Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Контроль за виконанням Державного бюджету України як функція управління
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Контроль за виконанням Державного бюджету України як функція управління

Анотації 

Кузьменко О.А. Контроль за виконанням Державного бюджету України як функція управління. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. - Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2002.

   В дисертації досліджуються проблеми визначення місця контролю за виконанням Державного бюджету України в системі функцій державного управління; визначення організаційно-правового механізму здійснення контрольної функції; формування і розвитку системи органів державного контролю у бюджетно-виконавчій сфері в умовах побудови демократичної правової держави.
   В роботі подаються висновки, пропозиції і рекомендації щодо вирішення організаційно-правових проблем побудови системи органів державного контролю у сфері виконання Державного бюджету України, проблем забезпечення ефективності їх контрольної діяльності. Дисертація розкриває комплекс теоретичних і практичних питань з проблем удосконалення інституту юридичної відповідальності за порушення бюджетного законодавства України. Особлива увага приділяється розробці пропозицій по удосконаленню законодавчої бази, яка регулює діяльність Рахункової палати України; удосконаленню адміністративного і дисциплінарного законодавства України.
   Ключові слова: контроль за виконанням Державного бюджету України, контрольна функція, організаційно-правовий механізм, ефективність, інститут юридичної відповідальності, проблеми удосконалення, Рахункова палата.

Кузьменко Е.А. Контроль за исполнением Государственного бюджета Украины как функция управления. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - теория управления; административное право процесс; финансовое право. - Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2002.

   В диссертации исследуются проблемы определения места контроля за исполнением Государственного бюджета Украины в системе функций государственного управления; определения организационно-правового механизма осуществления контрольной функции; формирования и развития системы органов государственного контроля в бюджетно-исполнительной сфере в условиях построения демократического правового государства.
   Анализируются элементы системы контроля в сфере исполнения государственного бюджета. Ее усовершенствование связывается с идентификацией контролирующих субъектов, определением взаимосвязи между ними. Обосновывается вывод о несовершенстве нормативно-правовой базы, регулирующей контрольную деятельность государственных органов в сфере исполнения государственного бюджета, а также определяются приоритетные направления развития системы бюджетного контроля. Особое внимание в работе уделяется анализу законодательства, регулирующего деятельность Счетной палаты Украины. Делается вывод о необходимости переосмысления роли и места этого принципиально нового органа в национальной системе государственного контроля в бюджетной сфере как координатора последней. Обосновывается вывод об отсутствии единой концепции бюджетного контроля, которая должна воплотиться в Законе Украины "О государственном финансовом контроле".
   В работе комплексно рассматриваются элементы организационно-правового механизма бюджетного контроля, который обеспечивает динамику, практическую реализацию контрольной функции уполномоченными субъектами. Рассматривается разнообразие классификаций контроля в сфере исполнения государственного бюджета, анализируются методы контрольной деятельности. Исследуются ряд факторов, влияющих на эффективность контроля как функции государственного управления. Подчеркивается тесная взаимосвязь института контроля за исполнением государственного бюджета и института юридической ответственности за нарушения бюджетного законодательства.
   В работе подаются выводы, предложения и рекомендации по разрешению организационно-правовых проблем развития системы органов государственного контроля в сфере исполнения Государственного бюджета Украины, координации их деятельности и правового обеспечения реализации государственного бюджетного контроля. Обосновывается необходимость внесения дополнений и изменений в Конституцию Украины, Закон Украины "О Счетной палате", Закон Украины "О государственной службе", Кодекс об административных правонарушениях.
   Ключевые слова: контроль за исполнением Государственного бюджета Украины, контрольная функция, организационно-правовой механизм, эффективность, институт юридической ответственности, проблемы усовершенствования, Счетная палата.

Кuzmenko O.A. The control of the Ukrainian State Budget realization as a management function. - Manuscript.

The thesis on competition of scientific degree of muster of laws on a speciality 12.00.07 - theory of management; administrative law; financial law - National academy of internal affairs of Ukraine, Kyiv, 2002.

   The thesis inquires into the problems of place decision for realization control of the Ukrainian State Budget in the system of public administration functions; the determination of legal-organizational mechanism in fulfillment of the management functions; formation and development of the system of state control bodies in the budget-execution in the conditions of development of democratic and legal state.
   The thesis gives conclusions and recommendations to the solution of organizational and legal problems of development of the system of state control bodies in the field of the Ukrainian State Budget execution, problems of ensuring the effectiveness of the control activity. The thesis shows complex of theoretical and practical questions on problems of improvement of legal responsibility institution for infringements of Ukrainian budget legislation. Special attention is given to elaboration of recommendations to improve the legal basis of organization of the Ukrainian Accounting Chambers work; administrative and disciplinary law of Ukraine.
   Key words: control of the Ukrainian State Budget realization, control function, legal-organizational mechanism, effectiveness, legal responsibility institution, problems of improvement, Accounting Chamber.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Контроль за виконанням Державного бюджету України як функція управління

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net