Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державне управління вищою освітою в Україні: структура, функції, тенденції розвитку (1917-1959 рр.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державне управління вищою освітою в Україні: структура, функції, тенденції розвитку (1917-1959 рр.)

Анотації 

Майборода С.В. Державне управління вищою освітою в Україні: структура, функції, тенденції розвитку (1917-1959 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. – Українська Академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002.

   У дослідженні проведено системний концептуально-цілісний аналіз еволюції розвитку державного управління вищою освітою в Україні як історико-соціального феномена в 1917-1959 роках. Дослідження базується на широкому колі джерел, значна частина яких була невідома або вперше введена в науковий обіг. У роботі системно подано структуру й функції центральних органів державного управління вищою освітою, охарактеризовані стиль і методи керівництва міністрів освіти. Удосконалено підходи до визначення періодизації та етапів еволюції державного управління вищою освітою в Україні. Охарактеризовано закономірності й суперечності відповідно до кожного з виявлених періодів розвитку державного управління вищою освітою. Проведено комплексний аналіз змісту й форм управління, виявлені основні принципи, тенденції розвитку державного управління вищою освітою України.
   Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності органів управління навчальних закладів різного рівня акредитації, у викладацькій і лекторській роботі.
   Ключові слова: управління, державне управління, система органів управління, державне управління вищою освітою, форма, структура, функції, тенденції.

Майборода С.В. Государственное управление высшим образованием в Украине: структура, функции, тенденции развития (1917-1959 гг.). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук государственного управления по специальности 25.00.01- теория и история государственного управления. – Украинская Академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2002.

   Диссертация посвящена вопросам становления и развития системы государственного управления высшим образованием Украины в 1917-1959 годах. В исследовании проведен концептуально-целостный анализ эволюции развития государственного управления высшим образованием в Украине как историко-социального феномена. Исследование базируется на широком и разнообразном круге источников, значительная часть которых была неизвестна или впервые введена в научный оборот. В монографии проанализированы историко-теоретические исследования участников образовательного движения в Украине в 1917-2000 годах и научно-теоретические работы зарубежных авторов по теме данного исследования.
   Рассмотрены структура и функции центральных органов государственного управления высшим образованием, теоретически обоснован и оценен их вклад в развитие высшего образования Украины.
   Охарактеризованы стиль и методы руководства высших органов государственного управления образованием, в частности министров: И.Стешенко, В.Прокоповича, Н.Василенко, В.Науменко, И.Огиенко, Г.Гринько, В.Затонского, А.Шумского, Н.Скрипника, П.Тычины и других.
   Усовершенствованы подходы в определении периодизации и этапов государственного управления высшим образованием в Украине. Предложенная периодизация дала возможность показать принципиальные изменения развития государственного управления высшим образованием в каждом из исследуемых периодов; расскрыть взаимосвязь между предыдущим и последующим периодами развития, определив специфические черты каждого из них; сформировать целостное представление о развитии системы государственного управления высшим образованием как социально-исторического явления.
   Выявлены закономерности процесса развития системы государственного управления образованием (в частности высшим) исследуемого периода: обусловленность процесса становления государственного управления высшим образованием, особенностями социально-экономического, социально-политического развития Украины; зависимость сущности государственного управления от цели, содержания, методов деятельности, условий, в которых она протекала, и результатов, которые достигаются в процессе управления (в результате количественных изменений и разрешения внутренних противоречий); взаимосвязь между стилем руководства и отношениями между руководителями-управленцами, подчиненными и их коллективами и др.
   Проведен комплексный анализ содержания и форм государственного управления высшим образованием в Украине. Показана значительная трансформация тенденций на различных этапах развития системы государственного управления высшим образованием. Осуществлен критический анализ практической деятельности государственных органов управления высшим образованием в период национально-освободительной борьбы украинского народа 1917-1919 годов: Украинской Народной Республики (УНР), Гетьманата и Директории, в 20-30-х годах – в период становления и развития советской власти, в 40-50-х годах – во время Второй мировой войны и послевоенного восстановления народного хазяйства.
   Показано резкое отличие государственного управления образовательной отраслью 1917-1919 годов – периода становления основ украинского демократического правового государственного управления высшим образованием, основанного на принципах гуманизации и демократизации, колегиальности и единоначалия, интеграции и диференциации управления от командно-административной системы государственного управления советского периода. Основой для объективной характеристики деятельности государственных органов управления высшим образованием послужили материалы архивов Украины.
   Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности органов управления учебными заведениями различного уровня аккредитации, в преподавательской и лекторской работе. Фактические данные будут способствовать теоретической подготовленности преподавателей, соответствующих специалистов, усовершенствованию работы с управленческими кадрами образовательной отрасли.
   Ключевые слова: управление, государственное управление, система органов управления, государственное управление высшим образованием, форма, структура, функции, тенденции.

Mayboroda S.V. Public Management of higher education in Ukraine: structure, functions, trends of development (1917-1959). – Manuscript.

The thesis for a Doctor degree in Public Administration; speciality 25.00.01 – Theory and History of Public Administration. – Ukrainian Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine. – Kyiv, 2002.

   The Thesis presents a refined, system and comprehensive analysis of higher education public management evolution as the historical and social phenomenon in 1917-1959. The research is based on various sources of information, the majority of which has been refered to and put into circulation for the first time. The author provides, in a system way, the structure and functions of central bodies of higher education public management, characterizes the style and methods of higher education authorities work. The research focuses on and improves the ways of defining periods and stages of higher education public management development in Ukraine. The author examines regularities and contradictions of each revealed stage of higher education public management development. Based on the all-round analysis of the essence and forms of management, the author reveals the main principles and trends in higher education public management in Ukraine.
   The research results may be applied in practical activities of management bodies of various educational institutions, as well as in training.
   Key words: management, public administration, management bodies system, higher education public management, form, structure, functions and trends.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державне управління вищою освітою в Україні: структура, функції, тенденції розвитку (1917-1959 рр.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net