Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правові засади управлінської діяльності Державної автомобільної інспекції України щодо забезпечення безпеки дорожнього руху
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правові засади управлінської діяльності Державної автомобільної інспекції України щодо забезпечення безпеки дорожнього руху

Анотації 

Гусаров С.М. Адміністративно-правові засади управлінської діяльності Державної автомобільної інспекції України щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2002 р.

   Дисертація становить комплексне теоретичне дослідження проблеми державного управління безпекою дорожнього руху в Україні. Сформульовано поняття державного управління безпекою дорожнього руху, визначено принципи, функції, форми та методи управління. Здійснено аналіз норм чинного законодавства, яке регулює сферу державного управління безпекою дорожнього руху. Окреслено коло суб’єктів та об’єкта, досліджені особливості взаємозв’язків між ними, а також взаємозв’язків усередині кола суб’єктів управління. Досліджено особливості адміністративно-правового статусу Державної автомобільної інспекції України як суб’єкта державного управління безпекою дорожнього руху. Сформульовано напрямки вдосконалення діяльності Державної автомобільної інспекції України у організаційно-правовому аспекті.
   Ключові слова: державне управління, безпека дорожнього руху, суб’єкт управління, учасник дорожнього руху, переконання, примус, законність, контроль, нагляд, інформація.

Гусаров С.Н. Административно-правовые основы управленческой деятельности Государственной автомобильной инспекции Украины в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2002г.

   Диссертация содержит комплексное теоретическое исследование проблемы государственного управления безопасностью дорожного движения в Украине. Сформулировано понятие государственного управления безопасностью дорожного движения, его принципы, функции, формы и методы в условиях, когда необходимо реализовать нормы Конституции Украины относительно обеспечения прав и свобод граждан в государственном управлении. Определён круг субъектов государственного управления безопасностью дорожного движения, объект, исследованы взаимосвязи между ними. Предложено рассматривать субъект управления в широком и узком смыслах. Субъекты управления в широком смысле – все те государственные органы, которые имеют полномочия в сфере управления безопасностью дорожного движения и решают конституционно закрепленные задачи на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях. В диссертации подробно исследованы проблемы, касающиеся субъектов управления в узком смысле, особенно Государственной автомобильной инспекции Украины как государственного органа, который реализует государственную политику в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Исследовано соотношение убеждения и принуждения в деятельности Государственной автомобильной инспекции Украины, её административно-правовой статус, а также полномочия государственных органов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Проанализирован административно-правовой статус дорожно-патрульной службы. На основе проведенного анализа сформулированы предложения по его совершенствованию, а также по совершенствованию процесса взаимодействия структурных единиц Государственной автомобильной инспекции Украины при выполнении ими обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения. Правовое регулирования государственного управления безопасностью дорожного движения исследовано через средства регулирования и нормы права, правовой режим. Обосновано, что нормы, регулирующие сферу государственного управления безопасностью дорожного движения, образуют правовой институт в границах отрасли административного права. Доказано, что правовой режим управления безопасностью дорожного движения состоит из трёх правовых институтов: института организации дорожного движения, института регламентации поведения участников дорожного движения и института ответственности. На основе проведенного анализа сформулированы направления совершенствования деятельности Государственной автомобильной инспекции Украины. Особое внимание уделено вопросам информатизации, формированию информационной системы государственного управления безопасностью дорожного движения.
   Ключевые слова: государственное управление, безопасность дорожного движения, субъект управления, участник дорожного движения, убеждение, принуждение, законность, контроль, надзор, информация.

Gusarov S.N. Administrative and Law bases of State Automobile Inspection of Ukraine state management in order to ensure traffic security in Ukraine. - Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree in law science by specialty 12.00.07 – theory of management; administrative law and procedure; financial law. – National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2002.

   The thesis contains the complex theoretical research of traffic security’s state management problem in Ukraine. The concept of traffic security’s state management is formulated, its principles, functions, forms and methods are stated. The analysis of modern legislation’s norms, which regulate the traffic security’s state management, is made. Subjects and objects, peculiarities in the relations between subjects and objects and between only subjects of traffic security’s state management are researched in this work. Peculiarities of administrative and law status of State Automobile Inspection of Ukraine as a subject of traffic security’s state management are also researched. The ways of State Automobile Inspection of Ukraine activity improvement (organisational and law aspect) are formulated.
   Key words: state management, traffic security, subject of management, participant of traffic, persuasion, compulsion, legality, control, supervision, information.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правові засади управлінської діяльності Державної автомобільної інспекції України щодо забезпечення безпеки дорожнього руху

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net