Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Нормативно-правове забезпечення ефективності управлінської діяльності ОВС України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Нормативно-правове забезпечення ефективності управлінської діяльності ОВС України

Анотації 

Лукаш С.С. Нормативно-правове забезпечення ефективності управлінської діяльності ОВС України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07-теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. - Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2002.

   Дисертацію присвячено аналізу теоретико-методологічних засад, організаційних основ та проблем практичної реалізації й удосконалення нормативно-правового забезпечення ефективності управлінської діяльності в ОВС України. Досліджуються сутність, особливість і структура нормативно-правового забезпечення організаційно-структурної побудови і функціонування органів системи МВС, поняття, предмет і завдання правового регулювання відповідної управлінської діяльності. Визначаються наукові, соціально-управлінські та правові чинники ефективної діяльності служб, структур та підрозділів внутрішніх справ, критерії ефективності управлінської діяльності в цих органах. В процесі дослідження дисертаційної тематики застосовано системний підхід до розвитку й удосконалення нормативного забезпечення управління в органах внутрішніх справ, внаслідок чого стало можливим створення єдиного механізму правового регулювання управлінської діяльності в органах системи Міністерства внутрішніх справ України. Обгрунтовано необхідність розробки проекту Концепції розвитку відомого нормативно-правового забезпечення ОВС України, та створення кваліфікованого акту – Кодексу правоохоронної ОВС України.
   Ключові слова: нормативно-правове забезпечення, управлінська діяльність, правове регулювання, ефективність, органи внутрішніх справ, механізм правового забезпечення.

Лукаш С.С. Нормативно-правовое обеспечение эффективности управленческой деятельности ОВД Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2002.

   Диссертация посвящена анализу теоретико-методологических основ и организационных проблем практического осуществления и совершенствования нормативно-правового обеспечения эффективности управленческой деятельности в ОВД Украины. Исследуются сущность и значение управленческой деятельности в службах, структурах и подразделениях внутренних дел, современное состояние правового обеспечения управления в этих органах, понятие, предмет и задачи соответствующего правового регулирования. Определено понятие функций управления в органах системы МВД как такой нормативно закрепленной, имманентно присущей, относительно обособленной составляющей управленческой деятельности государства, которая характеризуется единством содержания, однотипностью методов и форм реализации, а также пространтсвенно-временным выражением в соответствующем управленческом цикле. Определено понятие принципов права как таких, порожденных идеями разума и справедливости, нормативно закрепленных и отраженных в правосознании людей, основополагающих нормативных начал, которые выполняют регулирующую, упорядочивающую, гарантирующую роль в сфере взаимодействия участников правоотношений в обществе и государстве. Определено понятие правового регулирования в органах внутренних дел как такое социально-юридическое явление общественной жизнедеятельности, которое обозначает объективно необходимое, основанное на принципах права, упорядочивающее служебно-трудовые отношения воздействие общего и специального юридического инструментария с тем, чтобы путем реализации общезапретительного типа правового воздействия в сфере функционирования органов, структур и подразделений внутренних дел обеспечить полное осуществление участниками общественных отношений своих прав, свобод и законных интересов.
   Исследованы научные, социально-управленческие и правовые факторы деятельности органов внутренних дел, основные критерии эффективности этой деятельности. Обосновано, что критерии деятельности в органах внутренних дел заключаются, во-первых, в степени соответствия направлений, содержания и результатов деятельности субъектов и объектов управления тем социальным параметрам, которые определены функциями и статусом каждого органа, подразделения или должностного лица; во-вторых, в законности решений и действий соответствующих управленческих структур и работников; в-третьих, в степени учета и выражения в управленческих правоохранительных решениях и действиях глубинных и комплексные потребностей, интересов и целей людей; в-четвертых, в мере общественной авторитетности решений и действий субъектов и объектов управленческой деятельности в ОВД; в-пятых, в правдивости и целесообразности управленческой информации, которая выдается управленческими структурами и должностными лицами органов, структур и подразделений внутренних дел.
   В работе применено системный подход к развитию и совершенствованию нормативно-правового обеспечения управления в органах системы Министерства внутренних дел, вследствие чего стало возможным создание единого эффективного механизма правового регулирования соответствующей управленческой деятельности. Очерчены основные задачи правотворчества в органах, структурах и подразделениях внутренних дел, которые заключаются в обеспечении: управленческого воздействия аппаратов МВД, других субъектов управления на системы подчиненных служб и должностных лиц, которые непосредственно реализуют процессы раскрытия и расследования преступлений, обеспечивают общественную безопасность; организации и совершенствования процесса управления; гарантий законности в управленческой деятельности. Обосновано необходимость разработки проекта Концепции развития ведомственного нормативно-правового обеспечения ОВД Украины. Аргументировано необходимость создания кодифицированного акта – Кодекса правоохранительной деятельности ОВД Украины.
   Ключевые слова: нормативно-правовое обеспечение, управленческая деятельность, правовое регулирование, эффективность, органы внутренних дел, механизм правового регулирования.

Lucash S.S. Normative and Legal Guarantee of Internal Affairs Bodies of Ukraine Effective Administrative Activity. – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by specialty 12.00.07 – theory of management; administrative law and administrative process; financial law. – National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2002.

   Thesis is devoted to theoretical and methodological principles analysis, to organizational grounds and problems of practical realization and improvement of normative and legal guarantee of Internal Affairs Bodies of Ukraine effective administrative activity. Essence, peculiarity and structure of normative and legal guarantee of organizational and structural construction and functioning of the bodies of the Ministry of Internal Affairs are studied. Concept, subject and tasks of legal regulation of corresponding administrative activity are also studied in this work. Scientific, legal, social and administrative factors of services, divisions and subdivisions of internal affairs effective activity, criteria of effective administrative activity in these bodies are determined. Methodical approach to the development and improvement of normative guarantee of administration in the bodies of internal affairs is applied in the process of this research. As a result it was possible to create a common mechanism of legal regulation of administrative activity in the bodies of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. Necessity of elaboration the project of known Conception of normative and legal guarantee development of the Bodies of Internal Affairs of Ukraine and creation of qualified act – Code of law securing activity of the Bodies of Internal Affairs of Ukraine.
   Key words: normative and legal guarantee, administrative activity, legal regulation, effectiveness, bodies of internal affairs, mechanism of legal guarantee.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Нормативно-правове забезпечення ефективності управлінської діяльності ОВС України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net