Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Бібліографічна спадщина історико-етнографічних досліджень Криму в кінці XVIII – на початку ХХ століть
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Бібліографічна спадщина історико-етнографічних досліджень Криму в кінці XVIII – на початку ХХ століть

 Анотації

Непомнящий А. А. Бібліографічна спадщина історико-етнографічних досліджень Криму в кінці XVIII – на початку ХХ століть.– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.08 – Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.–Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.– Київ, 2001.

   Дисертація є першим комплексним дослідженням історії формування бібліографічної спадщини історико-етнографічних досліджень Криму в 1783-1920 рр. На підставі ґрунтовного корпусу бібліографічних джерел та архівної інформації, котра переважно вперше залучається до наукового обігу, здійснено науково-бібліографічну репрезентацію вивчення історії та етнографії Криму в кінці XVIII – на початку ХХ ст., проведено класифікацію і аналіз родо-видового складу бібліографічного матеріалу. Виделені основні кримознавчі наукові центри Російської імперії та визначен із залученням просопографічного методу персональний склад вчених та аматорів, як зробили внесок у справу історико-етнографічного дослідження Криму, проаналізован їх доробок. Досліджені основні закономірності, етапи і напрямки історико-етнографічного вивчення Криму в контексті розвитку історичної науки, а також принципи її бібліографічної репрезентації, ступінь адекватності, повноти та точності у бібліографічному інформуванні.
   Ключові слова: Крим, бібліографія, археологія, етнографія, історія, краєзнавство, періодична преса, подорожі, путівники, статистика.

Непомнящий А. А. Библиографическое наследие историко-этнографических исследований Крыма в конце XVIII – начале ХХ веков.– Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.08 – Книговедение, библиотековедение, библиографоведение.–Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.– Киев, 2001.

   Актуальность диссертационного исследования обусловлена необходимостью обобщения и анализа значительного объема библиографического наследия историко-этнографических исследований Крыма в 1783-1920 гг., введения в научный оборот полного библиографического репертуара исследований данной проблематики. Приоритетное значение при этом имеет изучение основных тенденций и форм регионоведения.
   Диссертация является первым комплексным исследованием истории формирования библиографического наследия историко-этнографических исследований Крыма. На основе обширного корпуса библиографических источников и архивной информации, которая впервые вводится в научный оборот, представлена научно-библиографическая репрезентация изучения истории и этнографии Крыма конца XVIII – начала ХХ века, проведены классификация и анализ родо-видового состава библиографического материала. Выделены основные крымоведческие научные центры Российской империи и определен с помощью просопографического метода персональный состав ученых и краеведов-любителей, которые пополнили крымоведческую историко-этнографическую библиографию, проанализировано их научное наследие. Исследованы основные закономерности, этапы и направления историко-этнографического изучения Крыма в контексте развития исторической науки, а также принципы ее библиографической репрезентации, степень адекватности и точности в библиографическом информировании.
   Ключевые слова: Крым, библиография, археология, история, краеведение, периодическая печать, путеводители, статистика, этнография.

Nepomnyashchy A. A. Bibliographic heritage of historical and ethnographic studies of Crimea at the end of the XVIII – beginning XX centuries.– Manuscript.

The History Science doctoral dissertation with the speciality 07.00.08 – Book Science, Library Science, Bibliographical Science.– V. I. Vernadsky National Library of Ukraine.– Kyiv, 2001.

   The dissertation research topicality is stipulated by the necessity to generalize and analyse considerable volume of the bibliographic heritage of historical and ethnographic studies of Crimea in 1783-1920, to introduce the complete bibliographic repertoir of the given problems research. The basic tendencies and forms of the region studies are of priority significance.
   The dissertation is the first complex study of the history of formation of the bibliographic heritage of historical and ethnographic studies of Crimea. Scientific and bibliographic representation of the history and ethnography study of Crimea at the end of XVIII – beginning of the XX centuries is produced, the classification and analysis of the gender and aspectual structure of the bibliographic material are conducted on the basis of the extensive framework of bibliographic sources and archival information, which for the first time is introduced into the scientific use. The basic Crimean studies scientific centres of the Russian Empire are detailed and the personal list of scientists and amateurs of local lore, history and economy study who supplemented historical and ethnographic bibliography of Crimean studies is defined with the help of the prosopographic method. The scientific heritage of these people is analysed. The basic regulations, stages and directions of historical and ethnographic study of Crimea in the context of historical science development as well as the principles of its bibliographical representation, the degree of adequacy and accuracy in bibliographic informing are investigated.
   Key words: Crimea, Bibliography, Archeology, Ethnography, Guidebooks, History, Periodical press, Regional Studies

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Бібліографічна спадщина історико-етнографічних досліджень Криму в кінці XVIII – на початку ХХ століть

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net