Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Кримінальна відповідальність за пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- і нафтопродуктопроводів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кримінальна відповідальність за пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- і нафтопродуктопроводів

Анотації 

Котовенко О. М. Кримінальна відповідальність за пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- і нафтопродуктопроводів.– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - Харків, 2002.

   Дисертація присвячена дослідженню ознак складу злочину ст. 292 КК (пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- і нафтопродуктопроводів) для його правильної кваліфікації, а також формулювання пропозицій з удосконалення у перспективі цієї норми.
   У роботі подано визначення родового, безпосереднього і додаткового об'єктів пошкодження магістральних трубопроводів і технологічно пов'язаних із ними систем. Дисертант обґрунтовує закріплення розглядуваної кримінально-правової норми у Розділі 11 Особливої частини КК “Злочини проти безпеки руху й експлуатації транспорту”. Наголошується, що злочин, передбачуваний цією статтею, є предметним, аналізується правовий статус магістральних трубопроводів, подано їх відмінності від промислових. Із законодавчого опису магістральних трубопроводів автор робить висновок про те, що предмети злочину, передбачуваного ст. 292, з точки зору кримінального закону рівнозначні, характеризуються лише їм властивими загальними ознаками, що мають юридичне значення.
   Дисертант заналізував визначення “пошкодження” і “руйнування”, з'ясування яких має важливе значення для правильної кваліфікації злочину, передбачуваного у ст. 292. Автор висуває пропозицію поряд із поняттями “пошкодження” і “руйнування” доповнити диспозицію ст. 292 терміном “інше діяння” для врахування випадків відключення систем управління магістральним трубопроводом, яке спричинило пошкодження або руйнування магістрального трубопроводу і технологічно пов'язаних з ним систем чи інші суспільно небезпечні наслідки, про які йдеться у кримінальному законі.
   Розглядаючи зміст наслідків аналізованого злочину, автор розвиває й уточнює положення визнання пошкодження й руйнування, а також можливості настання наслідків як самостійного виду суспільно небезпечних наслідків.
   Складність суб'єктивної сторони розглядуваного злочину визначається складністю об'єктивної сторони цього делікту і через це вина має бути встановлена окремо до самого діяння, первинного наслідку і до вторинного наслідку. Виходячи з цього, дисертант обстоює думку, що злочин, передбачуваний ст. 292, може бути вчинений у рамках: а) умислу, б) у рамках подвійної форми вини і в) необережності.
   Ключові слова: транспортні злочини, магістральні трубопроводи і технологічно пов'язані з ними системи, пошкодження, руйнування, наслідки.

Котовенко А. М. Уголовная ответственность за повреждение объектов магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов.– Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исправительное право. - Национальная юридическая академия Украины им. Я. Мудрого. - Харьков, 2002.

   Диссертация посвящена исследованию признаков состава преступления ст. 292 УК (повреждение объектов магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов) в целях его правильной квалификации, а также формулировки предложений по совершенствованию в перспективе данной нормы.
   В работе даются определения родового, непосредственного и дополнительного объектов повреждения объектов магистральных трубопроводов. Указывается, что преступление, предусмотренное ст. 292, является предметным, раскрыт правовой статус магистральных трубопроводов, приводится их отличие от промышленных.
   Диссертантом проанализированы определения “повреждение” и “разрушение”, уяснение которых имеет важное значение для правильной квалификации преступления, предусмотренного в ст.292. Автор выходит с предложением наряду с понятиями “повреждение” и “разрушение” дополнить диспозицию уголовно-правовой нормы термином “иное воздействие” с целью учета случаев отключения систем управления магистральным трубопроводом, повлекшим общественно опасные последствия, указанные в уголовном законе.
   Раскрывая содержание последствий рассматриваемого преступления, автором развиты и уточнены положения о признании повреждения и разрушения, а также возможности наступления последствий самостоятельными видами общественно опасных последствий.
   Сложность субъективной стороны анализируемого преступления определяется сложностью объективной стороны данного деликта и должна устанавливаться отдельно к самому деянию, первичному последствию и вторичному последствию. Исходя из этого, диссертантом отстаивается мнение, что преступление, предусмотренное ст. 292, может совершаться в рамках: а) умысла, б) в рамках двойной формы вины и в) неосторожности.
   Ключевые слова: транспортные преступления, магистральные трубопроводы и технологически связанные с ними системы, повреждение, разрушение, последствия.

Alexander M. Kotovenko. Criminal responsibility fir gas and oil trunk pipeline damage. - Manuscript.

Thesis for a Candidate’s degree in the field of low by speciality 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Criminal-executive Law. - National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise. - Kharkiv, 2002.

   The dissertation is dedicated to problems of studying signs of corpus delicti (according to Article 292 Criminal code of Ukraine about gas and oil trunk pipeline damage) in an effect of its proper classification and submitting proposals for its developing in this norm aspects.
   The definitions of species, proximate and additional (extra) object damages of a gas and oil trunk pipeline and technologically connected systems.
   The necessity discussed criminal norm of Part 11 of the Special issue of the Criminal Code of Ukraine “Crimes against traffic and transport operating safety is proved”.
   The crime under the article 292 is considered to be objective; objects of the crime from the point of view of the criminal law are equisignificant and have peculiar for them only common signs of legal effect.
   The definitions of “failure” and “damage” are analysed in order to make clear its importance for proper crime classification (under article 292).
   In addition to the concepts of “failure” and “damage” one more concept is singled art. with a view to take account of any cases of disconnection of executive systems of trunk pipeline, the result of which is failure or damage of the trunk pipeline with technologically connected systems or other socially dangerous consequences specified in the Law.
   The provisions of failure or damage confession and possibility of the consequence occurrence as an independent kind of socially dangerous consequences.
   Complication of subjective side of the described crime is defined by the complexity of objective side of the given delict and must be determined severally for the action by itself, primary consequence and secondary ones.
   Thus, the crime classification under article 292 has been created according to that the mentioned crimes can be described as performed in the framework of 1) intention; 2) double form of guilt; 3) by carelessness.
   Key words: traffic offences, trunk pipelines and technologically connected systems, failure, damage, consequences.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кримінальна відповідальність за пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- і нафтопродуктопроводів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net