Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Інститут місцевого самоврядування в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інститут місцевого самоврядування в Україні

Анотації 

Крестєва Ю.В. Інститут місцевого самоврядування в Україні

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02. - політичні інститути та процеси. Рукопис.

   Робота присвячена існуванню і діяльності в Україні політичного інституту місцевого самоврядування, а також формуванню регіональних еліт, носіїв влади на місцях та їхнім відносинам з центральною владою.
   Дисертаційне дослідження у логічній послідовності, розкриває проблеми становлення місцевого самоврядування як у світовій практиці, так і в незалежній Україні. Це дозволяє досить повно та різнобічно уявити хід політичного процесу, проаналізувати форми, методи і способи, що його забезпечують. Автор зупиняється на методологічно-концептуальних підходах до місцевого самоврядування, розглядає його політико-правове закріплення та досліджує реальні процеси існування цього інституту сьогодні. В роботі вперше увагу приділено взаємовідносинам центральної та регіональних еліт, зокрема Донецької, у контексті державної політики місцевого самоврядування.
   Історичний вітчизняний та міжнародний досвід ефективної політики місцевого самоврядування свідчить про необхідність розробки теоретичних основ та практичних рекомендацій діяльності державних і регіональних органів влади. Автором проаналізовані існуючі у світі організаційно-правові форми місцевої влади та моделі відносин центру і регіонів. На основі цього розглядаються можливості існування подібних форм в українському суспільстві.
   Об’єктивні умови функціонування демократичної держави передбачають розподіл повноважень і компетенцій між органами державної влади і місцевого самоврядування, створення економічної бази для виконання відповідних повноважень кожним органом влади й управління. Саме децентралізація влади є одним з принципів, які лежать в основі ефективної моделі управління.
   Автор наголошує, що самостійність окремих регіонів розглядається, як правило, в якості їх економічної самостійності та часто тлумачиться не як формування закритого і самодостатнього ринку, а як оволодіння контролем над економічними ресурсами та рішеннями. Тому вплив регіональних правлячих еліт на розвиток системи місцевого самоврядування і, перш за все, на політичну самостійність територіальних об’єднань є найважливішим.
   Функціонування інституту місцевого самоврядування в Україні аналізується у контексті світового досвіду, проведений детальний політологічний аналіз питання і практичне застосування результатів дослідження на прикладі Донецької області.
   Автором розроблена концепція бачення і дослідження проблеми. Аналізуючи проблему розподілу повноважень і вивчаючи формування політичних регіональних еліт в Україні, автор наводить приклади Дніпропетровської, Одеської, Київської та інших областей України. Автор робить висновки щодо загальних тенденцій, пропонує шляхи вирішення існуючих питань та прогнозує розвиток процесу на прикладі фактів та результатів, використовуючи метод порівняльного аналізу та вивчаючи особливості функціонування інститут місцевого самоврядування в Україні.
   Автор торкається й економічного боку питання, адже місцеві влади мають і власний бюджет, і майно, і землю. Саме через невирішені питання розподілу повноважень і місцевого бюджету нерідко виникають політичні протиріччя на місцях та у відносинах регіонів із центром. До того ж, домінуючі з початку становлення державності країни намагання правлячих регіональних еліт стати від центру самостійними у політичному сенсі, замінюються акцентом на досягненні економічної самостійності.
   Визначаються основні методологічно-концептуальні підходи до місцевого самоврядування, узагальнюються етапи політико-правового закріплення місцевого самоврядування в Україні. У роботі досліджений процес формування місцевої політичної еліти України, і проаналізовані відносини регіональних еліт з центральною, а також простежена еволюція місцевого самоврядування у регіонах України.
   На основі аналізу законодавчої бази, наукових праць та публікацій у періодичних виданнях, визначені особливості реалізації політики місцевого самоврядування в Україні та Донецькій області, означені проблеми реалізації політики та запропоновані шляхи їх вирішення. 
   Практична значущість дисертаційної роботи зумовлена можливістю використання висновків та пропозицій у діяльності місцевих органів самоврядування, у вирішенні проблем пов’язаних із функціонуванням інституту місцевого самоврядування.
   Ключові слова: місцеве самоврядування, політичні інститути, місцева влада, регіональні еліти, виконавча влада, політична еліта, регіональна політика, політичний процес, розподіл повноважень.

Крестева Ю.В. Институт местного самоуправления в Украине.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02. - политические институты и процессы. Рукопись.

   Работа посвящена функционированию в Украине политического института местного самоуправления, а также формированию региональных элит, носителей власти на местах, и их отношениям с центральной властью.
   В диссертации рассмотрены вопросы, связанные с функционированием института местного самоуправления в регионах страны. Автор обобщает практический опыт организации местного самоуправления в Украине и на основе анализа законодательной базы детально рассматривает особенности реализации политики местного самоуправления в Украине и Донецкой области, а также определяет роль региональных элит в этой деятельности.
   Определяются основные методологические подходы к местному самоуправлению, анализируются этапы политико-правового закрепления местного самоуправления в Украине. В работе исследуется процесс формирования местной политической элиты Украины, и анализируются отношения региональных элит с центральной, а также прослеживается эволюция местного самоуправления в регионах Украины.
   На основе анализа законодательной базы, научных работ и публикаций в периодических изданиях, выявлены особенности реализации политики местного самоуправления в Украине и в Донецкой области, определены проблемы реализации политики и предложены пути их решения.
   Ключевые слова: местное самоуправление, политические институты, местная власть, региональные элиты, исполнительная власть, политическая элита, региональная политика, политический процесс, распределение полномочий.

Y.V.Krestyeva Institutions of local governing in Ukraine.

Thesis for the Candidate of Political Sciences degree on the specialty 23.00.02 – Political institutions and processes. – Typescript.

   The thesis is devoted to the institutions of local governing in Ukraine, as well as to forming of the regional elites, which are the authority bearers in the provinces, and their interrelation with the central authority.
   The issues bounded up with the institutions of local governing development in the country’s regions are being examined in the thesis. Author generalizes practical experience on the local governing organization, scrutinizes peculiarities of local governing politics implementation in Ukraine and Donetsk region on the legislative basement analysis as well as determines a role of regional elites in the activity.
   Basic methodological approaches to the local governing are determined; the stages of political and legal strengthening of local governing in Ukraine are generalized. The process of local political elite forming is investigated; the interrelation of regional elites with central one as well as local governing evolution in regions of Ukraine are analysed in the thesis.
   On the basis of legislation, scientific works and publications in the periodic editions analysis the features of realization of local governing policy in Ukraine and Donetsk region are shown, the problems of the policy realization are revealed and the means of solutions are planned.
   The main terms: local governing, political institutions, local authorities, regional elites, executive authorities, political elite, regional politics, political process, distribution of power.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інститут місцевого самоврядування в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net