Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Конкуренція кримінально-правових норм
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Конкуренція кримінально-правових норм

Анотації 

Марін О.К. Конкуренція кримінально-правових норм. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

   Досліджується конкуренція кримінально-правових норм як явище, що зустрічається у процесі застосування кримінального закону. Дисертант дає поняття конкуренції кримінально-правових норм, відмежовує це поняття від суміжних, зокрема, від колізії правових норм, від співвідношення норм із суміжними складами злочинів, співвідношення норми правила та норми винятку. Визначені ознаки конкуренції кримінально-правових норм. На підставі основної ознаки - характеру функціонального зв’язку між конкуруючими нормами - виділені такі види конкуренції кримінально-правових норм: 1) конкуренція загальної та спеціальної норм; 2) конкуренція частини і цілго; 3) конкуренція кількох спеціальних норм між собою. Проаналізований зміст цих видів конкуренції. Встановлена можливість існування двох способів вирішення конкуренції кримінально-правових норм: усуснення та подолання. У зв’яку із об’єктивністю конкуренції перевага надається її подоланню. Засобами подолання конкуренції визнано колізійну (конкурентну) норму, правоположення та теоретичне правило. Найбільш доцільною формою об’єктивізації правил подолання конкуренції визнано їх закріплення у спеціальному розділі Кримінального кодексу, що присвячений кримінально-правовій кваліфікації. Вироблені чіткі критерії віднесення тієї чи іншої ситуації правозастосування до конкуренції певного виду, чітко сформульовані правила подолання конкуренції кожного виду.
   Ключові слова: конкуренція норм, кримінально-правова норма, кримінально-правова кваліфікація, правило подолання, правозастосування.

Марин А.К. Конкуренция уголовно-правовых норм. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

   Исследуется конкуренция уголовно-правовых норм как правовое явление, которое встречается при правоприменении. Путем всестороннего анализа исследуемого явления диссертант выводит систему признаков конкуренции уголовно-правовых норм и дает ее понятие. Эти же признаки дают возможность отграничить конкуренцию уголовно-правовых норм от смежных понятий: коллизии уголовно-правовых норм, соотношения норм, которые содержат смежные составы преступления, соотношения нормы-правила и нормы-исключения. В работе предлагается следующее определение конкуренции уголовно-правовых норм - это обусловленная наличием в уголовном законодательстве как минимум двух уголовно-правовых норм, направленых на урегулирование одного вопроса, нетипичная ситуация в правоприменении, при которой в процессе уголовно-правовой оценки одного общественно опасного деяния на применение претендуют две (или более) функционально взаимосвязанные действующие уголовно-правовые нормы.
   На основании наиболее важного признака конкуренции уголовно-правовых норм - характера взаимосвязи конкурирующих норм - произведена так называемая естественная классификация конкуренции уголовно-правовых норм. Определено, что характер взаимосвязи конкурирующих норм может проявлятсья в 1) подчинении по объему; 2) подчиении по содержанию; 3) отсутствии подчинения. На основании этого диссертант выделяет такие виды исследуемого явления: 1) конкуренция общей и специальной норм; 2) конкуренция части и целого; 3) конкуренция нескольких специальных норм между собой.
   В диссертации исследуется содержание каждого из выделеных видов конкуренции уголовно-правовых норм.
   Диссертант определяет конкуренцию общей и специальной норм как обусловленную наличием в уголовном законодательстве двух норм, одна из которых является общей (признает определенную сферу деяних преступными), другая - специальной (выделяет из этой сферы некоторые деяния как самостоятельные преступления, специализирует уголовно-правовое регулирование) нетипичную ситуацию в правоприменении, когда в прецессе уголовно-правовой оценки одного общественно опасного деяния на применение претендуют обе эти нормы. Автор считает целесообразным классифицировать конкуренцию общей и специальной норм по элементам и признакам состава преступления. В тоже время, определяется, что такой критерий не может быть употреблен для выделения видов конкуренции части и целого.
   Конкуренция части и целого определена в диссертации как вид конкуренции уголовно-правовых норм, при котором совершенное преступление подпадает под действие двух (или более) уголовно-правовых норм, одна из которых - целое, охватывает совершенное в целом и вместе, а другая (другие) - нормы - части, определяют как самостоятельные преступления лиш части совершенного общественно опасного посягательства. Конкуренция части и целого, по мнению диссертанта, может выступать в таких основных видах: 1) конкуренция норм о простом и едином составном составах преступлений; 2) конкуренция норм о неоконченной преступной деятельность и оконченное преступление; 3) конкуренция норм о соучастие в преступлении и “самостоятельное” преступление.
   Конкуренция нескольких специальных норм между собой определена как вид конкуренции уголовно-правовых норм, при котором совешенное деяние подпадает под признаки двух выделенных из одной общей специальных норм, которые не находятся в подчинении ни по объему, ни по содержанию (вместе с тем, функционально взаемосвязаны с третьей нормой, которая является общей для них). При освещении конкуренции нескольких специальных норм между собой может сужествовать в следующих разновидностях: 1) норм о квалифицированном и особенно квалифицированном составах преступлений; 2) норм о привилегированном и особенно привелегированном составах преступлений; 3) норм о квалифицированном и привелегированном составах преступлений.
   Конкуренция уголовно-правовых норм определяется как явление в целом объективное, обусловленное потребностями правового регулирования. В связи с этим, из двух возможных средств разрешения конкуренции - устранения и преодоления - целесообразным признается выбор преодоления.
   Основными способами преодоления конкуренции уголовно-правовых норм признаются: 1) коллизионная (конкурентная) норма; 2) правоположение; 3) теоретическое правило. Диссертантом определяется соотношение приведенных способов как в отношении объективизации определенного правила преодоления конкуренции, так и в отношении иерархии таких способов. Наиболее целесообразным признано закрепление правил преодоления конкуренции уголовно-правовых норм непосредственно в Уголовном кодексе в самостоятельном разделе об уголовно-правовой квалификации.
   Диссертант определяет совокупность признаков каждого из видов конкуренции, которые дают возможность отнести те или иные ситуации нетипичного правоприменения к конкуренции в целом, и к определенному виду конкуренции уголовно-правовых норм в частности. Кроме того четко формулируются правила преодоления конкуренции уголовно-правовых норм каждого вида и разновидности. Анализируется правоприменительная практика.
   Ключевые слова: конкуренция норм, уголовно-правовая норма, уголовно-правовая квалификация, правило преодоления, правоприменение.

Marin O. The Competition of Criminal Law Norm`s. - Manuscript.

The thesis for the law sciences candidate degree in specialty 12.00.08 - Criminal Law and Criminology; Criminal Executive Law. The Kiev National Taras Shevchenko University.

   The Thesis deals with a research of the competition of criminal law norm`s. The competition of criminal law norm`s is considered a law phenomenon that take place while applying norms of criminal law. According to the detailed research of that law phenomenon the author defines the competition of criminal law norm`s and dissociates it form an overlapping law categories. Fist of all, the author dissociates competition of criminal law norm`s from collision of criminal law norm`s, from correlation of criminal law norm`s and overlapping crimes and form correlation of norm`s of rule and norm`s exception. The author defined features of the competition of criminal law norm`s. The main feature is the character of functional connection between overafpping norm`s of criminal law. According to the main feature the author difined forms of the competition of criminal law norm`s: 1) the competition of common and special norm; 2) the competition of the part and of the whole; 3) the competition between few special norms. The author analysed the content of forms of the competition of criminal law norm`s. And besides the author defined two ways of solwing the problem of the competition of criminal law norm`s. Those ways are removing and overcoming of the competition of criminal law norm`s. In cause of its objectivity the author advantages overcoming as a way of soving the problem of the competition of criminal law norm`s. The collisional (competitive) norm, theoretical rule and the law rule are the ways of overcoming the competition of criminal law norm`s. The author admitted that Special part of Criminal Code on the qualification of crimes should containthe rules of overcoming the competition of criminal law norm`s. The author worked out the criteria for variants of application of law should be reffered to the determined form of the competition of criminal law norm`s. And besides the author defined the ruls of overcoming the competition of criminal law norm`s.
   Key words: the competition of criminal law norm`s, a norm of criminal law, the qualification of crimes, a rule of overcoming, an application of law.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Конкуренція кримінально-правових норм

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net