Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Управління персоналом органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Управління персоналом органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади

Анотації 

Матюхіна Н.П. Управління персоналом органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07- теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2002.

   Дисертація присвячена дослідженню актуальних проблем управління персоналом ОВС України, його організаційно-правових засад в контексті завдань реформування ОВС України. Запропоновано загальнотеоретичну концепцію управління персоналом ОВС, спрямовану на забезпечення високої ефективності та якості їх діяльності. Обґрунтовується положення про необхідність професіоналізації діяльності з управління персоналом в ОВС. Визначаються ключова роль керівників в системі управління персоналом, умови їх ефективного функціонування; переосмислені роль та місце кадрових підрозділів ОВС. Аналізується можливості соціальної роботи у системі управління персоналом ОВС; сформульовані загальноуправлінські підходи до забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу ОВС. На основі аналізу організації управління персоналом ОВС та поліцейських систем провідних країн світу, тенденцій їх розвитку окреслені пріоритети та шляхи вдосконалення управління персоналом ОВС України.
   Ключові слова: управління ОВС, персонал ОВС, управління персоналом ОВС, якість, управління якістю, технології управління персоналом ОВС, управлінська компетенція.

Матюхина Н.П. Управление персоналом органов внутренних дел Украины: организационно-правовые основы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2002.

   Диссертация посвящена исследованию актуальных проблем управления персоналом ОВД Украины, его организационно-правовых основ в контексте задач реформирования ОВД Украины. Предложена общетеоретическая концепция управления персоналом ОВД, направленная на обеспечение высокой эффективности и качества их деятельности. Обосновывается положение о необходимости профессионализации управления персоналом ОВД. Определяется ключевая роль руководителя в системе управления персоналом, условия их эффективного функционирования; переосмыслены роль и место кадровых подразделений ОВД. Анализируются возможности социальной работы в системе управления персоналом ОВД; сформулированы общеуправленческие подходы к обеспечению безопасности жизнедеятельности персонала ОВД. На основе анализа опыта организации управления персоналом ОВД и полицейских систем ведущих стран мира, тенденций из развития очерчены приоритеты и пути усовершенствования управления персоналом ОВД Украины.
   Ключевые слова: управление ОВД, персонал ОВД, управление персоналом ОВД, качество, управление качеством, услуга, технологии управления персоналом, управленческая компетенция.

Matyukhina N. P. Personnel management in the Internal Affairs agencies of Ukraine: organizational and legal fundamentals. – Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of Doctor of Science in Law on specialty 12.00.07 – the theory of management; administrative law and process; the financial right. – National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2002.

   The dissertation focuses on urgent problems of personnel management in the Internal Affairs agencies of Ukraine. Problems of personnel management are considered in context of reforming the agencies of Internal Affairs as a component of the reform of state management, rising demands to quality and availability of the state services. The general theoretical conception of personnel management in the Internal Affairs agencies which is directed to its effectiveness and quality has been suggested.
   The essence of the concept of personnel management in the Internal Affairs agencies is determined. The aim, functions, principles and trends of personnel management in the Internal Affairs agencies are formulated. The problems mentioned are considered from a position of management quality. The dependence of quality of the Internal Affairs services for people upon the effectiveness of personnel management is substantiated. The necessity of personnel management being a sphere of professional carrier is determined. The key role of the leader in the system of personnel management is defined and the dependence of its results upon the leader’s competency and professional skills is established.
   The work also focuses on the reinterpretation of the role and place of personnel departments of the Internal Affairs agencies, ways and stages of their reorganization. The role, place, content and priorities of social work in the system of personnel management is considered and its direction at providing social stability in bodies, humanization of Internal Affairs activities are determined. Management approaches to securing personnel safety and main components of personnel safety management are formulated. The system of measures directed at securing personnel safety on the basis of detailed analysis of organization of personnel management in the Internal Affairs agencies and police systems of leading countries has been suggested, priorities and ways of development in the Internal Affairs agencies of Ukraine has been singled out.
   Key words: management in the Internal Affairs agencies, personnel, personnel management in the Internal Affairs agencies, quality, management quality, service, personnel management technology, management competency.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Управління персоналом органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net