Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Вплив нової митної політики на соціально-економічний розвиток українських губерній у складі Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вплив нової митної політики на соціально-економічний розвиток українських губерній у складі Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Анотації 

Морозов О.В. Вплив нової митної політики на соціально-економічний розвиток українських губерній у складі Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Академія митної служби України, Дніпропетровськ, 2000.

   Дисертація присвячена дослідженню процесу формування в Російській імперії ідеології митного протекціонізму, втіленню цих ідей в урядових програмах другої половини ХІХ початку ХХ ст. У контексті загальноросійської політики протекціонізму досліджується вплив цього політичного курсу на соціально-економічний розвиток українських губерній у складі Російської імперії.
   Проведений аналіз розвитку протекціоністських ідей від Ф.Ліста у Німеччині до теоретичних праць М.Менделєєва, І.Вернадського, С.Вітте, М.Соболєва. Розкривається діяльність урядовців М.Бунге, І.Вишнеградського, С.Вітте по практичному втіленню ідей протекціонізму в економічне життя країни.
   Розглянута специфіка українських губерній у цьому процесі. Уперше надана періодизація процесів індустріалізації в Україні на початку ХХ ст. Критеріями якісних показників митної політики виступали ефективність розвитку та функціонування у зазначений період транспорту, сільського господарства, добувної, машинобудівної промисловості.
   Проаналізовано митне законодавство Росії, структура і діяльність Департаменту митних зборів у русі політики митного протекціонізму. Взаємозв'язок таких процесів як політика протекціонізму і політичні процеси, що були спрямовані на розбудову державних інститутів в Україні у першій чверті ХХ ст.
   Ключові слова: митна політика, митна ідеологія, митно-тарифне законодавство, митний протекціонізм.

Morosov О.В. Influence of new customs policy on socio economic development Ukrainian in structure of the Russian empire at the end of ХІХ - in the beginning ХХ cen.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of historical sciences on a speciality 07.00.01 - history of Ukraine. - Academy of a customs service of Ukraine.

   The dissertation is devoted to research of process of formation in the Russian empire of ideology of customs protectionism, practical use of these ideas in the governmental programs of second half ХІХ - beginning ХХ centuries. In a context of the Russia policy of protectionism the influence of the given political rate on socio economic development Ukrainian in structure of the Russian empire is investigated.
   Genesis protectionism of ideas from F.List before theoretical works М.Мendeleiw, I.Wernadsky, S.Wette, М.Sobolew. The state activity М.Raitern, М.Bunge, I.Vyshnegradsky, their role in practical application of the concepts of customs protectionism is investigated.
   The specifity Ukrainian in it political economic process is certain ХХ centuries for the first time are offered period of process of industrialization in Ukraine in the beginning. Yardstick of qualitative parameters of customs policy the efficiency of development and functioning in the researched period of transport, mountain, machine-building industry, development of their export potential acts.
   Analisy the customs legislation of Russia, structure and activity of Department of the customs taxes in conditions of policy customs protectionism. Interrelation of policy of protectionism and internal political processes, which were directed on a new stage of development of state institutes in Ukraine in the first quarter ХХ centuries.
   Key words: Customs tariff policy, protectionist philosophy, the customs tariff legisation.

Морозов О.В. Влияние новой таможенной политики на социально-экономическое развитие украинских губерний в составе Российской империи в конце ХІХ – в начале ХХ вв.

Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.01 – история Украины. – Академия таможенной службы Украины. – Днепропетровск, 2000.

   В диссертации исследуется проблема формирования и развития идей политики таможенного протекционизма в России и влияния данной политики на социально-экономическое развитие украинских губерний в составе Российской империи на рубеже ХІХ – ХХ веков. В первом разделе работы проведен анализ источниковой базы исследования, разработана классификация источников, их специфика. При рассмотрении проблем историографии исследования вводится в научный оборот периодизация и анализ основных этапов этого процесса.
   Второй раздел диссертации посвящен исследованию таких проблем как: процесс развития международных таможенных отношений, выявление характерных тенденций в данном направлении государственной политики, которые были присущи для многих европейских государств и США во второй половине ХІХ века. В этот исторический период таможенная политика превращается в важный инструмент внешнеполитической деятельности наиболее развитых государств. Индустриальный этап в развитии человеческой цивилизации выдвинул на первое место национальные задачи. И таможенная политика конца ХІХ столетия должна была стать решающим фактором в достижении этих целей. На рубеже ХІХ-ХХ столетий таможенная политика перестала быть элементом всего лишь фискальной практики государства, заняв ключевое место в геополитической системе.
   Процесс формирования и становления протекционистской таможенной политики в Российской империи являлся не исключением и проходил в контексте мировых тенденций в этой сфере деятельности государства. Формирование протекционистского курса проходило в условиях влияния внешних факторов: внешнеполитические противоречия между Россией и Великобританией по “балканскому вопросу” , раздел сфер влияния в Иране и Китае; технологическое отставание и отсутствие средств на проведение индустриализации. В этих условиях ставка была сделана на таможенный протекционизм. Процесс разработки и практического внедрения идеологии протекционизма был связан с деятельностью министров финансов М.Бунге, И.Вышнеградского, М.Рейтерна, С.Витте. В этот период в Украине, сторонниками таможенного протекционизма выступали – М.Соболев, М.Туган-Барановский. В ходе исследования уделяется много внимания рассмотрению такого вопроса как эволюция таможенного законодательства в период с 1876-1912 гг., разработана классификация международных торговых договоров и участие в них украинских промышленников, развитие таможенной инфраструктуры Российской империи на территории украинских губерний. Акцентируется внимание на таких моментах как: развитие таможенного законодательства, направленное на укрепление сотрудничества между Департаментом таможенных сборов и торгово-промышленными кругами для выработки согласованной экспортной политики и связанная с этим реформа структуры Департамента таможенных сборов в 1911-1913 гг. Анализ эволюции таможенной инфраструктуры на территории украинских губерний на протяжении ХІХ века подтверждает исключительную военно-стратегическую и экономическую роль данного региона для Российской империи.
   В третьем разделе рассматривается непосредственное влияние таможенного протекционизма на такие отрасли экономики украинских губерний как: машиностроение, горная, транспорт, сельское хозяйство. Характерным для этого периода было наличие “регионального” таможенного законодательства для добывающей промышленности Украины (1884, 1886 года). Анализируются шаги российского правительства в сфере реформирования железнодорожной тарифной системы в 1889 г. Влияние этих реформ на повышение товарности сельского хозяйства и экспортного потенциала украинских губерний. Следует отметить, что зерновой экспорт в конце ХІХ - начале ХХ века выполнял задание главного источника для проведения индустриализации. Именно с этой точки следует оценивать протекционистские действия российского правительства в сфере регулирования и стимулирования экспорта украинского зерна. После российско-германской таможенной войны 1891-1893 гг. и заключения Торгового договора 1894 г. возрастает роль черноморских портов, которые с 1895 г. превращаются в главные центры по переработке экспортных потоков. Опыт индустриализации в Украине в конце ХІХ- начале ХХ вв. представляет пример использования таможенного законодательства, как эффективного способа трансформации импорта готовой продукции в импорт капиталов. Независимость от традиций государственных мануфактур и заводов Центральной России и Урала, позволили украинским промышленникам и западным инвесторам рационально использовать условия, созданные протекционистским курсом и заложить основу национальной украинской промышленности.
   Таким образом, политика таможенного протекционизма была важным фактором, который влиял на индустриальное развитие украинских губерний на рубеже ХІХ – нач. ХХ вв. и содействовал процессу создания государственных институтов в Украине в первой четверти ХХ века. Эти процессы в Украине в конце ХІХ в. обратили внимание украинской общественно-политической мысли на логическую связь таких понятий как: политика протекционизма – инвестиционная политика – процесс восстановления государства на основе национального экономического базиса.
   Ключевые слова: таможенная политика, таможенная идеология, таможенный протекционизм, таможенно-тарифное законодательство.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вплив нової митної політики на соціально-економічний розвиток українських губерній у складі Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net