Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами

Анотації 

Мойсик В.Р. Проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами. – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2002.

   У дисертації здійснено кримінально-правову характеристику шахрайства з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК України) з детальним розкриттям змісту елементів і ознак складів цього злочину.
   На підставі аналізу об’єкта даного злочину визначено його самостійне місце в системі злочинів у сфері господарської діяльності. Дослідження всіх ознак складів злочину, передбаченого ст. 222 КК України, дозволило провести ґрунтовне відмежування його від інших злочинів.
   Уточнюються правові категорії, які базуються на нормах національного законодавства. Аналізується в контексті диспозиції ст. 222 КК України поняття "шахрайство”, “предмет шахрайства з фінансовими ресурсами”.
   Вперше на рівні монографічного дослідження комплексно розглядаються питання кваліфікації шахрайства з фінансовими ресурсами за чинним КК України.
   Як результат аналізу об’єктивних і суб’єктивних ознак складу даного злочину, у роботі сформульовані практичні рекомендації для правильного застосування відповідних кримінально-правових норм в слідчій, прокурорській та судовій практиці, а також висловлені пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства, зокрема, пропонуються власна редакція статті 222 КК України і зміни до ст. 212 КК України.
   Ключові слова: "кримінальна відповідальність", "шахрайство", "фінансові ресурси", "господарська діяльність".

Мойсик В.Р. Проблемы уголовной ответственности за мошенничество с финансовыми ресурсами: уголовно-правовой анализ. -Рукопись

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2002.

   В диссертации осуществлен уголовно-правовой анализ мошенничества с финансовыми ресурсами (ст. 222 УК Украины) с детальным раскрытием содержания элементов и признаков основного и квалифицированного юридических составов данного преступления.
   На основании анализа объекта данного преступления определено самостоятельное место последнего в системе преступлений в сфере хозяйственной деятельности. По-новому определяется предмет данного преступления, им автор предлагает считать информацию, которая искажается с целью ввести в заблуждение потенциального кредитора с тем, чтобы создать условия для получения финансовых ресурсов, и в таком виде предоставляется потенциальным кредиторам.
   На основе анализа объективной стороны составов данного преступления предлагается перенести момент его окончания на момент фактического получения финансовых ресурсов с одновременным изменением названия самой ст. 222 УК Украины. Кроме того, самостоятельной формой незаконного получения финансовых ресурсов предлагается рассматривать пассивный обман заемщиком кредитора в виде осознанного использования для незаконного получения финансовых ресурсов ошибки или халатности ответственных лиц кредитора.
   Исследование всех элементов и признаков составов преступления, предусмотренного ст. 222 УК Украины, позволило провести обоснованное отграничение последнего от иных преступлений.
   Уточняются правовые категории, которые базируются на нормах национального законодательства.
   Впервые на уровне монографического исследования рассматриваются вопросы квалификации мошенничества с финансовыми ресурсами по действующему УК Украины.
   На защиту выносятся положения, которые, кроме изложенных выше, в общем виде можно сформулировать таким образом: а) раскрыта общественная опасность данного преступления; б) в контексте диспозиции ст. 222 УК Украины комплексно рассмотрены такие уголовно-правовые категории, как “мошенничество”, “предмет мошенничества с финансовыми ресурсами”, “средства мошенничества с финансовыми ресурсами”; д) предложено собственное понимание термина “материальный ущерб”, под которым автор предлагает понимать имущественный вред, включающий в себя не только стоимость, как правило, потерянного имущества, а также, в отдельных случаях, и неполученные доходы.
   В роботе впервые обращается внимание на существующие пробелы и противоречия в законодательстве Украины в вопросах уголовно-правовой охраны хозяйственной деятельности и предложены конкретные пути их устранения и разрешения, в частности: предлагается конкретизировать содержание негативного признака основного состава данного преступления, изложив его в такой редакции - “в случае отсутствия признаков завладения чужим имуществом”; приводятся аргументы о необходимости уточнения содержания ч. 2 ст. 222 УК Украины в части причинения вреда; обосновывается необходимость установления ответственности за заведомо незаконное получение финансовых ресурсов вследствие использования виновным лицом ошибки, причинившее крупный материальный вред; обосновывается позиция, в соответствии с которой действия, связанные с предоставлением заведомо неправдивой информации с целью получение льгот по налогам, вывести за пределы основного состава мошеничества с финансовыми ресурсами и предлагается предусмотреть ответственность за эти действия в ст. 212 УК Украины.
   В роботе сформулированы практические рекомендации для правильного применения соответствующих уголовно-правовых норм в следственно-прокурорской и судебной практике, а также предлагается новая редакция ст. 222 УК Украины и изменения к ст. 212 УК Украины.
   Ключевые слова: “уголовная ответственность”, “мошенничество”, “финансовые ресурсы”, “хозяйственная деятельность”.

Moisyk V.R. Problems of criminal liability for financial resources speculation. – Manuscript

Thesis for obtaining degree of candidate of legal sciences of the speciality 12.00.08 - criminal law and criminology; criminal executive law. Taras Shevchenko National University in Kyiv, Kyiv 2002.

   Thesis provides with the criminal-legal referense of financial resources speculation (article 222 PC of Ukraine) with detailed exposition of essence of corpus delicti's components and signs.
   On the basis of analyzed object of above crime, its independent position in the system of crimes in the sphere of economic activity is defined. Moreover, the mentioned analysis as well as researching of other components of corpus delicti, foreseen by article 222 PC of Ukraine, allowed to carry out its fundamental separation from other crimes.
   Legal categories, based on the norms of national legislation, are specificated. The notions of “speculation” and “subject of financial resources speculation” in the context of purview of article 222 PC of Ukraine are analyzed.
   For the first time points of qualification of financial resources speculation pursuant to the current PC of Ukraine are being researched on the level of monograph.
   The work formulates practical recommendations of correct usage of appropriate criminal-legal norms in the sphere of investigative-prosecution practice as well as gives proposals pertaining to improvement of criminal legislation, namely, proper version of article 222 of PC of Ukraine and changes to the purview of article 212 of PC of Ukraine.
   Key words: “criminal liability”, “speculation”, “financial resources”, “economic activity”.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net