Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Порядок звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання внаслідок зміни обстановки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Порядок звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання внаслідок зміни обстановки

Анотації 

Івасюк І.Г. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання внаслідок зміни обстановки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.09. - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. - Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2002.

   Дисертацію присвячено актуальним проблемам процесуальної діяльності по звільненню від кримінальної відповідальності і від покарання внаслідок зміни обстановки. Досліджуються юридична природа звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання, сутність зміни обстановки, внаслідок якої діяння або особа перестають бути суспільно небезпечними, поняття і процесуальний порядок закриття кримінальної справи внаслідок зміни обстановки судом за результатами досудового провадження, процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання внаслідок зміни обстановки в судових стадіях процесу. Висловлюються пропозиції, даються рекомендації щодо вдосконалення правозастосовчої діяльності, запропоновані рекомендації законодавцю по вдосконаленню кримінально-процесуального законодавства, яке регламентує порядок звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання внаслідок зміни обстановки.
   Ключові слова: зміна обстановки, закриття кримінальної справи з нереабілітуючих підстав, обвинувальний вирок без призначення покарання.

Ивасюк И.Г. Порядок освобождения от уголовной ответственности и от наказания вследствие изменения обстановки – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2002.

   Диссертация посвящена актуальным проблемам процессуальной деятельности, связанной с освобождением от уголовной ответственности и от наказания вследствие изменения обстановки. Исследуются юридическая природа освобождения от уголовной ответственности и от наказания, сущность изменения обстановки, вследствие которой деяние либо лицо, его совершившее, прекращают быть общественно опасными, понятие и процессуальный порядок прекращения уголовного дела вследствие изменения обстановки в результате досудебного производства, процессуальный порядок освобождения от уголовной ответственности и от наказания вследствие изменения обстановки в судебных стадиях процесса. Высказываются предложения, даются рекомендации по усовершенствованию правоприменительной деятельности, предложены рекомендации по усовершенствованию уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего порядок освобождения от уголовной ответственности и от наказания вследствие изменения обстановки.
   Структурно диссертация состоит из вступления, трех разделов, поделенных на 9 подразделов, выводов, списка использованных источников и литературы. Во всутлении обосновывается актуальность темы диссертации, степень ее научной разработки, связь диссертационного исследования с научными программами, планами, темами; определены объект, предмет, основная цель и конкретные задачи диссертационной работы.
   Первый раздел “Понятие изменения обстановки как правового основания для освобождения от уголовной ответственности и наказания” сосотоит из 3 подразделов: 1.1.“Юридическая природа освобождения от уголовной ответственности и наказания”; 1.2. “Сущность изменения обстановки, вследствии которой деяние утрачивает характер общественно опасного”; 1.3.“Сущность изменения обстановки, вследствии которой лицо перестает быть общественно опасным”. Таким образом, весь первый раздел диссертации посвящен исследованию уголовно-правовой проблематики функционирования института изменения обстановки. Второй раздел работы “Процессуальный порядок освобождения от уголовной ответственности вследствие изменения обстановки по мотивированному постановлению следователя и прокурора” состоит из двух подразделов: 2.1. “Понятие и значение окончания досудебного расследования направлением дела в суд для решения вопроса о его прекращении вследствие изменения обстановки”; 2.2. “Процесуальный порядок направления уголовного дела в суд для решения вопроса о его прекращении вследствие изменения обстановки”. Этот раздел диссертации посвящен исследованию различных аспектов процессуальной деятельности, связанной с процедурой прекращения уголовного дела судом на основании мотивированного постановления прокурора и следователя с согласия прокурора о направлении дела в суд для решения вопроса о его прекращении вследствие изменения обстановки. Третий раздел диссертации “Порядок освобождения от уголовной ответственности и от наказания вследствие изменения обстановки в судебных стадиях уголовного процесса” состоит из 4 подразделов: 3.1. “Порядок прекращения уголовных дел вследствие изменения обстановки в стадии предварительного рассмотрения дела судьей”; 3.2. “Порядок прекращения уголовного дела и вынесения обвинительного приговора без назначения наказания вследствие изменения обстановки в стадии судебного рассмотрения”; 3.3. “Порядок прекращения уголовного дела вследствие изменения обстановки в стадиях апеляционного и касационного производств”; 3.4. “Порядок исполнения процессуального решения об освобождении от уголовной ответственности и наказания вследствие изменения обстановки в судебных стадиях уголовного процесса”. Данный раздел диссертации посвящен автором теоретическому анализу процессуального порядка производства, связанного с прекращением уголовного дела, а также вынесения обвинительного приговора без назначения наказания вследствие изменения обстановки в судебных стадиях уголовного судопроизводства.
   Ключевые слова: изменение обстановки, прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, обвинительный приговор без назначения наказания.

IVASYUK I.G. Procedure of the Criminal Responsibility and Punishment Liberation Owing to the Conditions’ Change. - Manuscript.

Thesis to obtain the academic degree of the candidate of juridcial sciences in 12.00.09 speciality - criminal procdure and criminal law; judicial examination. - Kyiv National University named after Taras Shevchenko, the city of Kyiv, 2002.

   The thesis is dedicated to the actual problems of the criminal procdure connected with the liberation from the criminal responsibility and the pumishment owing to the changed conditions. The juridical nature of the criminal responsibility and pumishment liberation are being investigated, the main point of changed conditions as the result of which the act or the person who has done it, cease to be dangerous for the society, the notion and the criminal procedure of discontinuance of the criminal case owing to the conditions' change as the result of pre-judicial procedure, judicial procedure of liberation from the criminal responsibility and punishment owing to the change of the conditions in the judicial levels of the proceedings at law.
   The suggestions are being done as well as recommedation to perfect criminal law activities, there are also recommendations connected with the perfection of criminal action proceedings, regulating the order of liberation from the criminal responsibility and punishment due to the changes of the conditions.
   The key words: change of the conditions, stoppage of the criminal case on the non-rehabilitation grounds, verdict non identifying any punishment.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Порядок звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання внаслідок зміни обстановки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net