Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Звичаєве право: сутність, ґенеза, чинність
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Звичаєве право: сутність, ґенеза, чинність

Анотації 

Жовтобрюх М.М. Звичаєве право: сутність, ґенеза, чинність. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 — філософія права. — Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2002.

   Дисертація присвячена дослідженню сутності, ґенези та чинності звичаєвого права. Визначено і проаналізовано соціальні детермінанти чинності звичаєвого права. Розглянуто становлення теорії звичаєвого права в аспекті проблеми його чинності. Проаналізовані властивості вітчизняного звичаєвого права. Головну увагу зосереджено на дослідженні специфіки чинності звичаєвого права, його характеристичних ознак і сутнісних властивостей.
   У дисертації запропоновано визначення вітчизняного звичаєвого права як форми збереження духовності та самобутності українського соціуму. Простежено зв'язок функціональних особливостей звичаєвого права з необхідністю саморегуляції відносин спільноти для збереження етнічної, професійної та регіональної самобутності. Проаналізовані певні сфери прояву звичаєвого права на рівні соціального простору, духовно-практичної та інтелектуальної діяльності.
   Практичне значення конкретних результатів має подвійне спрямування. Результати роботи можуть бути використані для розвитку методології дослідження філософсько-правового процесу в Україні та в освітньому процесі для підготовки кадрів вищої кваліфікації.
   Ключові слова: право, звичаєве право, філософія права, чинність звичаєвого права, ґенеза звичаєвого права, правовий звичай, правосвідомість, теорія звичаєвого права.

Жовтобрюх Н.Н. Обычное право: сущность, генезис, действие. — Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 — философия права. — Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2002.

   Диссертация посвящена исследованию сущности, генезиса и действия (способности регулировать определенные правоотношения и поведения индивидов в общественной жизни) обычного права. На основании исследования и критического анализа теоретических положений зарубежных и отечественных учёных, подробно рассмотрены вопросы генезиса теории обычного права, понятия, сущности, специфики, причин и основных, характерных аспектов и признаков действия обычного права в истории и на современном этапе развития украинского государства. Исследованы социальные факторы детерминации действия обычного права, их роль и характер влияния на его развитие и осуществление в жизни. Рассмотрены вопросы роли обычного права в становлении, построении и развитии украинской национальной правовой системы.
   Основное внимание уделено исследованию специфики действия обычного права, его характерных признаков и сущностных свойств.
   В диссертации предложено определение отечественного обычного права как формы сохранения духовности и самобытности украинского социума. Прослежена связь функциональных особенностей обычного права с необходимостью саморегуляции отношений сообщества для сохранности этнической, профессиональной и региональной самобытности. Проанализированы определенные сферы проявления обычного права на уровнях социального пространства и духовно-практической, интеллектуальной деятельности.
   В целях исследования сущности обычного права и детерминант его действия, критически проанализированы теоретические обоснования действия обычного права и характеризующие признаки его сущности в историческом контексте развития правовых теорий. Исследованы основные теоретические подходы к определению сущности обычного права. Главное внимание отводится сравнительному анализу концепций обычного права, выработанных в этот период.
   Диссертационное исследование посвящено анализу методологических подходов к определению сущностных признаков обычного права и детерминант его действия. Рассматриваются подходы к определению содержания понятий, которые раскрывают феномен обычного права. Обычное право признается самобытным явлением в историко-культурном ряде человечества, анализ которого осуществляется путем исследования понятий “привычка”, “обычай”, “правовой обычай”, “традиция”, “право”, “обычное право”. Исследуются факторы действия норм обычного права и характер влияния этих факторов на его образование и развитие.
   В диссертационном исследовании обосновывается точка зрения, что действие обычного права имеет свою специфику. Она обусловлена общественным бытием сообщества, чьи интересы и ценности нормы обычного права отображают.
   Дана характеристика обычного права как формы духовности и самобытности украинского социума. Речь идет о философско-правовом осмыслении украинского обычного права как носителя архетипа украинского этноса в контексте духовности и определение его роли в формировании украинской национальной идеи.
   Обосновано, что феномен существования обычного права обусловлен природой общественного бытия человека, способом жизнедеятельности той или иной общности людей, ее духовной и материальной культурой. Так же обосновано, что действие обычного права непосредственно детерминировано социальными процессами. В качестве основных факторов социальной детерминации выступают: этнические, экономические, политические, духовные. Причиной развития и функционирования обычного права является социальная неоднородность общества, объединения людей в сообщества, которые имеют различные интересы, идеалы, условия жизни, доступ к цивилизационным ресурсам.
   Практическое значение конкретных результатов имеет несколько направлений. Результаты работы могут быть использованы для развития методологии исследования философско-правового процесса в Украине и в образовательном процессе для подготовки кадров высшей квалификации.
   Ключевые слова: право, обычное право, философия права, действие обычного права, генезис обычного права, правовой обычай, правосознание, теория обычного права.

Zhovtobruhh M.M. Customary Law: essence, genesis, action. – Manuscript.

This is a thesis for searching the scientific degree of candidate of Law Science by speciality 12.00.12 – Philosophy of Law. – The National Academy of Internal affairs of Ukraine, Kyiv, 2002.

   The thesis is devoted to the research of essence, genesis and action of Customary Law. Social determinants of action of Customary Law are defined and analyzed. The formation of the theory of Customary Law in the aspect of its act problem is viewed. Characteristic features of the National Customary Law are analyzed.
   The main attention is concentrated on the research of the particularity of action of Customary Law, its characteristic features and essential qualities.
   The definition of the National Customary Law as a form of preservation of spirituality and unique features of the Ukrainian community is suggested in the thesis. The connection of functional particularities of Customary Law with the necessity of self-regulation of society relations for the preservation of its ethnical, professional and regional originality is observed. Definite spheres of manifestation of Customary Law on the level of social area, spiritual and intellectual activity were analyzed.
   The practical importance of the concrete results has two main directions. The results of the work can be used both for the development of the methodology of the research of the philosophic-and-law process in Ukraine and for educational process with the purpose of training specialists of the highest qualification.
   Key words: Law, Customary Law, Philosophy of Law, action of Customary Law, genesis of Customary Law, law custom, law consciousness, the theory of Customary Law.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Звичаєве право: сутність, ґенеза, чинність

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net