Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Проблеми функцій і організаційного устрою прокуратури України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Проблеми функцій і організаційного устрою прокуратури України

Анотації 

Мичко М.І. Проблеми функцій і організаційного устрою прокуратури України.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2002.

   Дисертація присвячена дослідженню функцій прокуратури й організаційному устрою прокурорської системи України перехідного періоду. На підставі історико-правового аналізу інституту прокуратури, особливостей його виникнення й розвитку української державності прокуратура України повинна функціонувати як прокуратура змішаного типу, для якої функція звинувачення (кримінального переслідування) і функція нагляду за виконанням і дотриманням законів є пріоритетними й рівнозначними. Розкривається змістовна сторона функцій, що виконуються прокуратурою України.
   Показано місце прокуратури в механізмі державної влади, досліджуються форми її взаємовідносин і взаємодії з органами законодавчої, виконавчої, судової влади й органами державного контролю.
   Значне місце в дисертації відводиться дослідженню проблем організаційного устрою прокуратури України. Зазначається, що прокурорська система складається з територіальних і спеціалізованих прокуратур, а ієрархічний аспект створюють: Генеральна прокуратура України; прокуратура Автономної Республіки Крим; прокуратури областей і прирівняні до них прокуратури; прокуратури великих міст з районним поділом; міські, районні та прирівняні до них прокуратури.
   Розглядаються основні принципи організації і діяльності прокуратури.
   Ключові слова: функції прокуратури, завдання прокуратури, повноваження прокурорів, прокурорська система, організаційна структура, принципи організації і діяльності прокуратури.

Мычко Н.И. Проблемы функций и организационного устройства прокуратуры Украины.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.10 — судоустройство; прокуратура и адвокатура. — Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2002.

   Диссертация посвящена исследованию функций прокуратуры и организационному устройству прокурорской системы Украины переходного периода. На основании историко-правового анализа института прокуратуры, особенностей его возникновения и развития в нашей стране сделан вывод, что на современном этапе развития украинской государственности прокуратура Украины должна функционировать как прокуратура смешанного типа, для которой функция обвинения (уголовного преследования) и функция надзора за исполнением и соблюдением законов являются приоритетными и равнозначными.
   В диссертации отмечается, что вопрос о функциях прокуратуры является наиболее важным и дискуссионным. На основании анализа Конституции Украины и действующего законодательства сделан вывод, что функции прокуратуры могут быть классифицированы на основные (названные в ст. 121 Конституции) и дополнительные (надзор за исполнением и соблюдением законов, досудебное следствие, координация действий правоохранительных органов по борьбе с преступностью). Раскрывается содержание этих функций.
   Показано место прокуратуры в механизме государственной власти; исследуются формы ее взаимоотношений и взаимодействия с органами законодательной, исполнительной, судебной власти и органами государственного контроля. Поддерживается тезис, что в системе разделения власти прокуратура не относится ни к одной из ее ветвей, занимает в ее структуре относительно самостоятельное место, активно при этом взаимодействует со всеми ветвями государственной власти.
   Дается определение и раскрывается содержание прокурорской системы Украины. Отмечается, что прокурорская система состоит из территориальных и специализированных прокуратур, а иерархический аспект образуют: Генеральная прокуратура Украины; прокуратура Автономной республики Крым; прокуратуры областей и приравненные к ним прокуратуры; прокуратуры крупных городов с районным делением; городские, районные и приравненные к ним прокуратуры.
   Значительное место в диссертации отводится проблемам организационного устройства прокуратуры Украины. Показывается значение организационного устройства прокурорской системы в целом и ее отдельных подразделений и структур. Подчеркивается, что структура системы (органа) тесно связана с ее (его) функциями, однако ведущая роль в этой связке принадлежит последним.
   Раскрывается содержание основных принципов организации и деятельности прокуратуры. Вопреки распространенному мнению о неразрывности принципов организации и деятельности выдвигается и обосновывается тезис о том, что данные принципы могут и должны рассматриваться раздельно. Показано теоретическое значение такого подхода к решению данной проблемы.
   Ключевые слова: функции прокуратуры, задачи прокуратуры, полномочия прокуроров, прокурорская система, организационная структура, принципы организации и деятельности прокуратуры.

N.I. Mychko. Problems of functioning and organizational structure of the Prosecution Service of Ukraine.

The thesis for degree of Doctor of Judicial Sciences (for Doctor's degree), area of expertise 12.00.10 - Judicial system; Prosecution Service and the Bar -National Judicial Academy of Ukraine named by Y. Mudryy, Kharkov, 2002.

   The thesis is dedicated to research of the Prosecution service functions and organizational structure of Prosecution system of Ukraine in the transition period. Basing on historical-judicial analysis of Prosecution as an institution, peculiarities of its origin and development in our country author makes conclusion that Prosecution of Ukraine on current stage of developing Ukrainian state system has to function as Prosecution of mixed type with priority and equality of prosecution function (criminal prosecution) and supervision at execution and observance the laws.
   It is also mentioned in the thesis that issue about Prosecution service functions is the most important and debatable. The conclusion is made on the basis of analysis of the Constitution of Ukraine and current legislation and it says: Prosecution service functions can be classified as: basic (named in the article 121 of the Constitution of Ukraine); additional (supervision at execution and observance the laws, preliminary investigation (proceeding), coordination of activities of authorities which investigate crimes as for crimes prevention). Also the context of these functions is shown.
   The place of Prosecution service within the mechanism of state power is pointed; also the forms of relationships are investigated as for mutual cooperation between legislative, executive, judicial power bodies and state supervision bodies.
   A significant place of the thesis is dedicated to the problems of organizational structure of the Prosecution service of Ukraine. It is noted that Prosecution system consists of territorial and specialized Prosecution services, and as for hierarchical aspect of the matter it's Prosecution General of Autonomy Republic of Crimea, Oblast (regional) Prosecution services and equal to them; Prosecution services of big cities with district division; city, district (region) and equal to them Prosecution services.
   Also the main principles of organization and functioning of Prosecution Service are considered.
   Key words: Prosecution service functions, tasks, authorities of prosecutors, prosecutors' system, organizational structure, principles of Prosecution service organization and functioning.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Проблеми функцій і організаційного устрою прокуратури України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net