Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Психологічні аспекти розв'язання конфліктів в слідчій діяльності МВС України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічні аспекти розв'язання конфліктів в слідчій діяльності МВС України

Анотації 

Кришевич О.В. Психологічні аспекти розв'язання конфліктів в слідчій діяльності МВС України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 19.00.06 - юридична психологія. - Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2002.

   У дисертаційному дослідженні розкриваються історико-методологічні витоки проблеми конфлікту; аналізуються теоретичні та практичні аспекти психології конфлікту та його специфічні прояви стосовно слідчої діяльності; сутність, причини та структура конфліктних ситуацій при розслідуванні; механізми встановлення контакту та психологічного впливу в процесі розслідування в цілому і при проведенні окремих слідчих дій. Розкрита стратегія і тактика встановлення, підтримання і розвитку психологічного контакту; надана характеристика сутності та основних форм, напрямів, критеріїв, методів та прийомів використання психологічного впливу при розв'язанні конфлікту; методів і засобів урегулювання протиріч та встановлення співробітництва між учасниками процесу розслідування. Розроблена програма спецкурсу “Формування вмінь і навичок подолання конфліктних ситуацій в слідчій діяльності”, яка має на меті набуття практичними працівниками, а також слухачами (курсантами) вищих закладів освіти системи МВС України теоретичних знань, формування у них умінь і навичок практичних дій, необхідних спеціалістам для кваліфікованого виконання функціональних обов'язків; розвиток професійно-ділових якостей безконфліктної поведінки, що передбачені кваліфікаційною характеристикою слідчого, та навчально-методичні рекомендації щодо підготовки фахівців до оптимального стилю поведінки у процесі розслідування; науково-практичні рекомендації з підвищення професійно-психологічної майстерності слідчих при проведенні службової підготовки. Запропоновані напрями профілактики конфліктності та комплексна методика діагностики схильності до конфліктного реагування особи на психологічно складні ситуації професійної діяльності.
   Ключові слова: конфлікт; конфліктна ситуація; стилі поведінки у конфліктних ситуаціях; слідча діяльність; психологічний вплив; психологічний контакт; метод та прийом тактичного впливу; професійна психологічна підготовка.

Крышевич О.В. Психологические аспекты разрешения конфликтов в следственной деятельности МВС Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 19.00.06 - юридическая психология. - Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2002.

   В диссертационной работе раскрыта историко-методологическая проблема конфликта; анализируются теоретические и практические аспекты психологии конфликта и его специфические проявления относительно следственной деятельности.
   Получили дальнейшее развитие понятия “конфликт”, “конфликтная ситуация”, “психологическое воздействие”, “психологический контакт”, “тактический приём”.
   Разработана стратегия и тактика установления, поддержания и развития психологического контакта; дана характеристика сущности и основных форм, направлений, критериев, методов и приёмов использования психологического воздействия при разрешении конфликта в процессе расследования преступлений.
   Разработана программа спецкурса “Формирование умений и навыков преодоления конфликтных ситуаций в следственной деятельности”; цель - приобретение практическими работниками, а также слушателями (курсантами) высших учебных заведений системы МВД Украины теоретических знаний, формирования у них умений и навыков практических действий, необходимых специалистам для квалифицированного использования функциональных обязанностей, развития профессионально-деловых качеств бесконфликтного поведения.
   Практической реализацией полученных результатов является разработка комплексной методики диагностики предрасположенности для конфликтного реагирования личности на психологически сложные ситуации профессиональной деятельности; учебно-методических рекомендаций по подготовки специалистов для оптимального стиля поведения в процессе расследования; научно-практических рекомендаций для повышения профессионально – психологического мастерства следователей при проведении служебной подготовки Предложены направления профилактики конфликтности. Первый из них – необходимость учитывать собственные особенности и индивидуальный стиль поведения; второй – необходимость учитывать особенности партнёра по взаимодействию; третий – необходимость учитывать особенностей взаимодействия между ёё субъектом (следователем) и объектом (процессуальным лицом), что определяет необходимость расследования преступления.
   Ключевые слова: конфликт; конфликтная ситуация, стили поведения в конфликтной ситуации; следственная деятельность; психологическое воздействие; психологический контакт; метод и приём тактического воздействия; профессиональная психологическая подготовка.

Krishevich O.V. The psychological aspects of solving conflicts in investigation activity MIA of Ukraine. – Manuscript.

Candidate thesis on juridical psychology 19.00.06. Nation Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2002.

   In the dissertation investigation the historical-methodical problem of a conflict are opened; the theoretical and practical aspects of the conflict psychology and its specific display concerning the investigation activity are analyses; the essence, reasons and structure of the conflict situations during an inquiry; mechanisms of a setting up a contact and a psychological influence in the process of an investigation in general and in separate in injury action. The strategy and tactics, support and development of a psychological conflict are opened; the characterization of essence and the main forms, directions, criterions, methods and means of the regulation of the contradictions and setting up of a collaboration between the members of the injury process is given. A programmed of a special course ”The skills' formation of an get over of conflict situations in the investigation activity”, which has the aim to acquire the theoretical knowledges, formation of the practical action skills by the practical workers and listeners (military cadet) of the higher educational establishments of the MIA system of Ukraine. These skills are necessary for the specialists to cope professionally with the functional duties; the development of the professional-business qualities of an unconflict behavior, which are supposed by qualification characteristics of a investigation and the educational-methodical recommendations as for the preparation of the specialists for an optimal behavior style during injury process; scientific-practical recommendations of an increase of the professional-psychological skills of investigation during the official preparation. The directions of the conflict prophylactic and the complex methodic of diagnose of an inclination for a conflict reaction of a person on a difficult psychological situation of the professional activity.
   The key words: a conflict; a conflict situation; the behavior styles in the conflict situations; investigation activity; the psychological influence; the psychological contact; a method of tactical influence; the professional psychological preparation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічні аспекти розв'язання конфліктів в слідчій діяльності МВС України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net