Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правове становище посадової особи органів внутрішніх справ України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правове становище посадової особи органів внутрішніх справ України

Анотації 

Іллічов М.О. Адміністративно-правове становище посадової особи органів внутрішніх справ України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 — теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право.— Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2002.

   Дисертація присвячена актуальним питанням удосконалення адміністративно-правового становища посадової особи органів внутрішніх справ (міліції) України. В роботі розглядаються поняття “посадова особа” в історико-правовому, доктринальному та нормативно-правовому аспектах, пропонується класифікація посадових осіб. В результаті здійсненого дослідження автором сформульовано власне визначення поняття “посадова особа” та його ознаки. Приділяється значна увага питанням характеристики окремих елементів правового становища посадової особи органів внутрішніх справ (міліції) України до яких відносяться функції, повноваження та обов'язки посадової особи міліції, характеристика гарантій здійснення владних повноважень посадової особи міліції та підстави і порядок відповідальності посадової особи органів внутрішніх справ (міліції).
   Вироблені пропозиції щодо необхідності удосконалення чинного законодавства шляхом прийняття Закону України “Про державну службу в органах внутрішніх справ” та внесення змін і доповнень до Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України.
   Ключові слова: посадова особа, посадова особа органів внутрішніх справ (міліції), функції посадової особи, повноваження та обов'язки посадової особи міліції, відповідальність посадової особи, органи внутрішніх справ.

Ильичов Н.А. Административно-правовое положение должностного лица органов внутренних дел Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 — теория управления; административное право и процесс; финансовое право. — Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2002.

   Диссертация посвящена актуальным вопросам усовершенствования административно-правового положения должностного лица органов внутренних дел (милиции) Украины. Объектом исследования выступает система отношений, складывающихся в сфере деятельности должностного лица органов внутренних дел (милиции) и непосредственной его деятельности как представителя органа исполнительной власти (совокупность вопросов нормативно-правового и организационного обеспечения деятельности должностного лица).
   Рассматривается определение понятия “должностного лица” в историко-правовом, доктринальном и нормативно-правовом аспектах. В результате этого сформулировано понятие “должностное лицо” и его признаки, что обуславливается необходимостью введения единого законодательного определения, которое бы включало всю совокупность служащих аппарата государственного управления в целом, и исполнительной власти, в частности. Особое внимание в работе уделяется вопросам классификации должностных лиц государственной службы.
   В результате анализа Закона Украины от 16 декабря 1993 года “О государственной службе” выявлено ряд существенных пробелов относительно определения круга лиц, на которых распространяется его действие. В результате вносится предложение о разработке классификации должностей в государственных органах по содержанию и характеру деятельности, способам замещения должностей и предоставлении полномочий. Такая классификация позволила бы распространить содержание полномочий государственного служащего на все сферы государственной службы, к которым следует отнести, вместе со службой в государственных органах, армии, милиции, судах, прокуратуре, дипломатических учреждениях и т.п., также службу в государственных медицинских, научных, учебных и других учреждениях.
   В современных условиях возникла необходимость разделения должностных лиц на два вида – должностных лиц публичной службы, и службы в общественных (частных) организациях. На фоне этого также предлагается использовать на законодательном уровне для обозначения государственной службы термин “публична служба”.
   Исследование особенностей административно-правового положения должностного лица органов внутренних дел (милиции) позволило сделать вывод о том, что оно является специальным субъектом, под которым понимается должностное лицо, владеющее вместе с общими, также специальными признаками, предусмотренными в соответствующих нормативных актах в качестве конструктивного признака состава проступка, характеризующего особенности правового статуса, возникшего у него на основании индивидуального акта управления.
   Рассмотрение функций должностного лица милиции осуществляется в двух направлениях – общие и специфические функции. К общим относятся: а) информационно-аналитическая работа; б) планирование; в) подготовка проектов управленческих решений; г) организация выполнения принятого решения; д) контроль; ж ) взаимодействие и координация; з) юрисдикционная; к) воспитательная. К специфическим функциям должностного лица милиции (представителя власти) можно отнести применения мер государственного принуждения в сфере поддержания общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.
   Исследуя вопросы об основаниях и порядке ответственности должностного лица органов внутренних дел упоминается четыре вида ответственности к которой оно может быть привлечено (дисциплинарная, административная, уголовная и материальная). При этом особое внимание уделяется особенностям дисциплинарной и административной ответственности. Ознакомление с действующим законодательством о дисциплинарной ответственности в органах внутренних дел указывает на необходимость его соответствующего усовершенствования путем включения в главу 5 Дисциплинарного устава органов внутренних дел Украины перечня административно-процессуальных норм, которые будут регулировать вопросы определения правового положения участников дисциплинарного производства, то есть, определение круга должностных лиц органов внутренних дел, уполномоченных накладывать дисциплинарные взыскания; правила осуществления начальной стадии дисциплинарного производства и т.п. Кроме этого предлагается закрепить в Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Украины конкретные смягчающие или отягощающие дисциплинарную ответственность должностного лица органов внутренних дел обстоятельства.
   Итогом диссертационного исследования стало сформулированное предложение о необходимости разработки и принятия Закона Украины “О государственной службе в органах внутренних дел”.
   Ключевые слова: должностное лицо; должностное лицо органов внутренних дел (милиции); функции должностного лица; полномочия и обязанности должностного лица милиции; ответственность должностного лица; органы внутренних дел.

Illichov M.O. Administrative and legal status of an official serving in the bodies of internal affairs of Ukraine. – Manuscript.

Dissertation for awarding of a degree of candidate in legal sciences, specialty 12.00.07 – management theory; administrative law and process; financial law. National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2002.

   The dissertation is dedicated to the current issues of improvement of administrative and legal status of an official serving in the bodies of internal affairs of (militia) Ukraine . The thesis discusses a term “an official” from the historical-legal, doctrinal, and normative-legal perspectives and offers a classification of the officials. As a result of a conducted research, the author formulates his own definition of the term “an official” and its characteristics. Significant attention is paid to the matters of characterization of certain elements of legal status of the official serving in the bodies of internal affairs (militia) of Ukraine, such as functions, authorities, and responsibilities of the militia official, characteristics of guarantees for fulfillment of the authorities of the militia officials, as well as reasons for, and liability of the official serving in the bodies of internal affairs (militia).
   Propositions regarding improvement of the current legislation by adopting a Law of Ukraine “On state service in the bodies of internal affairs” as well as by amending the Disciplinary Statute of the bodies of internal affairs of Ukraine are offered.
   Key words: an official, an official serving in the bodies of internal affairs, functions of an official, authorities and responsibilities of a militia official, liability of an official, bodies of internal affairs.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правове становище посадової особи органів внутрішніх справ України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net