Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Конституційно-правові засади виборів Президента України: проблеми теорії і практики
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Конституційно-правові засади виборів Президента України: проблеми теорії і практики

Анотації 

Князевич Р.П. Конституційно-правові засади виборів Президента України: проблеми теорії і практики. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право.- Одеська національна юридична академія. Одеса, 2002.

   У дисертації досліджуються теоретичні та практичні проблеми виборів Президента України як однієї з основних форм безпосередньої демократії.
   В роботі сформульовано поняття виборів Президента України як однієї з пріоритетних форм прямого народовладдя та як складової частини інституту виборчого права України. Досліджуються функції інституту виборів Президента України як політичного владоустановчого суспільно-правового явища в системі конституційного ладу України. Пропонується авторська класифікація принципів виборів Президента України залежно від сфери їх застосування і цільового призначення.
   Подано авторське визначення та класифікацію функцій виборів Президента України.
   Запропоновано авторське визначення та авторську концепцію механізму виборів Президента України.
   Аналізується процес становлення інституту виборів Президента України, пропонується його авторська періодизація.
   Дано авторське визначення виборчого процесу по виборах Президента України та сформульовано авторську концепцію стадій (етапів) виборчого процесу по виборах Президента України і шляхів їх вдосконалення.
   Сформульоване авторське визначення та дано класифікацію гарантій виборів Президента України і пропозиції щодо їх вдосконалення.
   Виходячи зі стану сучасного правового регулювання виборів Президента України, розглядаються шляхи і форми його вдосконалення.
   Ключові слова: вибори, безпосередня демократія, пряме народовладдя, виборче законодавство, виборчий процес, Президент України.

Князевич Р.П. Конституционно-правовые начала выборов Президента Украины: проблемы теории и практики. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 - конституционное право. - Одесская национальная юридическая академия. Одесса, 2002.

   В диссертации исследуются теоретические и практические проблемы выборов как одной из основных форм прямого народовластия на примере выборов Президента Украины.
   Дается определение понятий выборов Президента Украины как одной из приоритетных форм прямого народовластия и как составной части института избирательного права Украины.
   Выборы Президента Украины рассматриваются как предусмотренная Конституцией и законами Украины форма прямого народовластия, которая представляет непосредственное волеизъявление народа по замещению поста главы государства путем голосования.
   Институт выборов Президента Украины, то есть институт президентского избирательного права, является составной частью института избирательного права, который рассматривается как система правовых норм, что регулируют общественные отношения по замещению главы государства путем непосредственного волеизъявления народа. В системе избирательного права как института конституционного права, выборы Президента Украны рассматриваются как самостоятельный институт, который существует наряду с другими смежными институтами, такими, как выборы народных депутатов Украины, выборы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местные выборы.
   Автор считает, что принципы выборов Президента Украины - это явления, которые наиболее полно отображают суть выборов Президента Украины как формы непосредственной демократии.
   Предлагается авторская классификация принципов выборов Президента Украины в зависимости от сферы их применения и целевого предназначения. Принципы выборов Президента Украины разделены на общие и институционные.
   Дано авторское определение функций выборов Президента Украины как видов непосредственной деятельности народа в сфере образования государства. Сформулирована авторская классификация функций выборов Президента Украины.
   Предлагается авторское определение механизма выборов Президента Украины как системы организационных (государственных и негосударственных) и нормативных (правовых и этических) средств и способов осуществления народовластия по замещению поста главы государства. К механизму выборов Президента Украины относятся организационная, территориальная, финансовая и материально-техническая, информационная составные, совместное действие которых обеспечивает организацию и проведение выборов Президента Украины.
   Анализируется процесс становления института выборов Президента Украины и предлагается его авторская периодизация.
   Дается авторское определение избирательного процесса по выборам Президента Украины, под которым рассматривается порядок организации и проведения выборов Президента Украины, и определяются его основные субъекты.
   Сформулирована авторская концепция стадий (этапов) избирательного процесса по выборам Президента Украины и путей их совершенствования.
   Дано определение гарантий выборов Президента Украины как системы средств, с помощью которых Конституцией и законами Украины устанавливается порядок организации и проведения выборов Президента Украины и обеспечивается их охрана, а в случае нарушения установленного порядка выборов Президента Украины возобновляется их конституционность и законность.
   Сформулирована авторская классификация гарантий выборов Президента Украйни, в соответствии с которой они разделяются на национальные и международно-правовые гарантии выборов Президента Украины, а также предложения по их усовершенствованию.
   Ключевые слова: выборы, непосредственная демократия, прямое народовластие, избирательное право, избирательное законодательство, избирательный процесс, Президент Украины.

Kniazevych R.P. Constitutional and legal grounds of the elections of the President of Ukraine: problems of theory and practice. - Manuscript.

Dissertation for obtaining a scientific degree of Candidate of Sciences (Law) by specialty 12.00.02 - constitutional law.- Odessa National Academy of Law. Odessa, 2002.

   Thesis is devoted to the theoretical and practical problems of the elections of the President of Ukraine as one of the fundamental forms of the direct democracy.
   In dissertation is formulated the meaning of the elections of the President of Ukraine as one of the prioritive forms of the direct people power and as an integral part of the institute of election law of Ukraine. The functions of the elections of the President of Ukraine as political power constituent social-legal institute in the system of constitutional field of Ukraine is researching.
   The authors meaning and classification of the functions of the elections of the President of Ukraine is given.
   The authors meaning and concept of the mechanism of the elections of the President of Ukraine is proposed.
   The author makes the analysis of the process of the foundation of the elections of the President of Ukraine and proposes its periodization.
   The authors meaning of the election process of the elections of the President of Ukraine is given. The authors concept of election process stages of the elections of the President of Ukraine and ways of its improvement is formulated.
   The authors meaning and classification of the guarantees of the elections of the President of Ukraine and the proposals of its improvement is formulated.
   Proceeding from the modern legal regulation of the elections of the President of Ukraine the ways and forms of its improvement are render consideration.
   Key words: elections, direct democracy, direct people power, election legislation, election process, the President of Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Конституційно-правові засади виборів Президента України: проблеми теорії і практики

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net