Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правові відносини в сфері охорони громадського порядку
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правові відносини в сфері охорони громадського порядку

Анотації 

Лошицький М.В. Адміністративно-правові відносини в сфері охорони громадського порядку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2001.

   Дисертація присвячена проблемам, які виникають при охороні громадського порядку спеціально уповноваженими органами виконавчої влади на сучасному етапі становлення державності в Україні.
   У дисертації розглядаються визначення громадського порядку та класифікація його видів. Докладно аналізуються різноманітні концептуальні підходи щодо розуміння сутності громадського порядку та його охорони. Досліджується діяльність контрольно-наглядових органів виконавчої влади, які в межах своєї компетенції здійснюють охорону громадського порядку. Автор обгрунтовує такий вид діяльності як поліцейська діяльність та визначає відносини, що виникають в процесі її здійснення як поліцейські правовідносини.
   На основі проведеного дослідження обгрунтовується необхідність загальноприйнятого розуміння громадського порядку для об'єктивної кваліфікації правопорушень та злочинів, а також єдиного нормативного акту, який би регулював охорону громадського порядку. Обгрунтовується також пропозиція виділення підгалузі адміністративного права – поліцейського права.
   Ключові слова: адміністративно-правові відносини, громадський порядок, охорона громадського порядку, поліцейська діяльність, поліцейські правовідносини.

Лошицкий М.В. Административно-правовые отношения в сфере охраны общественного порядка. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право. - Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2001.

   Диссертация посвящена проблемам, которые возникают при охране общественного порядка специально уполномоченными органами исполнительной власти на современном этапе становления государственности в Украине.
   В диссертации определяются методологические подходы к исследованию административно-правовых отношений в сфере охраны общественного порядка, выделяется научный инструментарий изучения объекта исследования. Рассматривается понятие административно-правовых отношений, а также исследуются их виды по разным критериям. На данном основании определяется место административно-правовых отношений в сфере охраны общественного порядка в системе видов административных правоотношений.
   Диссертантом анализируются определения общественного порядка в юридической литературе и действующем законодательстве, а также разрабатывается альтернативная классификация его видов: общественный порядок в широком понимании, общественный порядок в политико-правовом понимании, общественный порядок в полицейском понимании. Основательно анализируются разнообразные концептуальные подходы относительно определения сущности общественного порядка и его охраны. Создана функциональная модель общественного порядка, что позволило выделить положительные и отрицательные элементы исследуемого объекта.
   Автор обращается к историко-правовому аспекту охраны общественного порядка, то есть изучает возникновение необходимости охраны общественного порядка и ретроспективное развитие этой проблемы, а также исследует деятельность полиции зарубежных стран по охране общественного порядка и правовые основы этой деятельности в исследуемых странах в сравнении с аналогичной деятельностью органов внутренних дел Украины.
   Исследуется деятельность контрольно-надзорных органов исполнительной власти, осуществляющих охрану общественного порядка в границах своей компетенции, а также место и роль граждан в обеспечении общественного порядка. В исследовании определяются закономерности устойчивости и стабильности общественного порядка в зависимости от состояния и процессов, происходящих в общине. Автор, исследуя деятельность специальных органов исполнительной власти по охране общественного порядка, обосновывает такую деятельность как полицейскую деятельность и определяет отношения, которые возникают в процессе полицейской деятельности как полицейские правоотношения.
   На основе проведенного исследования обосновывается необходимость общепринятого определения общественного порядка для объективной квалификации правонарушений и преступлений, а также единого нормативного акта, который бы регулировал охрану общественного порядка. Обосновывается также предложение выделения подотрасли административного права – полицейского права.
   Ключевые слова: административно-правовые отношения, общественный порядок, охрана общественного порядка, полицейская деятельность, полицейские правоотношения.

Loshitsky M.V. Administrative-legal Relations in the Sphere of Public Order Guarding. – Manuscript.

The dissertation on getting a Candidate Degree in Science of Law by the speciality – the Theory of Administration; Administrative Law and Process; Financial Law. – National Academy of Internal Affaires of Ukraine, Kyiv, 2001.

   The dissertation is devoted to the problems that take place while guarding the public order by special executive government bodies during the modern period of Ukrainian state implementation.
   The concepts of the public order and their classification are examined in the dissertation. The work presents a thorough analysis of various conceptual trends concerning the understanding of the public order essence and its guarding. The activity of control-supervising executive government bodies that provide the public order guarding is investigated. The author grounds such activity as police activity and determines the relations that take place in the process of police activity as police legal relations.
   On the base of the investigation it is grounded the necessity of the only public order understanding to qualify crimes and violations objectively as well as the need of the only normative act to regulate public order guarding. Also it is grounded an advise to define a police law as a subbrunch of the administrative law.
   Key words: administrative-legal relations, public order, public order guarding, public activity, police legal relations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правові відносини в сфері охорони громадського порядку

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net