Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове забезпечення запобігання деградації земель сільськогосподарського призначення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове забезпечення запобігання деградації земель сільськогосподарського призначення

Анотації

Конишева О.В. Правове забезпечення запобігання деградації земель сільськогосподарського призначення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2002.

   Дисертацію присвячено комплексному та всебічному дослідженню проблем правового забезпечення запобігання деградації земель сільськогосподарського призначення. Досліджуються питання щодо поняття деградації земель і правових заходів запобігання деградації земель. Правові заходи запобігання деградації земель сільськогосподарського призначення розглядаються як підінститут інституту раціонального використання і охорони земель. Проведено історико-правовий аналіз розвитку законодавства у сфері запобігання деградації земель сільськогосподарського призначення. У дисертації розглянуто окремо правові форми запобігання деградації цих земель. Зроблено комплексне дослідження земельного та екологічного законодавства щодо правових заходів запобігання деградації земель сільськогосподарського призначення.
   У роботі сформульовано концептуальні положення, обґрунтовано нові пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.
   Ключові слова: деградація земель, землі сільськогосподарського призначення, правові заходи і форми запобігання деградації.

Конышева Е.В. Правовое обеспечение предупреждения деградации земель сельскохозяйственного назначения. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.06 – земельное право; аграрное право; экологическое право; природоресурсовое право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. Харьков, 2002.

   Диссертация посвящена комплексному и всестороннему исследованию проблем правового обеспечения предупреждения деградации земель сельскохозяйственного назначения.
   В работе анализируется понятие деградации земель и исследуются правовые меры по предупреждению деградации земель сельскохозяйственного назначения. Эти меры рассматриваются как самостоятельный подинститут института рационального использования и охраны земель.
   Проведен историко-правовой анализ развития законодательства в сфере предупреждения деградации земель. В диссертации рассматриваются отдельно правовые формы предупреждения деградации земель сельскохозяйственного назначения. Среди наиболее важных правовых форм выделены такие: государственный земельный кадастр; мониторинг земель, планирование и прогнозирование предупредительных мер; земельный контроль за осуществлением мер по предупреждению деградации земель сельскохозяйственного назначения; экономическое стимулирование субъектов, осуществляющих комплекс таких мер; ограничения земельных прав субъектов, которые направлены на предупреждение деградации земель сельскохозяйственного назначения, и др.
   Значительное место отводится комплексному исследованию земельного и экологического законодательства относительно правового обеспечения предупреждения деградации земель сельскохозяйственного назначения.
   Сформулированы концептуальные положения, обоснованы предложения, касающиеся совершенствования действующего законодательства.
   Ключевые слова: деградация земель, земли сельскохозяйственного назначения, правовые меры формы предупреждения деградации.

Konysheva E.V. Legal Provision of Prevention of Agricultural Land Degradation. – Manuscript

Thesis for the Candidate Degree in Law, specialization 12.00.06 – Land Law; Agrarian Law; Ecological Law; Natural Resources Law. – Yaroslav Mudry National Law Academy of Ukraine, Kharkiv, 2002.

   The thesis is devoted to the comprehensive and thorough research of the legal provision of the prevention of agricultural land degradation.
   The problems of the land degradation conceptions and the legal arrangements concerning the prevention of agricultural land degradation are analysed in this work. The legal arrangements on the prevention of agricultural land degradation are examined as a subinstitute of agrarian law, which is currently in its formation stage. The historical-legal analysis of the legislation development in the sphere of the land degradation prevention is carried out. The legal forms of the prevention of the agricultural land degradation are separately considered in the study. A significant place is granted to the comprehensive research of the ecological and land legislation concerning the legal provision of the prevention of agricultural land degradation.
   The conceptual standpoints are formulated and the new proposals as to improving of the current legislation are substantiated.
   Key-words: land degradation, agricultural lands, legal arrangements and forms of prevention of degradation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове забезпечення запобігання деградації земель сільськогосподарського призначення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net