Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Теорія та принципи транснаціонального торгового права (lex mercatoria)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Теорія та принципи транснаціонального торгового права (lex mercatoria)

Анотації 

Мережко О.О. Теорія та принципи транснаціонального торгового права (lex mercatoria). — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 — міжнародне право. — Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2002.

   Дисертація присвячена дослідженню теорії та принципів транснаціонального торгового права (lex mercatoria) в історичному плані та на сучасному етапі. В дисертації розкривається поняття та юридична природа транснаціонального торгового права в контексті розвитку світових торгово-економічних зв'язків та міжнародного ділового співтовариства, розглядаються його джерела, суб'єкти та функції. Аналізується місце транснаціонального торгового права в системі права, його співвідношення з міжнародним публічним та приватним правом, національним правом і сучасним європейським lex mercatoria, визначаються основні тенденції його розвитку, а також висвітлюються питання, пов'язані з юридичним механізмом реалізації норм lex mercatoria в рамках міжнародної арбітражної та національної судової практики. В дисертації розглянуті основні та спеціальні принципи lex mercatoria, принципи та способи тлумачення міжнародних комерційних контрактів, а також пропонується класифікація цих принципів. Приділена увага теоретичним і практичним аспектам уніфікації та гармонізації права міжнародної торгівлі у контексті теорії транснаціонального торгового права. В ході дослідження формулюються висновки щодо підвищення ролі lex mercatoria в правовому регулюванні міжнародної торгівлі на сучасному етапі і необхідності подальших наукових досліджень цього явища.
   Ключові слова: міжнародне право, транснаціональне торгове право, lex mercatoria, право міжнародної торгівлі, загальні принципи права, торгові звичаї, міжнародні комерційні контракти, уніфікація і гармонізація.

Мережко А.А. Теория и принципы транснационального торгового права (lex mercatoria). — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.11 — международное право. — Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киев, 2002.

   Диссертация посвящена исследованию теории и принципов транснационального торгового права (lex mercatoria) в историческом плане и на современном этапе. В диссертации раскрывается понятие и юридическая природа транснационального торгового права в контексте развития мировых торгово-экономических связей и международного делового сообщества, рассматриваются его источники, субъекты и функции. Анализируется место транснационального торгового права в общей системе права, его соотношение с международным публичным и частным правом, национальным правом и современным европейским lex mercatoria, определяются основные тенденции его развития, а также освещаются вопросы, связанные с юридическим механизмом имплементации норм lex mercatoria в рамках международной арбитражной и национальной судебной практики. Особое внимание уделено такому важному источнику транснационального торгового права, как Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА с точки зрения практики их применения и дальнейших перспектив. В диссертации рассмотрены основные и специальные принципы lex mercatoria, принципы и способы толкования международных коммерческих контрактов, а также предлагается классификация этих принципов. Уделено внимание теоретическим и практическим аспектам унификации и гармонизации права международной торговли в контексте теории транснационального торгового права. Автор анализирует теорию транснационального торгового права в контексте международных контрактов купли-продажи товаров, международных транспортных обязательств, международных финансовых обязательств, а также международной защиты иностранных инвестиций. В ходе исследования формулируются выводы относительно повышения роли lex mercatoria в правовом регулировании международной торговли на современном этапе и необходимости дальнейших научных исследований этого явления.
   Ключевые слова: международное право, транснациональное торговое право, lex mercatoria, право международной торговли, общие принципы права, торговые обычаи, международные коммерческие контракты, унификация и гармонизация.

Merezhko A.A. Theory and Principles of Transnational Trade Law (lex mercatoria). — Manuscript.

Thesis for obtaining the scientific degree of Doctor of Sciences (Law) in the specialisation 12.00.11 — international law. — Institute of International Relations of Taras Shevchenko's Kyiv National University, Kyiv, 2002.

   The thesis is devoted to the research of theory and principles of transnational trade law (lex mercatoria), both in the past and present stage. The author of the thesis analyses concept and legal nature of transnational trade law in the context of development of world trade-economic ties and international business community (societas mercatorum), its sources, subjects, and functions are considered. Among major sources of transnational trade law the particular attention is paid to international trade customs and usages, international conventions, general principles of law etc. The research elucidates role of international organizations in the creation of norms of transnational trade law and identifies its major subjects (international merchants, legal persons involved in international trade, international banks and transnational corporations). As regards state as specific subject of transnational trade law the author analyses its role as international trader and considers legal aspects of its interaction with private persons. The author analyses place of transnational trade law in general legal system, its interrelationships with public and private international law, national law as well as contemporary European lex mercatoria, determines major trends of its development, and also considers issues related to legal mechanisms of lex mercatoria norms' implementation within framework of international arbitration and national judicial practice. Transnational trade law is viewed as legal system closely related to both international law and private international law. As for European lex mercatoria, it is considered as part of the process of “europenization” and “communitarization” which eventually leads to the creation of the Common Law of Europe. According to the author, there are three main historic periods of transnational trade law development: 1) jus gentium (prehistory of transnational trade law); 2) lex mercatoria in the Middle Ages; 3) contemporary lex mercatoria. The thesis considers basic and special principles of lex mercatoria, principles and methods of interpretation of international commercial contracts, and also suggests classification of these principles. Among basic (major) principles of transnational trade law the particular emphasis of the dissertation is on: principles of international law, principles of international economic law, principles of international trade, general principles of law, general principles of private (civil and trade) law, general principles of private international law. Attention is paid to theoretical and practical aspects of law of international trade's unification and harmonisation in the context of the transnational trade law theory. In particular, the author considers such key aspects as: international contractual obligations (e.g. UN Convention on Contracts for the International Sales of Goods 1980, INCOTERMS-2000, Principles of UNIDROIT), international transport obligations, international monetary obligations and international protection of foreign investments. In the course of the research conclusions were formulated with respect to the enhancement of lex mercatoria's role in the legal regulation of international trade at present stage and necessity of further scientific research into this phenomenon.
   Key words: international law, transnational trade law, lex mercatoria, law of international trade, general principles of law, trade customs, international commercial contracts, unification and harmonisation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Теорія та принципи транснаціонального торгового права (lex mercatoria)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net