Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ (проблеми теорії та практики)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ (проблеми теорії та практики)

Анотації 

Мельник К.Ю. Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ (проблеми теорії та практики). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2002.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних питань, пов'язаних з соціально-правовим захистом працівників органів внутрішніх справ. В дисертації обґрунтовується положення, згідно якого рівень соціально-правового захисту істотно впливає на формування високопрофесійного стабільного кадрового корпусу та на ефективність діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ по виконанню правоохоронної функції держави. Визначено понятійний апарат інституту соціально-правового захисту працівників органів внутрішніх справ. Розроблено проект Концепції соціально-правового захисту персоналу органів внутрішніх справ. Сформульовані інші пропозиції щодо удосконалення діючого законодавства та правозостосовчої практики з питань соціально-правового захисту працівників органів та підрозділів внутрішніх справ.
   Ключові слова: соціально-правовий статус, правовий захист, соціальний захист, соціальне забезпечення, працівники органів внутрішніх справ.

Мельник К.Ю. Социально-правовая защита работников органов внутренних дел (проблемы теории и практики). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2002.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретических и практических вопросов, связанных с социально-правовой защитой работников органов внутренних дел. Особое внимание было уделено исследованию значения указанного социально-правового явления для эффективной деятельности органов и подразделений внутренних дел. В связи с этим в диссертации обосновывается положение, согласно которого уровень социально-правовой защиты оказывает существенное влияние на формирование высокопрофессионального, стабильного кадрового корпуса и на эффективность деятельности органов и подразделений внутренних дел по выполнению правоохранительной функции государства. Можно утверждать, что сложная оперативная обстановка в стране в последние годы в определенной степени связанна со слабой, неразвитой системой социально-правовой защиты работников органов внутренних дел.
   В диссертации проанализирован социально-правовой статус работников органов внутренних дел в обществе и государстве. Определены структурные элементы и дано понятие социально-правового статуса работников органов внутренних дел. Важным элементом, который характеризует социально-правовой статус с точки зрения его реальности, а также оказывает содействие его практической реализации, являются гарантии социально-правовой защиты. Гражданин Украины наделяется правовым статусом работника органа или подразделения внутренних дел с момента заключения трудового договора с МВД Украины в лице руководителя структурного подразделения. Характер деятельности органов внутренних дел предусматривает: во-первых, только письменную форму заключения трудового договора, во-вторых, лицо допускается к работе только после издания акта о назначении на должность.
   Разработан проект Концепции социально-правовой защиты персонала органов внутренних дел с целью комплексного урегулирования отношений, связанных с охраной и защитой прав, свобод, обязанностей и законных интересов работников органов внутренних дел, создания условий для дальнейшего развития и усовершенствования системы социально-правовой защиты персонала и повышения эффективности функционирования системы МВД Украины. Аргументировано предложение относительно его принятия. Обосновано предложение, согласно которого в новом Трудовом кодексе Украины должно содержаться положение о том, что нормы специального законодательства, которые регулируют работу отдельных категорий наемных работников (в частности работников органов внутренних дел), должны соответствовать Трудовому кодексу Украины, не допускается ухудшение положения наемных работников нормами специального законодательства. Сформулирован целый ряд предложений по усовершенствованию действующего законодательства и правоприменительной практики в сфере социально-правовой защиты работников органов и подразделений внутренних дел.
   Ключевые слова: социально-правовой статус, правовая защита, социальная защита, социальное обеспечение, работники органов внутренних дел.

Mel'nik K. Yu. Social-legal protection of law-enforcement officers (problems of the theory and practice). - Manuscript.

Thesis on getting a scientific degree of Candidate of Science in Law on speciality 12.00.05 - labour law; social security law. - National University of Internal Affairs, Kharkov, 2002.

   The thesis is devoted to the complex research of theoretical and practical problems connected with social-legal protection of law-enforcement officers. The author takes up the position that the level of social-legal protection has essential influence with formation of highly professional stable staff of the organs and subunits of internal affairs and efficiency of their activity on implementation of a law-enforcement function of the state.
   In the present study the conceptual vehicle for institute of social-legal protection of law-enforcement officers is defined. The Concept of social-legal protection for staff of law-enforcement organs is projected. Proposals to improve upon the current legislation and law practice on social-legal protection of law-enforcement officers are formulated.
   Keywords: social-legal status, social-legal protection, social security, law-enforcement officers.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ (проблеми теорії та практики)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net