Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Кваліфікація і класифікація умисних вбивств при обтяжуючих обставинах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кваліфікація і класифікація умисних вбивств при обтяжуючих обставинах

Анотації 

Короленко М.П. Кваліфікація і класифікація умисних вбивств при обтяжуючих обставинах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08. – кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2002.

   Робота присвячена дослідженню кримінально-правових і кримінологічних проблем класифікації, кваліфікації вбивств при обтяжуючих обставинах і складається із вступу, 3 розділів та 9 підрозділів, висновків, списку використаних нормативних і літературних джерел.
   На основі системного аналізу вітчизняних і зарубіжних досліджень, нормативно-правових актів, монографій та іншої літератури досліджується кримінально-правова і кримінологічна характеристики умисних вбивств при обтяжуючих обставинах, їх історичні витоки, соціально-політичні, психофізичні і економічні корені. Базуючись на результатах проведеного дослідження, висвітлюються шляхи протидії такому негативному антисоціальному явищу як умисне позбавлення життя іншої людини. Вносяться пропозиції по вдосконаленню норм КК, які передбачають відповідальність за умисні вбивства при обтяжуючих обставинах. Особлива увага приділяється практичному застосуванню цих норм.
   Результати дослідження можуть бути використані у процесі підготовки працівників правоохоронних і судових органів; при написанні учбових посібників; у навчальному процесі під час проведення занять у вищих навчальних закладах по відповідним темам і в науково-дослідній роботі.
   Ключові слова: умисне вбивство при обтяжуючих обставинах, злочини проти життя людини, вбивство на замовлення, групою осіб або організованою групою, проста співучасть, складна співучасть, співучасник злочину, злочинне співтовариство, замовник, посередник злочину, співвиконавець.

Короленко Н.П. Квалификация и классификация умышленных убийств при отягчающих обстоятельствах. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08. – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2002.

   Робота посвящена уголовно-правовому и криминологическому исследованию умышленных убийств при квалифицирующих обстоятельствах и состоит из всьтупления, 3 разделов, 9 подразделов, заключения, списка использованных нормативных и литературных источников.
   На основе системного анализа отечественных и зарубежных исследований, законодательных нормативных актов, монографий и другой литературы исследуются уголовно-правовые и криминологические характеристики умышленных убийств при отягчающих обстоятельствах, их исторические истоки, социально-политические, психофизические и экономические корни. Базируясь на результатах проведенного исследования, освещаются пути противодействия такому негативному и антисоциальному явлению как умышленное лишение жизни другого человека. Вносятся предложения: по усовершенствованию норм законов, которые предусматривают ответственность за умышленные убийства при отягчающих обстоятельствах; по классификации рассматриваемых преступлений по тяжести совершенных убийств. При этом особенное внимание уделяется практическому применению этих норм.
   Результаты исследования могут быть использованы в процессе подготовки работников правоохранительных и судебных органов; при написании учебных пособий; в учебном процессе для проведения занятий в высших учебных заведениях по соответствующим темам и в научно-исследовательской работе.
   Ключевые слова: умышленное убийство при квалифицирующих обстоятельствах, преступления против жизни человека, соучастие в преступлении, убийство по заказу, группой лиц или организованной группой, соучастник преступления, простое соучастие, сложное соучастие, преступное сообщество, заказчик, посредник преступления, соисполнитель.

Korolenko M.P. Qualification and classification of deliberate murders at qualified circumstances. - Manuscript.

Higher degree thesis on speciality 12.00.08. - criminal law and criminology; the criminal executive law. - Institute of the state and law named after V. Koretsky of the Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, 2002.

   The robot is devoted criminal legal and criminology to research of deliberate murders at qualified circumstances and consists of 4 sections and 11 subsections.
   On the basis of the system analysis of domestic and foreign researches, legislative normative acts, monographs and other literature are investigated criminal legal and criminology of the characteristic of deliberate murders at qualified circumstances, their historical sources, social - political, psychophysical and economic roots. Being based on results of the carried out research, the ways of counteraction to such negative and antisocial phenomenon as deliberate deprivation of life of other man are covered. The offers on classification of considered crimes on eight separate groups, on weight of the perfect murders are brought in; with the certain making circumstances stipulated in items 13 part 2 of clause 115 criminal code Ukraine as qualified by circumstances, describing a degree of public danger. To the first degree by the author are referred - not less 4 attributes; to 2 it is not less and no more than 3 х; it is not less thirds 2 and no more than 2; By fourth - one; by fifth – part 1 clause 115 criminal code murder without qualified and softening circumstances; sixth - clause 117 criminal code - murder by the mother of the newborn child; seventh - clause 116 and 118 criminal code (murder in a combination of strong sincere excitement and at excess of limits of a necessary defense); eighth - clause 119 (the murder on imprudence), that in opinion of the author will promote objective application of measures of criminal punishment and conditions of departure of punishment of the persons, which will make murders in such condition (especially it 4 and 5-th classification groups) concern to 1, 2, 3. It in turn will force not only delimit them among themselves and to reflect in the statistical data (given circumstance will improve planning struggle with them), and to nominate the indications according to their public danger.
   On the basis of the analysis of kinds, existing in practice, of the accomplices of crimes, but not reflected in the current legislation it is offered, alongside with the existing subjects signed out in clause 27 criminal code (kinds of the accomplices), to enter new kinds of the accomplices and to give their concepts of clause 27 УК of Ukraine in the following edition: “ as the Accomplices of a crime alongside with the executors the organizers, instigators, пособники, customers, functioner and intermediaries ” admit. Further after transfer of general concepts of existing kinds to state the offered kinds and to give their concepts.
   The results of research can be used during preparation of the workers of law-enforcement and judicial bodies, inspectors, lawyers and others: at a spelling of the textbook; in educational process during realization of employment in higher educational institutions on the appropriate themes and research work.
   Key words: deliberate murder at qualified circumstances, crime against life of the man, partnership in a crime, murder by the order, group of the persons or organized group, accessory to a crime, easy participation, difficult participation, criminal association, client, mediator to a crime, executor.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кваліфікація і класифікація умисних вбивств при обтяжуючих обставинах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net