminal law and current enforcement practices and makes systemic analysis of these crimes’ corpus delicti and identifies drawbacks in criminal law protection of national finances. The author establishes the necessity, possibility and expediency of creation of a separate title in the Special section of the Criminal Code – “Crimes Against National Finances”. She also formulates recommendations as to improvement of the present legislation.
   Key words: regulation, criminal law protection, criminal liability, crimes against national finances.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net