Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Принципи організації та діяльності прокуратури України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Принципи організації та діяльності прокуратури України

Анотації 

Малюга В.І. Принципи організації та діяльності прокуратури України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій, прокуратура та адвокатура. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ. – 2002.

   Дисертація присвячена важливій теоретичній і практичній проблемі вивчення принципів організації та діяльності прокуратури України.
   Досліджуються сутність, історія виникнення та розвитку прокуратури, принципів її організації та діяльності. Звертається увага на те, що в давні часи принципи конкретно не визначалися, але проявлялися у самій діяльності прокурорів.
   Аналізуються передумови становлення, об’єктивна необхідність існування певних принципів організації та діяльності прокуратури як на протязі всієї історії розвитку прокуратури, так і на сучасному етапі.
   Дається поняття принципів організації та діяльності прокуратури, показано комплексне правове і суспільно-політичне їх значення в Україні. Визначається система цих принципів взагалі і авторське її розуміння. Дається теоретична, правова, практична характеристика та реалізація таких принципів як: єдність прокурорської системи, централізація органів прокуратури, принцип законності, незалежності, гласність в діяльності органів прокуратури, поєднання інтересів людини і держави, невідворотність відповідальності і профілактика правопорушень.
   Вносяться також пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства з метою підвищення ролі та ефективності діяльності прокуратури у виконанні нею завдань та конституційних функцій.
   Ключові слова: принципи, система, прокуратура, прокурорський нагляд, організація роботи.

Малюга В.И. Принципы организации и деятельности прокуратуры Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.10 – судоустройство; прокуратура и адвокатура. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев. – 2002.

   Диссертация посвящена актуальной теоретической и практической проблеме изучения принципов организации и деятельности прокуратуры Украины.
   Исследуется сущность, история создания и развития прокуратуры, принципов ее организации и деятельности, указывается, что в давние времена принципы организации и деятельности прокуратуры конкретно определялись, хотя проявлялись в непосредственной деятельности прокуратуры. Акцентировано внимание на том, что еще в городе-государстве Ольвии (VI в н.э.) в судопроизводстве принимал участие обвинитель. Задолго до учреждения прокуратуры Петром I в Российской Империи, на территории Украины (1579 г.) в Батурине депутаты Украинского Трибунала избирали прокурора. Отмечается также, что идея разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную была изложена в так называемой Конституции Пилипа Орлика (1710 г.), то есть на 38 лет раньше появления теории Ш.Монтескье о разделении власти. Показываются особенности создания прокуратуры на территории Украины в период с 1917 по 1922 год.
   Конституция Украины, в отличие от других государств, посвятила прокуратуре отдельный VII раздел, не включив ее ни к одной ветви государственной власти, таким образом определив ее отдельное самостоятельное место в механизме государства.
   Дается понятие принципов организации и деятельности прокуратуры как предусмотренные законодательством Украины основные положения, начала, обусловленные природой государства, показывается комплексное правовое и социально-политическое их значение. Определяется их система и авторское ее понимание, показывается соотношение, взаимосвязь с другими отраслевыми принципами, в частности, с принципами уголовного права, уголовно-процессуального и гражданского процессуального права. Организация работы органов прокуратуры связывается с принципами прокурорского надзора.
   Дается теоретическая, правовая, практическая характеристика таких принципов и их реализация, как: единство прокурорской системы, централизация органов прокуратуры, принцип законности, независимости, гласность в деятельности органов прокуратуры, сочетание интересов человека и государства, неотвратимость ответственности и профилактика правонарушений.
   Высказываются предложения по усовершенствованию действующего законодательства с целью повышения роли и эффективности деятельности прокуратуры по исполнению задач и конституционных функций.
   Ключевые слова: принципы, система, прокуратура, прокурорский надзор, организация деятельности.

Maliuha V.I. Principles of Organisation and Activity of Procuracy of Ukraine. - Manuscript.

Thesis for awarding the degree of the Candidate of Law. Speciality 12.00.10 - Judicial System, Procuracy and Advocacy. - Kyiv National Taras Shevchenko University. - Kyiv. - 2002.

   The thesis is devoted to an important theoretical and practical issue of studying principles of organisation and activity of the procuracy of Ukraine.
   The essence, history of emergence and development of procuracy as well as principles of its organisation and activity are investigated. Attention is paid to the fact that in ancient times the principles were not specifically determined but were revealed in procurators’ activity per se. 
   Prerequisites of development, the objective need for the existence of certain principles of procuracy organisation and activity are analysed both in the course of the entire history of the procuracy development and at the present-day stage.
   The Constitution of Ukraine, unlike those in other countries, devoted a separate VII Chapter to procuracy and did not include it into any branch of state power, having determined thereby its separate independent position in the mechanism of the State.
   The notion of principles of procuracy organisation and activity is provided, their comprehensive legal and social political significance in Ukraine has been disclosed. The system of these principles in general as well as its understanding by the author are defined. The author substantiates legal and practical characteristics and the realisation of the following principles: unity of the system of procuracy, centralisation of procuracy bodies, principle of legality, independence, openness in the activity of procuracy bodies, integration of the interests of the State and the individual, inevitability of responsibility and prevention of offences.
   Proposals are also submitted with regard to improving the legislation in force for the purpose of enhancing the role and efficiency of the procuracy’s activity in the performance of its tasks and the exercise of its constitutional functions.
   Key words: principles, system, procuracy, procurator’s supervision, organisation of work.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Принципи організації та діяльності прокуратури України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net