Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-територіальна координація діяльності суб'єктів профілактики злочинів в Україні на місцевому рівні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-територіальна координація діяльності суб'єктів профілактики злочинів в Україні на місцевому рівні

Анотації 

Литвинов О.М. Адміністративно-територіальна координація діяльності суб'єктів профілактики злочинів в Україні на місцевому рівні. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. - Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2002.

   Дисертацію присвячено організаційно-правовим і процедурним аспектам координації як особливого за типом управління профілактикою злочинів в сучасних умовах в Україні.
   Досліджено методологічні, загальноправові, процесуальні та процедурні засади такого роду управління профілактикою злочинів. Проаналізовано питання правового стану, тенденцій розвитку системи координації профілактики злочинів на відповідному адміністративно-територіальному рівні. Розглянуто проблеми організації та прийняття, реалізації та контролю за виконанням спільних узгоджених управлінських (координаційних) рішень суб'єктів профілактики злочинів, сформульовані рекомендації та пропозиції щодо оптимізації роботи системи управління профілактикою злочинів у сучасних умовах на усіх рівнях. Досліджено методологічні проблеми визначення ефективності координації профілактики злочинів, а також ефективності координаційної діяльності окремого органу в межах координаційного рішення. Запропоновані певні прикладні прийоми та засоби вимірювання та оцінки ефективності координаційної діяльності щодо профілактики злочинів.
   Ключові слова: управління профілактикою злочинів, координація, узгодження, адміністративно-територіальний рівень, координаційна процедура, координаційне рішення, ефективність координації.

Литвинов А.Н. Административно-территориальная координация деятельности субъектов профилактики преступлений в Украине на местном уровне. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право. - Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2002.

   Диссертация посвящена исследованию актуальных проблем управления профилактикой преступности в административно-территориальном срезе и процедурном аспекте. В ходе исследования профилактика преступности рассмотрена как специфический объект государственного управления. Выделена и классифицирована множественность субъектов управления профилактикой преступности. Установлены взаимосвязи между ними. Рассмотрены вопросы организации и функционирования системы управления профилактикой преступлений, проанализированы её элементы и компоненты, исследованы межсистемные и внутрисистемные взаимосвязи. Подчёркивается место и роль координации в организации и управлении профилактикой преступлений. Исследована её правовая, организационная и процедурная природа.
   Рассмотрена правовая основа административно-территориальной координации профилактики преступлений, а также принимаемых в ходе её осуществления управленческих решений. На основании проведённого анализа сформулированы предложения по изменению и дополнению отдельных норм законопроекта “О профилактике преступности в Украине”, касающиеся нормативного закрепления понятия, цели, задач, принципов, субъектов, профилактики преступлений, управления профилактической деятельностью, важнейших направлений профилактического воздействия.
   Исследована процедурная деятельность по организации, принятию, реализации и контролю за исполнением совместного согласованного управленческого (координационного) решения субъектов профилактики преступлений. На основании проведённого анализа разработан проект “Положения о координационных комитетах по борьбе с преступностью в Украине”, который содержит их систему, цель, задачи деятельности, компетенцию и полномочия в зависимости от административно-территориального уровня функционирования. Законопроект также регламентирует процедурный порядок осуществления координации профилактики преступности и оценки её эффективности, основные показатели и критерии которой проанализированы и сформулированы в диссертации.
   С целью разрешения некоторых проблем, накопившихся в практике совместной согласованной деятельности по профилактике преступлений, переработан и предложен авторский проект совместной “Инструкции о взаимодействии правоохранительных и иных государственных органов по профилактике преступлений”, который устанавливает основные направления взаимодействия, а также возможные формы совместной деятельности. Вышеназванные проекты, дополнения и предложения по доработке нормативных актов были направлены диссертантом в Комитет по вопросам правовой политики Верховной Рады Украины для использования в работе.
   Ключевые слова: управление профилактикой преступлений, координация, согласование, административно-территориальный уровень, координационная процедура, координационное решение, эффективность координации.

Litvinov O.M. Administrative and territorial coordination of activities of organs, responsible for crime prevention in Ukraine at the local level. - Manuscript.

Candidate of sciences in law dissertation, specialty 12.00.07 - Theory of management; Administrative law and process; Financial law. - National University of Internal Affairs, Ukraine, Kharkiv, 2002.

   Dissertation is devoted to organizational, legal and procedural aspects of coordination as a specific type of crime prevention management in current conditions of Ukraine.
   Methodological, legal and procedural foundations of such kind of management were researched. The problems of legal status qua and trends of crime prevention coordination development at the definite administrative and territorial level were analyzed. The problems of organization, making, realization and control after the execution of joint administrative (coordinating) decisions of crime prevention organs were studied. Recommendations and proposals concerning optimizations of crime prevention management system operation in modern conditions on every level were formulated. Methodological problems of the definition of crime prevention coordination and effectiveness definition were researched together with effectiveness of definite organ coordination action within the coordination decision. Practical methods and means of measuring and evaluation of crime prevention coordination effectiveness were proposed.
   Key words: crime prevention management, coordination, concert, an administrative and territorial level, coordination procedure, coordination decision, coordination effectiveness.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-територіальна координація діяльності суб'єктів профілактики злочинів в Україні на місцевому рівні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net