Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правове забезпечення особистої безпеки працівників податкової міліції
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правове забезпечення особистої безпеки працівників податкової міліції

Анотації 

Корнєєв Ю.В. Адміністративно-правове забезпечення особистої безпеки працівників податкової міліції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 “Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право”. – Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2002.

   У дисертації вперше в Україні досліджено проблеми особистої безпеки працівників податкової міліції, розглянуто вплив небезпечних факторів на службово-професійну діяльність, запропоновано своє визначення особистої безпеки та її принципи. Проведено дослідження з питань правового захисту співробітників, а саме: розглянуто загальну характеристику правового забезпечення, гарантії правового захисту та особливості правового регулювання співробітників податкової міліції. У процесі дослідження виявлено недоліки правового забезпечення, на підставі цього запропоновані деякі пропозиції, щодо покращання правової нормативної бази податкової міліції.
   Також проведено дослідження професійної та психологічної підготовленості співробітників – як важливий фактор їх безпечної професійної діяльності. Відповідно до цього розглянуто вплив професійної підготовки на забезпечення особистої безпеки та професійну придатність; підбір та адаптацію кадрів; високі моральні якості як елементи службової захищеності працівників; психолого-педагогічні знання, які підвищують захист та безпеку професійної діяльності працівника.
   На підставі результатів дослідження запропоновано шляхи та пропозиції удосконалення діяльності працівників, що впливають на забезпечення особистої безпеки.
   Ключові слова: податкова міліція, безпека професійної діяльності, особиста безпека працівників, нормативно-правове забезпечення службової діяльності, правовий захист, професійна підготовка, професійна придатність, елементи психологічного захисту.

Корнеев Ю.В. Административно-правовое обеспечение личной безопасности работников налоговой милиции. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук за специальностью 12.00.07 “Теория управления; административное право и процесс; финансовое право”. – Академия государственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2002.

   В диссертации впервые в Украине исследованы проблемы личной безопасности работников налоговой милиции, проведен анализ противоправных действий относительно работников налоговой службы Украины за 1997 – 2001 год; проведен анализ теоретических определений безопасности с точки зрения современных ученых и толковых энциклопедий (словарей). Рассмотрено влияние опасных факторов на служебно-профессиональную деятельность сотрудников налоговой милиции и на основании этого предложено свое определение личной безопасности, а также основные и дополнительные мероприятия необходимые для осуществления мер безопасности профессиональной деятельности. Впервые проведено обоснование и значение принципов личной безопасности.
   Проведены исследования по вопросам правовой защиты сотрудников, а именно – рассмотрена общая характеристика правового обеспечения сотрудников налоговой милиции: права и полномочия сотрудников, закрепленные соответствующими законами и нормативными актами, на основании чего предлагается наделить сотрудников правами, которые позволят наиболее эффективно решать поставленные задачи. Кроме этого, рассмотрены гарантии правовой защиты сотрудников, исходя из анализа законодательной базы, гарантирующей безопасность при исполнении служебных обязанностей и особенности правового регулирования сотрудников. В ходе исследования выявлены недостатки правового обеспечения, на основании этого предложены некоторые предложения относительно улучшения правовой нормативной базы налоговой милиции. Рассмотрены особенности правового регулирования служебной деятельности.
   Также проведены исследования профессиональной и психологической подготовленности сотрудников – как важный фактор их безопасной профессиональной деятельности. В соответствии с этим рассмотрено влияние профессиональной подготовки на обеспечение личной безопасности и профессиональной пригодности; отбор и адаптация кадров; высокие моральные качества как элементы служебной защищенности работников; психолого-педагогические знания, которые повышают защиту и безопасность профессиональной деятельности работника.
   На основании результатов исследования предложены пути и предложения усовершенствования деятельности работников налоговой милиции, которые способны оказать эффективное влияние на обеспечение их личной безопасности.
   Ключевые слова: налоговая милиция, безопасность профессиональной деятельности, личная безопасность работников, нормативно-правовое обеспечение служебной деятельности, правовая защита, профессиональная подготовка, профессиональная пригодность, элементы психологической защиты.

Korneev U.V. Administrative legal security personal safety of tax police. – Manuscript.

The dissertation for employes being appointed to a scientific degree of the candidate's of juridical degree in speciality 12.00.07 “Theory of administration; administrative law and trial financial law”. – Ukrainian Academy of State Tax Service. – Irpin, 2002.

   There were at first in Ukraine researched the problems of personal safety of the employes of tax police considered the influence of dangerous factors for official professional activities, offered myself determination of the personal safety and it's principles. It was carried out the research of the questions of legal protection of collaborators, and exactly: it was examined the general characteristic of legal securing, guarantees of the legal protection and peculiarities of legal adjustment of the collaborators of the tax police. During the research it was disclosed defects of the legal securing, on it's reason were offered some proposals considered with improvement of normative-legal the base of tax police.
   It was carried out the research of professional and psychological training of collaborators – as an important factor of their careless professional activities. According to this it was considered the influence of professional preparation for securing of personal safety and professional fitness; choice and adaptation of cadres; higher moral quality as elements of official defense of employes; psychological-pedagogical knowledge, which raise defense and safety of professional activities of employes.
   On the strenght of the result of the research the ways and proposals of the improvement of the activities of the employes are offered, which have an influence on the guarantee of the personal safety.
   The key terms: the tax police, the safety of professional activity; personal safety of employes, the normative-legal ensurence of the official duties, legal protection, professional training, professional fitness; elements of psychological defense.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правове забезпечення особистої безпеки працівників податкової міліції

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net