Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами

Анотації 

Курман О. В. Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2002.

   Дисертація присвячена проблемам методики розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. У роботі виділено і розглянуто структурні елементи криміналістичної характеристики даного виду злочинів (спосіб злочину, обстановка і типові сліди злочину, особа злочинця), надана їх детальна характеристика. Досліджуються особливості початкового етапу розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами: організація і планування роботи слідчих і оперативних підрозділів, типові ситуації, слідчі версії, які висуваються на даному етапі розслідування, специфіка необхідних початкових слідчих дій, тактичні операції. Основні положення дисертаційного дослідження знайшли своє застосування в діяльності слідчих та оперативних працівників органів МВС України.
   Ключові слова: фінансові ресурси, шахрайство з фінансовими ресурсами, криміналістична характеристика злочинів, способи шахрайства з фінансовими ресурсами, розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами, типова слідча ситуація, тактична операція.

Курман А. В. Методика расследования мошенничества с финансовыми ресурсами. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2002.

   Диссертация посвящена проблемам методики расследования мошенничества с финансовыми ресурсами. В работе рассмотрены вопросы криминалистической характеристики данного вида преступлений, выделены и проанализированы ее элементы. На основе изучения уголовных дел и анкетирования следователей МВД Украины предложена классификация способов совершения мошенничества с финансовыми ресурсами, показана частота использования наиболее типовых способов; выделены и систематизированы следы преступления. В работе проведен анализ процедуры оформления и выдачи ссуд в кредитно-финансовых учреждениях, изучена работа отдельных банковских подразделений, принимающих участие в выдаче кредита. Выделены недостатки в работе данных подразделений, которые способствуют совершению мошенничества с финансовыми ресурсами, а именно - недостаточно организованная проверка заемщика, отсутствие четкого взаимодействия между соответствующими службами кредитно-финансового учреждения, халатное и безответственное отношение сотрудников кредитно-финансового учреждения к своим обязанностям. Установлены основные признаки лица, совершающего мошенничество с финансовыми ресурсами. На этой основе с учетом предметной специфики предлагается характеристика личности мошенника с финансовыми ресурсами.
   В диссертационном исследовании значительное внимание уделено первоначальному этапу расследования. На основе изучения уголовных дел, анкетирования следователей МВД Украины, разработаны рекомендации по организации и планированию расследования мошенничества с финансовыми ресурсами. Наибольшей эффективности расследования данного вида преступления можно достичь лишь при совместной, одновременной работе следственных и оперативных сотрудников на протяжении всего досудебного следствия.
   В зависимости от объема и содержания данных, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела и информации о преступнике, выделены основные группы типовых следственных ситуаций, возникающие на первоначальном этапе расследования мошенничества с финансовыми ресурсами и предложена их характеристика. Применительно к следственным ситуациям разработаны типовые следственные и розыскные версии первоначального этапа расследования.
   Определены особенности тактики проведения отдельных следственных действий первоначального этапа расследования. Это такие следственные действия как обыск, выемка, допрос подозреваемого и свидетелей, осмотр документов, очная ставка. Определена последовательность проведения этих действий и выявлена их эффективность. Приведены перечни типовых вопросов, подлежащих выяснению во время допроса подозреваемого и свидетелей.
   Применительно к задачам расследования разработаны тактические операции “Документ”, “Заемщик”, “Соучастники”, “Кредитор”, “Обеспечение возмещения материального ущерба”,  “Розыск скрывшегося преступника”, направленные на оптимизацию раскрытия и расследования мошенничества с финансовыми ресурсами.
   Разработанные автором отдельные положения методики расследования мошенничества с финансовыми ресурсами нашли свое применение в деятельности следственных и оперативных органов МВД Украины.
   Ключевые слова: финансовые ресурсы, мошенничество с финансовыми ресурсами, криминалистическая характеристика преступлений, способы мошенничества с финансовыми ресурсами, расследование мошенничества с финансовыми ресурсами, типовая следственная ситуация, тактическая операция.

Kurman O. V. The methods of the investigation of swindling with financial resources. – Manuscript.

The dissertation on the scientific degree of the candidate of law sciences, the speciality 12.00.09 – Criminal procedure and Criminalistics; Judicial examination. – Yaroslav Mudry National Law Academy of Ukraine, Kharkov, 2002.

   The dissertation is devoted to the problems of the principles of the investigation of swindling with financial resources. The structural elements of criminalistic reference of the given type of crimes (mode of a crime, circumstances and typical traces of a crime, identity of a criminal) are underlined and considered in the work. There exists a detailed description of the crimes. The peculiarities of the preliminary stage of the investigation of swindling with financial resources are being examined. The main of them are: the organization and planning of the work of investigators and efficient subdivisions, standart situations, investigation versions, which are being appeared on the given stage of investigation, specific character of the necessary preliminary actions of the investigators, tactical operations. The main provisions of the researches of the dissertation have found their application in the activities of the investigation and efficient workers of the Ministry of the Interior of Ukraine.
   Key words: financial resources, swindling with financial resources, criminalistic reference of crimes, modes of swindling with financial resources, investigation of swindling with financial resources, typical investigation situation, tactical operation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net