Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Конституційна модель правової держави: шляхи її удосконалювання і реалізації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Конституційна модель правової держави: шляхи її удосконалювання і реалізації

Анотації 

Іваненко Г.В. Конституційна модель правової держави: шляхи її удосконалювання і реалізації. - Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.13 - правові проблеми політичних інститутів і процесів. Одеська державна юридична академія, Одеса, 2002.

   У дисертації обґрунтовано, що на кожніму з етапів розвитку громадянського суспільства ідеї правової держави відбивають відповідний рівень культури і реальну правову дійсність у конкретній країні й у світі в цілому. Досліджено, що стратегічною метою реалізації конституційної моделі правової держави в Україні є створення такої системи державної влади, яка б відповідала стандартам демократичної, правової держави із соціально орієнтованою ринковою економікою, враховувала потреби суспільства і кожної окремої особистості. Показано, що обов'язковою умовою поглиблення демократичних основ в управлінні державою є створення надійного механізму стримувань і противаг між законодавчою і виконавчою гілками влади і неухильне дотримання владними структурами Конституції України. Визначено, що основними напрямками реалізації конституційної моделі правової держави в Україні є конституційна реформа, парламентська реформа; реформування виборчого законодавства; адміністративна реформа; реформування судоустрою; муніципальна реформа.
   Аргументовано, що головним завданням сучасного українського конституціоналізму є сполучення конституційної моделі правової держави з реальною практикою державного будівництва.
   Ключові слова: конституційна модель правової держави, конституціоналізм, конституція, демократія, правова політика, політична влада, права і свободи людини, громадське суспільство.

Иваненко Г.В. Конституционная модель правового государства: пути ее совершенствования и реализации. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.13 – правовые проблемы политических институтов и процессов. Одесская национальная юридическая академия. Одесса, 2002.

   В диссертации осуществлен системный политико-правовой анализ концепции конституционной модели правового государства в контексте актуальных проблем, которые встали перед Украиной на современном этапе ее развития. Обосновано, что на каждом из этапов развития гражданского общества идеи правового государства отражают соответствующий уровень культуры и реальную правовую действительность в конкретной стране и в мире в целом. Аргументировано, что объективные потребности общественного и политического развития в посттоталитарной Украине обусловили необходимость формирования и развития правового государства, целями и задачами которого является утверждение принципов свободы и приоритета права во всех сферах жизни общества и государства. Исследовано, что стратегической целью реализации конституционной модели правового государства в Украине является создание такой системы государственной власти, которая бы соответствовала стандартам демократического, правового государства с социально ориентированной рыночной экономикой, потребностям общества и каждой отдельной личности. Показано, что обязательным условием углубления демократических основ в управлении государством является создание надежного механизма сдержек и противовесов между законодательной и исполнительной ветвями власти и неукоснительное соблюдение властными структурами Конституции Украины. Определено, что основными направлениями реализации конституционной модели правового государства в Украине являются конституционная реформа, парламентская реформа; реформирование избирательного законодательства; административная реформа; реформирование судоустройства и муниципальная реформа. Показано, что уважение и соблюдение законов - непременное условие защиты прав и свобод человека, построения демократического, правового государства. Обосновано, что от политической воли власти и общества зависит, будут ли Конституция и законы Украины уважаться и выполняться на всей территории страны, будут ли защищены права и свободы человека, сохранится ли единство страны. Выявлено, что в качестве основополагающего условия существования как гражданского общества, так и правового государства выступает личность, ее право на самореализацию, что утверждается на признании права индивидуальной, личной свободы. Проанализировано, что конституционными средствами, препятствующими приходу к власти неконституционных субъектов в Украине, являются демократические свободы и периодические выборы в органы государственной власти и местного самоуправления на альтернативной основе; реально действующий институт конституционной ответственности; правовая независимость средств массовой информации; дееспособный парламент; судебная защита прав и свобод человека и гражданина. Аргументировано, что от тоталитарного политического режима, правового нигилизма невозможно сразу перейти к правовой государственности. По этой причине для Украины конституционная модель правового государства пока остается идеалом, к которому следует стремиться. Аргументировано, что главной задачей современного украинского конституционализма является совмещение конституционной модели правового государства с реальной практикой государственного строительства. Обосновано, что в целях сохранения политической стабильности нужны изменения и корректировки исходной конституционной модели правового государства. Они должны реализовываться на основе принципов, норм, механизмов и процедур нынешней Конституции - в рамках ее толкования, соответствующих поправок и дополнений к ней, то есть ее совершенствования.
   Ключевые слова: конституционная модель правового государства, конституционализм, конституция, демократия, правовая политика, политическая власть, права и свободы человека, гражданское общество.

Ivanenko G.V. The Constitutional model of the legal state: the ways of its improvement and realization. - Manuscript.

The thesis stands for a degree of the candidate in Law, speciality 12.00.13 - legal problems of political and processes. Odessa National Academy of Law. Odessa, 2002.

   It is grounded in the thesis that on every stage of the civil society development the ideas of legal state depict the level of culture and actual reality in a particular country and all over the world. It has been researched that the strategic aim of realization of the constitution model of legal state in Ukraine is the power that wishes to meet the demands of the society and every individual, creation of such system of state power that would correspond a democratic legal with social oriented market economy. The necessary condition of strengthening of the democratic basis in state administration must be construction of the reliable mechanism of checks and balances between the legislative and the executive branches of power and unconditional observance of the Constitution of Ukraine by the ruling authorities. It has been defined that the main directions of the realization of the constitutional model of the legal state in Ukraine is the constitutional reform, parliamentary reform, reform of the election legislation, administration reform, court system reform, and municipal reform.
   It has been also grounded that the main task of the modern Ukrainian constitutionalism is the alliance of the constitutional model of legal state with the real practice of state constitutionalism is the alliance of the constitutional model of the legal state with the real practice of state construction.
   Key words: the constitutional model of a legal state, constitutionalism, Constitutional, democracy, legal policy, political power, human rights and freedoms, civil society.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Конституційна модель правової держави: шляхи її удосконалювання і реалізації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net