Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Сутність, функції і механізм правового виховання курсантів вищих навчальних закладів МВС України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Сутність, функції і механізм правового виховання курсантів вищих навчальних закладів МВС України

Анотації 

Легуша С.М. "Сутність, функції і механізм правового виховання курсантів вищих навчальних закладів МВС України". – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 2002.

   У дисертації здійснено комплексне дослідження проблеми сутності, функцій і механізму правового виховання курсантів вищих навчальних закладів МВС України, визначено поняття правового виховання курсантів, його мету та завдання, здійснена їх диференціація, розкрито органічний зв'язок освітнього, виховного та розвиваючого характеру навчання; сформульовано загальні та спеціально-професійні принципи, які необхідно використовувати у правовиховній роботі з даною категорією населення; здійснено аналіз засобів, форм і методів правового виховання курсантів, сформульовано критерії ефективності правового виховання і підготовки курсантів у тому числі й до дій в екстремальних ситуаціях.
   Ключові слова: правове виховання курсантів, правова свідомість, правова і професійна культура, ефективність правового виховання курсантів, правоохоронні органи, правові і професійні знання, навички і вміння.

Легуша С. М. Сущность, функции и механизм правового воспитания курсантов высших учебных заведений МВД Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2002.

   Диссертацинное исследование посвящено актуальной проблеме общей теории государства и права – правовому воспитанию курсантов высших учебных заведений МВД Украины. В условиях построения демократического, социального, правового государства в Украине значительно возрастает роль правового сознания и правовой культуры этой категории населения. Это требует от участников правовоспитательного процесса повышения требований к качеству его проведения.
   На основе теоретического и практического изучения проблемы определена сущность правового воспитания курсантов, его значение в условиях реформирования юридического образования и преобразований в системе МВД в целом. Установлено, что правовое воспитание курсантов представляет собой целенаправленную, организованную, последовательную и системную деятельность государственных органов, других участников правовоспитательного процесса с целью формирования у них необходимого уровня правового сознания, правовой и профессиональной культуры, законопослушания, необходимости соблюдения служебной дисциплины, правомерного поведения, стремления к социально-правовой активности.
   В диссертации проанализированы существующие взгляды на проблему правового воспитания, его соотношение с другими видами воспитания, определены его цели, задачи и функции.
   Автор проанализировал взаимосвязь образовательного, воспитательного и развивающего характера обучения. Наряду с общими принципами правового воспитания, в правовоспитательном процессе необходимо творчески использовать также и специально-профессиональные, а именно те, которые касаются содержания правового воспитания курсантов, организации правовоспитательного процесса, будущей профессиональной деятельности. Осуществлен анализ средств, форм и методов правового воспитания курсантов.
   В диссертации разработана система критериев правового воспитания относительно подготовки курсантов к действиям в экстремальных ситуациях. К их числу относятся: специальные правовые и профессиональные знания, навыки, умения; специальная педагогическая и психологическая подготовка; специальное профессиональное развитие.
   Ключевые слова: правовое воспитание курсантов, правовое сознание, правовая и профессиональная культура, эффективность правового воспитания курсантов, правоохранительные органы, правовые и профессиональные знания, навыки, умения.

Legusha S.M. Essence, functions and mechanism of legal upbringing of students of higher educational institutions of Ministry of Internal Affairs of Ukraine. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of the Sciences (Law) on the speciality 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and legal studies. – Koretsky Institute of State and Law, Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv, 2002.

   In the dissertation the complex research of problem of essence, functions and mechanism of legal upbringing of students of higher educational institutions of Ministry of Internal Affairs of Ukraine was made, the concept of legal upbringing, its aim and tasks were defined, its differentiation is realized, fundamental unity of educational, upbringing and developing character of studies was exposed; general and special-professional principles, which should be used in legal educational work with this category of people were formulated; the analysis of specificity of means, forms and methods of legal upbringing of students was made, criterions of efficiency of legal upbringing of students including activity in urgent situations were formulated.
   Key words: legal upbringing of students, legal consciousness, legal and professional culture, efficiency of legal upbringing of students, law enforcement agency, legal and professional knowledge, knacks and skills.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Сутність, функції і механізм правового виховання курсантів вищих навчальних закладів МВС України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net