Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Принципи права соціального забезпечення України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Принципи права соціального забезпечення України

Анотації 

Гарасимів Т. З. Принципи права соціального забезпечення України. – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05. – трудове право; право соціального забезпечення. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002.

   У дисертації розглядаються поняття та ознаки принципів сучасного права соціального забезпечення України; проводиться аналіз чинного законодавства України про соціальне забезпечення. У роботі визначаються принципово нові підходи до теорії принципів права соціального забезпечення відповідно до природничої теорії права та його принципів, а також сучасних процесів реформування національної системи соціального забезпечення відповідно ринковим перетворенням суспільства. Особлива увага приділена аналізу положень, які, на думку автора, складають систему принципів права та правових принципів права соціального забезпечення. Обґрунтовуються конкретні рекомендації щодо вдосконалення діючого законодавства України про соціальне забезпечення та практики його застосування.
   Ключові слова: право соціального забезпечення, принципи права, правові принципи, соціальні ризики; прожитковий мінімум.

Гарасымив Т. З. Принципы права социального обеспечения Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2002.

   Диссертационное исследование является одним из первых в Украине научным исследованием, которое посвящено комплексному анализу теории принципов права социального обеспечения в условиях становления рыночных отношений.
   В диссертации рассматривается понятие и характерные черты принципов современного права социального обеспечения Украины; дается анализ законодательства о социальном обеспечении. В работе предложена принципиально новая концепция теории принципов права социального обеспечения исходя из теории естественного права и его принципов, а также применительно к современным процесам реформирования национальной системы социального обеспечения соотносительно рыночным преобразованиям общества. Особое внимание уделено анализу тех положений, которые составляют систему принципов права и правовых принципов права социального обеспечения. К первым относятся: распространение социального обеспечения на всех, независимо от гражданства и вида общестенно-полезной деятельности; определение сферы регулирования общественных отношений социальными рисками; осуществление обеспечения на уровне не ниже прожиточного минимума в государстве; правовое обеспечение общестенных отношений преимущественно централизованным методом регулирования.
   К системе правовых принципов автор относит: государственные гарантии реализации права на социальное обеспечение; дифференциация условий и объема социального обеспечения; солидарная ответсвенность субъектов права на социальное обеспечение; адрессный характер социального обеспечения. Сформулированы конкретные рекомендации по усовершенствованию законодательства в сфере социального обеспечения и практики его применения.
   Ключевые слова: право социального обеспечения, принципы права, правовые принципы, социальные риски, прожиточный минимум.

Garasymiv T. Z. Principles of Law of Social Maintenance of Ukraine. – Manuscript.

The dissertation for obtaining the scientific degree of a Candidate of Law on speciality 12.00.05 - labour law; law of social maintenance. – Kyiv National University named after Taras Shevchenko. – Kyiv, 2002.

   The dissertation deals with the notion and features of the principles of modern law of social maintenance of Ukraine; the analysis of the existing legislation of Ukraine concerning social maintenance is carried out. The new approaches in the main towards the theory of law of social maintenance according to the natural theory of law and its principles, the modern processes of the reformation of the national system of social maintenance according to the market transformations of society are determined in the work. Special attention is paid to the analysis of the principles, which, according to the author's opinion, make the system of the principles of law and the legal principles of law of social maintenance. The concrete recommendations as to the improvement of the existing legislation of Ukraine concerning social maintenance and the practice of its usage are substantiated.
   Key words: law of social maintenance, principles of law, legal principles, social risks; subsistence minimum.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Принципи права соціального забезпечення України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net