Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Конституційні екологічні права людини й громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Конституційні екологічні права людини й громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ

Анотації 

Грицкевич С.Г. Конституційні екологічні права людини й громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02. - конституційне право. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2002.

   Дисертацію присвячено дослідженню місця і ролі органів внутрішніх справ у сфері забезпечення конституційних екологічних прав людини і громадянина, з’ясуванню відмінностей конституційних екологічних прав від інших конституційних прав і свобод, доведенню доцільності існування конституційних екологічних прав як окремої групи конституційних прав.
   В роботі дисертант аналізує й визначає поняття конституційних екологічних прав людини і громадянина; критерії їх відмінності від інших видів конституційних прав; відповідності їх міжнародно-правовим нормам; здійснює комплексне дослідження нормативної вітчизняної та зарубіжної правової бази, наукового матеріалу, досвіду діяльності державних органів у галузі забезпечення реалізації конституційних екологічних прав людини і громадянина; здійснює пошук та опрацювання конкретних пропозицій щодо вдосконалення зазначеної діяльності, заповнення прогалин, що мають місце в науці із зазначеної проблеми.
   Ключові слова: конституційні екологічні права, конституційні права людини і громадянина, забезпечення прав і свобод, форми і методи діяльності органів внутрішніх справ.

Грицкевич С.Г. Конституционные экологические права человека и гражданина и обеспечение их органами внутренних дел. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02. - конституционное право. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2002.

   Диссертация посвящена исследованию места и роли органов внутренних дел в сфере обеспечения конституционных экологических прав человека и гражданина в Украине. В работе определяется отличие конституционных экологических прав от других конституционных прав и свобод. Соответствующий авторский анализ свидетельствует о целесообразности существования конституционных экологических прав, как отдельной группы конституционных прав, поскольку до сих пор они рассматриваются как разновидность социально-экономических прав.
   Наиболее актуальной задачей, которая должна содействовать реализации конституционных экологических прав человека и гражданина, диссертант определяет повышение эффективности законодательной и правореализационной деятельности государственных органов, и в частности органов внутренних дел, в сфере обеспечения упомянутого вида прав.
   Автор считает необходимым с целью усовершенствования существующего конституционного экологического законодательства принятие базового законодательного акта прямого действия - таким должен быть Экологический кодекс, который может стать вторым по значению после Конституции Украины.
   Целесообразно также разработать и принять государственную программу по борьбе с экологическими правонарушениями, законы про экологическую информацию, экологическую безопасность, про компенсацию экологического вреда.
   Предложено, с целью координации и взаимодействия органов внутренних дел, создать специальный механизм, а именно: 1) образование в составе Министерства внутренних дел, управлений в областях структурных подразделений по обеспечению конституционных экологических прав, создание в указанных структурах экологических комиссий, решения которых будут иметь значение рекомендаций; 2) при планировании государственной программы по экологической безопасности расширить поле деятельности органов внутренних дел, вывести ее за пределы сугубо природоохранной, организовать такую деятельность на основе комплексного подхода к обеспечению экологической безопасности как составляющей конституционных экологических прав; 3) усовершенствование специального образовательного уровня работников органов внутренних дел путем преподавания в ведомственных учебных заведениях нормативно-правовых основ обеспечения конституционных экологических прав, введение в программы профилирующих предметов изучения особенностей деятельности органов внутренних дел по обеспечению указанных прав.
   Обосновывается предложение относительно усиления правовой регламентации деятельности органов внутренних дел в указанном направлении путем принятия Закона “Про органы внутренних дел”, в котором должны быть четко определены правовая база, права и обязанности, компетенция, формы и методы деятельности всех структурных подразделений системы органов внутренних дел по обеспечению экологических прав и свобод; внесение изменений и дополнений в Закон Украины “О милиции”; принятие Закона “Обеспечение конституционных экологических прав и свобод человека и гражданина в деятельности правоохранительных органов”; разработать Закон “Об экологической милиции”; внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми предоставить полномочия органам внутренних дел о привлечении к административной ответственности.
   Предложено также создание в системе органов местного самоуправления специальных структур в форме подразделений местной экологической милиции.
   Ключевые слова: конституционное экологическое право, конституционные права человека и гражданина, обеспечение прав и свобод, формы и методы деятельности органов внутренних дел.

Grytskevych S.G. Human and civil constitutional ecological rights and their ensuring by Internal affairs bodies. Manuscript.

Dissertation for acquiring of Academic Degree of the Candidate in law, specialty 12.00.02 – Constitutional Law – National Taras Shevchenko University, Kyiv, 2002.

   The dissertation is devoted to the investigation of the internal affairs bodies place and role in the sphere of ensuring the human and civil constitutional ecological rights, elucidation the differences between constitutional ecological law and other constitutional rights and freedoms, proving reasonability of existence of constitutional ecological rights as a separate group of constitutional rights.
   In this work the author analyses and determines the notion of human and civil constitutional ecological rights, criteria of their differences from the other kinds of constitutional rights; accordance of this group to international legal norms. The author carries out the complex investigation of native and foreign law base, scientific materials, experience of state bodies activity in the sphere of realization ensuring of human and civil constitutional ecological rights. The author of dissertation accomplishes search and development of some concrete proposals concerning improvement of the said activity.
   Key words: constitutional ecological rights; human and civil constitutional rights; ensuring of rights and freedoms; forms and methods of internal affairs bodies activity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Конституційні екологічні права людини й громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net