Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове становище заміжньої жінки із стародавнього до новітнього часу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове становище заміжньої жінки із стародавнього до новітнього часу

Анотації 

Глиняний В. П. Правове становище заміжньої жінки із стародавнього до новітнього часу. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. — Одеська національна юридична академія. — Одеса, 2002.

   Дисертацію присвячено комплексному історико-теоретичному аналізу становлення та розвитку правового становища заміжньої жінки в різних країнах в межах досліджуваного часу. Автор, відмовляючись від доктринерського підходу, який панував раніше в літературі, створив широку історичну панораму, де правове становище заміжньої жінки від стародавнього до новітнього часу подано у його дійсному, не спотвореному ідеологічними забобонами, вигляді.
   Дисертант провів узагальнююче дослідження таких способів укладання шлюбу, як викрадення, купівля, давнина, місце дочки, як доказ первісного безправного становища заміжньої жінки, а також з'ясував наслідки невільного і вільного шлюбу, які дають можливість вивчити роль договору у розробці сімейного права, проаналізував становище жінки як предмета договору.
   Обґрунтовано правове становище заміжньої жінки у зв'язку зі спільністю і роздільністю майна подружжя, яке проливає світло на особисте становище дружини і вдови-опікунки.
   Проаналізовано фактори, які вплинули на поліпшення правового становища заміжньої жінки, в тому числі і такого, як розлучення.
   Ключові слова: право, заміжня жінка, шлюб, сім'я, закон, розлучення, договір, цивільне, правове становище.

Glinyanyi V. P. The legal status of a married woman from the ancient times up to nowadays. - Manuscript.

Dissertation for the Doctor of Jurisprudence scientific degree 12.00.01 - the theory and history of the state and law; the political and legal doctrines history. -Odessa national academy of law. - Odessa, 2002.

   The dissertation is devoted to the theoretical analysis of the formation and development of the legal status of a married woman in different countries from the ancient times up to nowadays. The author of the dissertation gave the reasons for the legislator's attentions to the problems of the formation of the legal status of a female. That's really very important for the legislative processes in our state.
   Glinyanyi examines the entire process of the origin, formation and development of the legal status of a married woman. He has created a wide historical panorama, where everything is shown as in the real life. He investigated this question paying attention to two extremely important factors, i.e. to the ancient ways of getting married and secondly,- to the meaning of freedom of a woman.
   The author of the dissertation has carried out the research of such ways of getting married as kidnapping, purchase, etc. He also dwells upon the daughter's position as the proof of the primitive illegal status of a married woman.
   The author has found the consequences of a forced and a free marriage. This gives the possibility to investigate the role of the contract in the development of the family law. The status of the woman was analyzed as the subject of the contract.
   Key words: law, (a) married woman, marriage, family, statute, divorce, contract, civil, legal, status.

Глиняный В. П. Правовое положение замужней женщины с древнего до новейшего времени. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.01 — теория и история государства и права; история политических и правовых учений. — Одесская национальная юридическая академия. — Одесса, 2002.

   Диссертация посвящена комплексному общетеоретическому анализу становления и развития правового положения замужней женщины в разных странах на протяжении указанного времени. Диссертант обосновал причины такого или иного решения законодателя в вопросе становления правового положения замужней женщины, что является важным для законотворческих процессов в нашем государстве.
   С учётом новых подходов осуществлён юридический анализ статуса замужней женщины, рассмотрены факторы, которые повлияли на улучшение её правового положения. Автор подробно рассматривает исторические процессы развития сложной системы зарождения, становления, и развития правового положения замужней женщины, отказываясь от доктринерского подхода, который господствовал ранее в литературе. Представлена широкая историческая панорама, где правовое положение замужней женщины с древнего до новейшего времени показано в своей соответствующей действительности, неискажённом идеологическими предрассудками, виде.
   Диссертант исследовал историю этого вопроса в двояком отношении. Во-первых, не вдаваясь в систематическое изложение всей истории зарождения и роста гражданской личности замужней женщины, сосредоточил внимание на вопросе о старинных способах заключения брака, так как эти способы просто и хорошо объясняют нам основной и исходный моменты положения замужней женщины в исторической семье. Во-вторых, — доказал значение свободы личности и, в частности, договора как вида юридического соглашения в деле улучшения гражданско-правового положения замужней женщины.
   Моногамная семья возникает из парной семьи, на рубеже между средней и высшей ступенью варварства; ее окончательная победа — один из признаков наступления эпохи цивилизации. Она основана на господстве мужа с ярко выраженной целью рождения детей, происхождение которых от определенного отца не подлежит сомнению. В это время только муж может разорвать брак и презреть свою жену. Право на супружескую неверность остаётся за ним. Существование рабства рядом с моногамией, наличие молодых красивых рабынь, которые находятся в полном распоряжении мужа, придало моногамии с самого начала специфический характер, сделав её моногамией только для жены, но не для мужа. Моногамия, являлась первой формой семьи, во главе угла которой лежали не природные, а экономические условия — победа частной собственности над первобытной. Господство мужа в семье и рождение детей, которые родились бы только от него и должны были наследовать его богатство, — такова была исключительная цель единобрачия, откровенно провозглашенная греками. В другом же она была для них бременем, обязанностью относительно богов, государства и собственных предков, которую приходилось выполнять.
   Диссертант провел обобщающее исследование таких способов заключения брака, как похищение, купля, давность, место дочери как доказательство первобытного бесправного положения замужней женщины.
   Автор выяснил следствия несвободного и свободного брака, которые дают возможность исследовать роль договора в разработке семейного права, проанализировал положение женщины как предмета договора.
   Диссертант обосновал правовое положение замужней женщины в связи с общностью и раздельностью имущества супругов, которое проливает свет на личное положение жены и вдовы-опекунши.
   Автор проанализировал факторы, которые повлияли на улучшение правового положения замужней женщины, в том числе и такого, как развод.
   Диссертант утверждает, что существование брака не зависит от законов. Если брак не искусственная выдумка, а институт, основанный на глубоко заложенных чувствах, супружеских и семейных, он сохранится, пока сохраняются последние. А если эти чувства, как подчёркивает диссертант, когда-либо перестанут существовать, то никакие законы (даже те, в которых правовое положение женщины будет защищено на самом высоком уровне) не в силах будут спасти брак от уничтожения.
   Ключевые слова: право, замужняя женщина, брак, семья, закон, развод, договор, гражданское, правовое положение.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове становище заміжньої жінки із стародавнього до новітнього часу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net