Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державний комітет у системі органів виконавчої влади
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державний комітет у системі органів виконавчої влади

Анотації 

Макаренко А.В. Державний комітет у системі органів виконавчої влади. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Київський національний економічний університет, Київ, 2002.

   У дисертації досліджується комплекс теоретичних і практичних питань, пов’язаних із особливостями функціонування державних комітетів в системі органів виконавчої влади. Дається загальна характеристика органів виконавчої влади, підкреслюється, що метою їх існування є здійснення особливого виду державної діяльності – державного управління. Звертається увага на те, що державне управління, здійснюване державними комітетами, повинно мати міжгалузевий характер, забезпечуючи єдине вирішення загальнодержавних проблем в тій чи іншій сфері. У роботі запропонований перелік характерних ознак державного комітету, які визначають його місце та роль в системі і дозволяють відмежувати від інших центральних органів виконавчої влади. Проаналізовано стан правового регулювання діяльності державних комітетів, що дало змогу зробити ряд висновків та обґрунтувати відповідні пропозиції щодо теорії і практики діяльності державних комітетів та вдосконалення її правового регулювання.
   Розглянута діюча система державних комітетів, запропоновані шляхи її оптимізації. Особливу увагу звернуто на існуючий правовий статус державних комітетів та сформульовані практичні рекомендації по його поліпшенню.
   Ключові слова: державний комітет, система органів виконавчої влади, державне управління, правовідносини, правовий статус, міжгалузева діяльність, адміністративна реформа.

Макаренко А.В. Государственный комитет в системе органов исполнительной власти. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Киевский национальный экономический университет, Киев, 2002.

   В диссертации исследуется комплекс теоретических и практических вопросов, связанных с особенностями функционирования государственных комитетов в системе органов исполнительной власти. Раскрывается содержание понятия – “орган государства”, что дает возможность установить совокупность признаков, характерных для всех государственных органов, разновидностью которых выступают органы исполнительной власти вообще и государственные комитеты в частности. Названная совокупность дает возможность отмежевать последние от общественных организаций и других негосударственных образований. Автором дается общая характеристика органов исполнительной власти, подчеркивается, что целью их существования является осуществление особого вида государственной деятельности – государственного управления. Учитывая существующие взгляды известных ученых, предлагается собственное изложение понятия “государственное управление”, определяется содержание понятия “исполнительная власть”. Диссертант рассматривает соотношение понятий “органы государственного управления” и “органы исполнительной власти”, обращая внимание на их общие черты и отличия, которые существуют. Наряду с этим автор раскрыл основные признаки органа исполнительной власти, которые состоят в том, что он осуществляет исполнительно-распорядительную деятельность, т.е. действует на основании и во исполнение закона и других нормативно-правовых актов и выполняет не только предписания указанных актов, но и имеет возможность самостоятельно устанавливать подзаконные общеобязательные правила поведения.
   Диссертант обращает внимание на то, что государственное управление, осуществляемое государственными комитетами, должно иметь межотраслевой характер, обеспечивая единообразное решение общегосударственных проблем в той или другой сфере. Содержание межотраслевого управления состоит в координации и обеспечении единства работы других центральных органов исполнительной власти, предприятий и учреждений, которые госкомитетам не подчинены. Автором также рассмотрены понятие и содержание надведомственных полномочий, которые являются необходимыми для осуществления управления государственными комитетами относительно неподчиненных органов. Опираясь на проведенный анализ научной литературы, практики деятельности государственных органов и действующей нормативно-правовой базы, диссертант предложил перечень критериев, которые дают возможность отмежевать государственные комитеты от других центральных органов исполнительной власти и определяют их место в системе.
   В работе указано, что порядок формирования государственных комитетов, как и других центральных органов исполнительной власти, в отличие от Кабинета Министров Украины и местных государственных администраций, не предусмотрен конституционными нормами и не урегулирован законами, что вызывает острую потребность в принятии закона “О центральных органах исполнительной власти”. Анализ существующего проекта указанного акта дал возможность автору установить имеющиеся в нем недостатки и изложить собственные предложения по его усовершенствованию.
   Диссертантом рассмотрен исторический аспект возникновения и формирования системы государственных комитетов. Указано, что с целью обеспечения единообразной деятельности отраслевых органов управления в общегосударственном масштабе и решения большого количества вопросов, которые возникали за пределами отдельной области, был создан такой вид органов как государственные комитеты – органы межотраслевого управления. Однако со временем функционирующая система государственных комитетов стала очень сложной и весьма запутанной. Недостатки унаследовались и новой системой государственных комитетов независимой Украины. Это стало одним из факторов, которые обусловили необходимость проведения административной реформы, имеющей целью устранение внутренней противоречивости и незавершенности системы государственного управления, вследствие которых тормозится проведение социально-экономических и политических реформ.
   Также диссертантом проанализировано нормативно-правовое поле, которое регулирует деятельность государственных комитетов. Это дало возможность осуществить научную разработку и обоснование ряда предложений относительно усовершенствования теории и практики реализации действующего законодательства Украины по вопросам регулирования их деятельности. Установлено, что правовой статус государственных комитетов, определенный в основном указами и распоряжениями Президента Украины и постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Украины. Вследствие этого и вопреки Конституции Украины не законы, а подзаконные нормативно-правовые акты определяют правовые основы функционирования не только государственных комитетов, но и всех центральных органов исполнительной власти. В связи с этим подчеркивается необходимость осуществления законодательного регулирования деятельности центральных органов исполнительной власти вообще и государственных комитетов в частности.
   В работе рассмотрена действующая система государственных комитетов. По мнению диссертанта, отсутствие закрепленных в законе признаков, которыми должны владеть государственные комитеты, дает возможность создавать в их системе органы, не имеющие соответствующего объема полномочий. Учитывая это, следует четко установить в законе критерии, которые являются необходимыми для предоставления органа статуса государственного комитета.
   В диссертационном исследовании обращено особое внимание на существующий правовой статус государственных комитетов и сформулированы практические рекомендации по его усовершенствованию.
   Ключевые слова: государственный комитет, система органов исполнительной власти, государственное управление, межотраслевая деятельность, административная реформа.

Makarenko A.V. State committee in the system of executive authority bodies. - Manuscript.

Thesis for obtaining a scientifik degree of the Candidat of sciences (law) on the speciality 12.00.07 - theory of management, administrative law and procedure, the financial law. Kyiv National Economic University, Kyiv, 2002.

   The complex of theoretical and practical questions connected with the features of functioning of state committees in the system of executive authority bodies is investigated in the dissertation. The author gives a general characteristic of bodies of the executive authority, emphasizing that the purpose of their existence is the accomplishment of special kind of state activity -administration of government. Attention is paid to the fact that the administration of government realized by state committees, should have interbranch character, providing the uniform decision of natural problems in this or that sphere. The list of the characteristic signs of state committee is proposed in the work. It defines its place and role in the system and enables to differentiate it from other central bodies of the executive authority. The state of legal regulation of activity in state committees is also analyzed. It has enabled to make a number of conclusions and to prove the appropriate proposals concerning the theory and practice of the activity of state committees and improvement of its legal regulation on the basis of the given research.
   Acting system of state committees, the way of their optimization has been suggested in the investigation. Special attention is paid to the existing legal status of state committee and practical recommendations for its improvement have been formulated.
   Key words: state committee, system of executive authority bodies, governmental administration, regal relations, legal status, interbranch activity, administrative reform.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державний комітет у системі органів виконавчої влади

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net