Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Розвиток теорії права у Київському університеті в XIX – на початку XX століття
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток теорії права у Київському університеті в XIX – на початку XX століття

Анотації 

Ковальчук О.М. Розвиток теорії права у Київському університеті в XIX – на початку XX століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2002.

   Дисертація присвячена проблемі розвитку теорії права у Київському університеті в XIX – на початку XX століття. Досліджено основні етапи розвитку теорії права з моменту заснування юридичного факультету і до 1920 року. Встановлено, що найбільше її піднесення тісно пов‘язане із статутами 1833 і 1863 років.
   На основі аналізу і систематизації першоджерел та архівного матеріалу в контексті загального розвитку світової науки права здійснено комплексне дослідження правових ідей і поглядів таких вчених-юристів Київського університету, як К.О.Неволін (1806-1855), Г.М.Данилович (1787-1843), М.Д.Іванішев (1811-1874), М.Ф.Владимирський-Буданов (1838-1916), О.Ф.Кістяківський (1833-1885), М.К.Ренненкампф (1832-1899), Є.В.Спекторський (1875-1951), Є.М.Трубецькой (1863-1920). Застосовуючи порівняльний метод, автор довів оригінальність підходів професорів юридичного факультету до багатьох питань теорії права, що дозволяє зробити висновок про створення вченими правових шкіл, течій, напрямів, які відрізнялись від широковідомих західноєвропейських.
   Ключові слова: Київський університет, теорія права, вчені, К.О.Неволін, Г.М.Данилович, М.Д.Іванішев, М.Ф.Владимирький-Буданов, О.Ф.Кістяківський, М.К.Ренненкампф, Є.В.Спекторський, Є.М.Трубецькой.

Ковальчук А.М. Развитие теории права в Киевском университете в XIX – начале XX столетия. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2002.

   Диссертация посвящена проблеме развития теории права в Киевском университете в XIX – начале XX столетия. Исследованы основные этапы развития теории права с момента образования юридического факультета и до 1920 года. Установлено, что наивысший ее подъем тесно связан с университетскими уставами 1833 и 1863 годов.
   На основе анализа и систематизации первоисточников, архивного материала в контексте общего развития мировой науки права проведено комплексное исследование правовых идей и взглядов таких ученых-юристов Киевского университета, как К.А.Неволин (1806-1855), И.Н.Данилович (1787-1843), Н.Д.Иванишев (1811-1874), А.Ф.Кистяковский (1833-1885), М.Ф.Владимирский-Буданов (1838-1916), Н.К.Ренненкампф (1832-1899), Е.В.Спекторский (1875-1951), Е.М.Трубецкой (1863-1920).
   Диссертант считает, что системный анализ правовых взглядов К.А.Неволина раскрывает оригинальность его теории. Ученый в своих исследованиях использовал различные методологические подходы и стремился сформировать новое направление в теории права, при помощи которого можно было бы углубить правопонимание. Это дает основания отнести его к представителям историко-философской школы. Значительный научный интерес представляют идеи естественного права И.Н.Даниловича – первого декана юридического факультета Киевского университета.
   При исследовании теоретико-правовых взглядов Н.Д.Иванишева автор установил, что ученый, разрабатывая свою теорию права, одним из первых использовал историко-сравнительный метод и социологический подход в исследовании правовых явлений. Его идеи отличались от классических исторической и социологической школ права, которые существовали на Западе, хотя и имели некоторые точки соприкосновения.
   Анализ методологических и теоретических аспектов правопонимания М.Ф.Владимирского-Буданова дает основания считать его представителем историко-социологического подхода в теории права. Исторический элемент в теории права проявлялся в ее изучении в контексте общей истории права. Социологический же элемент заключался в том, что ученый искал первооснову права в комплексе социальных явлений. Особое внимание М.Ф.Владимирский-Буданов уделял сравнительно-правовым исследованиям.
   Автор установил, что в Киевском университете социологический подход в определении права был характерным и для представителей отраслевых наук. Так, известный украинский криминалист А.Ф.Кистяковский раньше, чем западные ученые, пытался внести социологический елемент в науку уголовного права. Его правовые идеи способствовали реформаторским процессам, которые имели прогрессивный характер.
   Диссертант подчеркивает, что в 60-е годы XIX столетия на Украине и в России начал формироваться юридический позитивизм. К представителям юридического позитивизма автор относит профессора Н.К.Ренненкампфа, который отождествлял право с юридической нормой. Вместе с тем его идеи были направлены на ликвидацию старых правовых норм. Он стремился внедрить новые принципы права путем разработки позитивного нормативного материала и создать таким образом стабильную правовую систему.
   Автор пришел к выводу, что в Киевском университете получила развитие концепция права, в основу которой был положен нормативно-социологический подход. Представителем ее был известный юрист, социолог и философ Е.В.Спекторский. Ученый акцентировал внимание на необходимости системного и функционального изучения права, стремился модернизировать формально-догматический подход, используя для изучения права социологический подход.
   Анализ научного наследия Е.Н.Трубецкого дает основания соискателю считать его представителем теории “возрожденного естественного права” в Киевском университете. Особенность его теории заключалась в том, что он отстаивал идеи естественного права с изменчивым содержанием относительно определенных жизненных условий.
   Автор отмечает, что среди ученых Киевского университета существовал плюрализм взглядов и течений. Их периодизацию нельзя рассматривать как такую, которая устанавливает конкретные границы существования той или иной концепции. Характерной их чертой является переплетение различных подходов, что совсем не свидетельствовало об эклектике этих школ и направлений; это стимулировало зарождение новых доктрин, которые вносили прогрессивные идеи в правопонимание, что позже нашло свое отражение в концепции интегративной юриспруденции.
   Ключевые слова: Киевский университет, теория права, ученые, К.А.Неволин, И.Н.Данилович, Н.Д.Иванишев, М.Ф.Владимирский-Буданов, А.Ф.Кистяковский, Н.К.Ренненкампф, Е.В.Спекторский, Е.Н.Трубецкой.

Kovalchuk O.M. Development of the law theory in Kyiv University in the 19th – beginning of the 20th century. – Manuscript.

A thesis for receiving of scientific degree of Candidate of Legal Science in speciality 12.00.01 – Theory and History of State and Law; History of Political and Legal Science.– Kyiv National University Taras Shevchenko, Kyiv, 2002.

   The thesis deals with the problem of the development of the law theory in Kyiv University in the 19th – beginning of the 20th century. Main stages of the development of the law theory from the foundation of the Law Faculty to 1920 are studied. Established that its highest rise is tightly linked to the Statutes of 1833 and 1863.
   In the context of the general development of the Law Science on the basis of analysis and systematization of primary sources and archives documents a comprehensive study of legal thoughts and views of such scholars-lawyers of Kyiv University as K.O.Nevolin, G.M.Danilovych, M.D.Ivanishev, M.F.Vladymyrskyi-Budanov, O.F.Kistiakivskyi, M.K.Rennenkampf, Y.V.Spektorskyi, Y.M.Trubetskoy is made. Using a comparative approach the author cleared up the originality of Law Faculty professors’ approach to the creation of legal schools, trends, lines which differed from well-known Western European ones.
   Key words: Kyiv University, Law Theory, scholars, K.O.Nevolin, G.M.Danilovych, M.D.Ivanishev, M.F.Vladymyrskyi-Budanov, O.F.Kistiakivskyi, M.K.Rennenkampf, Y.V.Spektorskyi, Y.M.Trubetskoy.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток теорії права у Київському університеті в XIX – на початку XX століття

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net