Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Методи дослідження кількісних даних предмета посягання злочинів у сфері економіки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Методи дослідження кількісних даних предмета посягання злочинів у сфері економіки

Анотації

Мочкош Я.В. Методи дослідження кількісних даних предмета посягання злочинів у сфері економіки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ – 2001.

   В дисертації викладено комплексне теоретико-прикладне дослідження кількісних даних предмета посягання злочинів у сфері економіки. Аналізується сутність кількісних даних та їх значення в кримінально-правовій та криміналістичній характеристиці предмета посягання – матеріальних цінностей і коштів. Обгрунтовується необхідність використання методів науки бухгалтерського обліку в криміналістичній методиці дослідження кількісних даних, визначаються об’єкти кількісного виміру, їх види та вимірники. Розглядається сутність та дієвість методів виявлення злочинів та дослідження кількісних даних. Пропонується методика застосування схем, як графічних моделей відтворення зв’язків суб`єктів злочину в економіці, потоків руху матеріальних цінностей і коштів, а також методика побудови та використання цифрових інформаційних таблиць з метою оперативної обробки документів, що містять в собі значний обсяг кількісних даних у справах даної категорії.
   Ключові слова: кількісні дані, кількісні показники, схеми, графічні моделі, цифрові інформаційні таблиці.

Мочкош Я.В. Методы исследования количественных данных предмета посягательства преступлений в сфере экономики. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Киев – 2001.

   В диссертации изложено комплексное теоретико-прикладное исследование количественных данных предмета посягательства по делам о преступлениях в экономике – материальных ценностей и денежных средств. Количественные данные рассматриваются как элементы уголовно-правовой и криминалистической характеристики преступления. Их значение объясняется наличием информационных связей между показателями физических данных и качественных особенностей материальных ценностей в единицах измерения с другими элементами криминалистической характеристики преступлений. Определены виды объектов количественных измерений как предметы посягательства преступлений в сфере экономики, которые в законе Украины “О собственности” подаются краткой формулой “состав, количество и стоимость имущества”.
   Общенаучные методы и методы бухгалтерского учета рассматриваются в качестве основания методики криминалистического исследования количественных данных предмета посягательства. Особое внимание уделено методам измерения, математических операций, эксперимента и моделирования. Экономический, технологический и экономико-криминалистический анализы, а также формы неидентификационных связей в исследованиях количественных и качественных показателей материальных ценностей рассматриваются как методы обнаружения преступлений в сфере экономики.
   Важное место в диссертации отведено процессуальным методам исследования количественных данных – осмотру, допросу, воспроизведению обстановки и обстоятельств события, а также судебно-экономическим экспертизам. Интегратором выводов о движении материальных ценностей и денежных средств в количественных показателях, по мнению автора, выступает судебно-бухгалтерская экспертиза.
   Впервые в криминалистике на уровне диссертационного исследования предлагается методика составления и использования схем, как графических моделей экономических преступлений и цифровых информационных таблиц в целях оперативной обработки документов, содержащих значительный объем количественных данных.
   Ключевые слова: количественные данные, количественные показатели, схемы, графические модели, цифровые информационные таблицы.

Mochkosh J.V. Methods of research of the quantitative invasion, given a subject, of crimes in sphere of economy. – Manuscript.

Thesis for gaining scientific candidate degree of juridical scientific by specialisation 12.00.09 – criminal process and criminalistics; judiciary examination. – Kyiv National Taras Shevchenko University. Kyiv – 2001.

   Complex theoretical and applied investigation of quantitative results in economic crimes has been given in the work. The author analyses the essence of quantitative results in economic crimes and determines objects of quantitative measuring, kinds and units of measuring. Essence and efficacy of methods of displaying economic crimes, tactical rules of usage these methods have been formulated in the dissertation. Special methods of applying different schemes as graphic models of criminal relations, different movements of financial values and means in criminal economic activity have been elaborated in the thesis. New methods of usage figure informational tables in inquest practice for quick machining of quantitative results in criminal cases of such category has been presented.
   Key words: quantitative results, quantitative indexes, schemes, graphic models, figure informational tables.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Методи дослідження кількісних даних предмета посягання злочинів у сфері економіки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net