Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Діяльність уряду Ю.Хмельницького в умовах загострення суспільно-політичної ситуації в Українській державі (1659-поч.1663 рр.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Діяльність уряду Ю.Хмельницького в умовах загострення суспільно-політичної ситуації в Українській державі (1659-поч.1663 рр.)

 Анотації

Савчук Н.О. Діяльність уряду Ю.Хмельницького в умовах загострення суспільно-політичної ситуації в Українській державі (1659-поч.1663 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01- історія України - Інститут історії України НАН України. –Київ, 2001.

   В дисертації досліджується еволюція державної структури козацької України, функціонування її владних інститутів. Аналізується здобутки, недоліки, прорахунки у внутрішньо- та зовнішньополітичній діяльності уряду. Вивчається вплив геополітичного фактору на загострення соціально-економічної ситуації в державі. В роботі показано прагнення сусідніх країн недопустити незалежності козацької України, перетворити її у складову частину своєї держави (Росія та Польща) чи у васально-підлеглого союзника (Кримське ханство). Їх агресивна політика та підтримка Росією частини сепаратистсько настроєної старшини, постійне ведення військових дій не давали змоги українському уряду зосередити увагу на державотворчій діяльності та зумовили територіальний розпад держави. Дисертантом з’ясовано, що в роки гетьманування Ю. Хмельницького у козацькій Україні встановлюється олігархічно-республіканська форма правління. Її утвердженню сприяли як об’єктивні фактори (обмеження гетьманських прерогатив статтями Переяславського та Чуднівського договорів, зумовило ослаблення владної вертикалі) та і суб’єктивні (молодість та відсутність політичного досвіду Ю. Хмельницького).
   У внутрішній діяльності уряду слід відмітити його виважену соціально-економічну політику, спрямовану на запобігання соціальних вибухів в державі та заходи, скеровані на збереження територіальної цілісної козацької України. Не зважаючи на заборону зовнішніх зносин, уряд проводив активну діяльність по захисту державних інтересів на міжнародній арені.
   Ключові слова: державна структура, органи влади, форма правління, зовнішня та внутрішня політика, геополітичний фактор.

Savchuk N.O. The Activity of Y. Khmelnitsky's Government In The Conditions of Sharpening The Social-political Situation In Ukrainian State (1659-begin.1663). -Manuscript.

The dissertation is written for competing for a scientific degree of the candidate of Historical Sciences on a specialty 07.00.01 – history of Ukraine - Institute of History of Ukraine National Academy of Sciences. –Kyiv, 2001.

   In this present thesis the evolution of state structure of Сossaks Ukraine and the function of its governmental institutions are being researched. Achievements, disadvantages and errors in internal and foreign political activities of the government are being analyzed. The intentions of neighboring countries to restrict autonomous borders of Ukrainian state and to convert it into constituent of their own states (Russia and Poland) or into vassal tributary stole (the Crimean Khanate) were shown in the paper. These states' aggressive polices towards Сossak Ukraine, Russia's support of the part of separatist incited senior representatives, the waging constant war had not given the opportunity to Ukrainian government to concentrate the attention to the state creative activities and had stipulated the territorial disintegration of the state.
   The author of dissertation has determined that during Y. Khmelnitsky's reign oligarchic republican form of ruling has been established in Ukrainian power. The proofs were provided by both objective factors (as the restriction of hetman prerogatives by articles of Pereyaslav and Chudnivsky treaties, the concentration of all branches of power to the bodies of local administration had caused weakening of power vertical line), and subjective factors (the youth of Y. Khmelnitsky and the lack of political experience).
   Concerning internal activity of government it is worth mentioning its considered social economical policy, directed to the prevention of social outbursts in the state, and measures, coordinated to save territorial integrity of Сossaks Ukraine. In spite of that fact that foreign relations were banned, the government was conducting various activities to provide the state interests on the international arena, it was looking for allies, it was defending the interests of Ukrainian people before the governments of Russia, Rechi Pospolita and the Crimean Khanate.
   Key words: state structure, bodies of power, a form of ruling, foreign policy, internal policy, geopolitical factor.

Савчук Н.А. Деятельность правительства Ю. Хмельницкого в условиях обострения общественно-политической ситуации в Украинском государстве (1659-нач.1663 гг.). –Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.01 – история Украины - Институт истории Украины НАН Украины. –Киев, 2001.

   В настоящее время, когда происходит процесс формирования независимого Украинского государства, большое значение уделяется исследованию периодов существования государственных образований на территории Украины. Среди них должное внимание уделяется процессу становления и функционирования Украинского государства в период Национальной революции 1648-1676 гг. Особенно важной для исследователей является проблема упадка государственности вследствие гражданской войны и территориального распада казацкой Украины (т.зв.Руины). Анализ вопросов эволюции государственной структуры, функционирования ее властных институтов в переломные периоды истории способствуют лучшему пониманию современных процессов национального государственного строительства.
   При изучении темы диссертантом установлено, что в период гетманства Ю.Хмельницкого в Украинском государстве устанавливается олигархическо-республиканская форма правления. Ее утверждению способствовали объективные (ограничение гетманских прерогатив статьями Переяславского и Чудновского договоров, сосредоточение широких полномочий в руках местной администрации, вызвали ослабление властной вертикали) и субъективные (молодость, отсутствие политического опыта у Ю.Хмельницкого) факторы. Автор подчеркивает, что гетманство Ю.Хмельницкого Украинское государство сохранило формы власти и управления, рожденные Национальной революцией. Частичная выборность должностных лиц на радах, включая самого гетмана, разрешает говорить о присутствии элементов демократизма. Несомненно и то, что она имела республиканскую форму правления, поскольку власть принадлежала коллективным органам управления. Генеральные рады собирались из инициативы или рядового казацтва (на р.Росаве 1659 г. и в Корсуне 1660 г.) или русского правительства, который хотел предать законный характер заключению Переяславского договора 1659 г. в глазах украинского населения. В связи из существующим нечетко очерченным размежеванием компетенции государственных институтов, центральные правительства, в условиях ограничения гетманской власти, уступает приоритет старшинской раде.
   Диссертантом анализируются достижения, просчеты и недостатки в деятельности правительства. Подчеркивается взвешенная внутренняя политика правительства, направленную на предупреждение социальных взрывов, в частности, разрешении социально-экономических вопросов. Гетман способствует росту монастырского землевладения, стремления не допустить увеличения феодального землевладения украинской шляхты и казацкой старшины. Формы “обыденного послушания” крестьян своему пану не были четко очерчены, в связи с этим большинство крестьян сохранили юридическую свободу и возможность перехода в другую прослойку общества. Правительство способствует развитию торговли и ремесел, регулирует конфликты между отдельными общественными группами.
   Ю.Хмельницкий проводит мероприятия, направленные на сохранение территориальной целостности государства, стремится расширить южно-западные границы казацкой Украины и включить западно-украинские земли в состав Украинского государства. После подписания Чудновского договора гетман стремится не допустить распада государства по р.Днепр. Он принимает меры как дипломатического, так и военного (организовывал походы на Левобережную Украину) характера. Ряд внутренних (усиление междоусобной борьбы среди старшины, население левобережных полков противилось реанимации шляхетской феодально-крепостнической системы) и внешних (Россия, Речь Посполитая и Крымское ханство не были заинтересованы в существовании сильного единого Украинского государства) факторов обусловили крах объединительной политики Ю.Хмельницкого. Несмотря на запрещение внешних отношений, правительство проводит активную деятельность по обеспечению интересов государства на международной арене, ведет поиск союзников, защищает права украинского народу перед правительствами России, Речи Посполитой и Крымского ханства.
   В работе изучается влияние геополитического фактора на обострение социально-политической ситуации в государстве. Диссертантом освещено желание соседних стран ограничить автономные рамки Украинского государства, превратить ее в составную часть своего государства (Россия и Польша), или у вассально-зависимого союзника (Крымское ханство). Их агрессивная политика, постоянное пребывание в состоянии войны не дала возможности украинскому правительству сосредоточить внимание на государственном строительстве. Поддержка Россией части сепаратистско настроенной старшины, которая открыто выступила против власти законного гетмана, привела к распаду государства на Правобережную и Левобережную части.
   Ключевые слова: государственная структура, органы власти, форма правления, внешняя и внутренняя политика, правительство, геополитический фактор.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Діяльність уряду Ю.Хмельницького в умовах загострення суспільно-політичної ситуації в Українській державі (1659-поч.1663 рр.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net