Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правові засоби управління конфліктами в органах внутрішніх справ
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правові засоби управління конфліктами в органах внутрішніх справ

Анотації 

Небрат О.О. Правові засоби управління конфліктами в органах внутрішніх справ. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2002.

   Дисертацію присвячено аналізу сутності, змісту правових засобів управління конфліктними ситуаціями в діяльності служб та підрозділів органів внутрішніх справ. Сформульовано загальнотеоретичні засади аналізу конфліктів: поняття, структура, динаміка; розкрито їх зміст та подано правову та соціально-психологічну характеристику. Досліджено проблеми діагностики, прогнозування та типології конфліктів в органах внутрішніх справ. Проаналізовано основні напрямки правової та психологічної профілактики та роль керівника у попередженні конфліктів в діяльності органів внутрішніх справ як у внутрішньоорганізаційній їх діяльності, так і у правовідносинах, які виникають у працівників міліції з громадянами. Сформульовані особливості управління конфліктами у слідчій діяльності, оперативно-розшуковій та адміністративній діяльності. Підготовлено Методичні рекомендації по управлінню конфліктними ситуаціями для керівників ОВС.
   Ключові слова: органи внутрішніх справ, правові засоби, методи управління, конфлікт, конфліктна ситуація, попередження, профілактика, управління конфліктами, кримінально-процесуальний конфлікт.

Небрат Е.А. Правовые средства управления конфликтами в органах внутренних дел. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков. 2002.

   Диссертационное исследование посвящено анализу сущности, содержания правовых средств управления конфликтными ситуациями в деятельности служб и подразделений органов внутренних дел. Сформулированы общетеоретические положения анализа конфликтов: понятие, структура, динамика; раскрыто их содержание; в историческом аспекте исследованы правоотношения, возникавшие в конфликтных ситуациях в обществе, управленческой и правоохранительной деятельности; дана правовая и социально-психологическая характеристика конфликтов в органах внутренних дел. Обосновано использование диагностического инструментария в виде моделей конфликтных ситуаций и уделено внимание прогнозированию и классификации конфликтов в органах внутренних дел. Раскрыто содержание и разработаны основные направления правовой и психологической профилактики и коррекции конфликтных отношений в коллективе, исследована роль руководителя в предупреждении конфликтов. Выделена роль руководителей подразделений органов внутренних дел в профилактике, предупреждении, разрешении конфликтных ситуаций, возникающих в процессе осуществления ними оперативно-служебной деятельности. Руководитель обязан применять различные методы и правовые средства управления конфликтами адекватно ситуации, однако стиль сотрудничества, направленный на разрешение проблемы, должен быть основным, поскольку именно он делает конфликт функциональным. Вследствие того, что действия руководителя по управлению конфликтами в подразделении не только строго регламентированы рядом законодательных, ведомственных нормативных актов, но и выражаются в правовой форме, это еще раз подтверждает вывод автора о наличии правовых конфликтов в органах внутренних дел.
   Проведенный в диссертационном исследовании анализ дает возможность обобщить совокупность методов и приемов управления на метод убеждения и метод принуждения.
   Исследовано понятие управления конфликтами в органах внутренних дел, которое включает в себя диагностику и прогнозирование конфликтов; предупреждение и профилактику; регулирование и оперативное разрешение конфликтов.
   Анализируя деятельность подразделений ОВД, тенденции современного развития общества, на базе общей теории права диссертант формулирует понятие правовых средств управления конфликтом в органах внутренних дел и обосновывает их применение при использовании определенных методов управления конфликтами.
   Автор раскрывает содержание следственной, оперативно-розыскной и административной деятельности милиции, анализирует причины возникновения конфликтов в подразделениях, осуществляет классификацию конфликтов и обосновывает применение правовых средств управления, психологических и юридических методов разрешения конфликтов. Особое внимание было уделено исследованию конфликтных ситуаций между сотрудниками милиции и населением, указаны конкретные методы управления ними.
   Ключевые слова: органы внутренних дел, методы управления, конфликт, конфликтная ситуация, предупреждение, профилактика, управление конфликтом, криминально-процессуальный конфликт.

Nebrat O.O. Legal Conflict Management Means in Agencies of the Interior. – Manuscript.

Dissertation for scientific degree of Candidate of Law, specialty 12.00.07 – Management Theory; Administrative Law and Legal Procedure; Financial Law. – National University of the Interior, Ukraine, Kharkiv, 2002.

   The dissertation is devoted to analysis of essence, contents of legal conflict management means in operations of services and divisions of the Interior. General theoretical grounds are formulated for conflict analysis: concepts, structure, dynamics, their sense disclosed and legal and social psychological characteristic submitted. The problems of diagnosis, prediction and typology of conflicts are studied in agencies of the Interior. Basic aspects of legal and psychological prophylaxis are analyzed as well as the role of commander in aversion of conflicts in operations of agencies of the Interior both in their internal relations and in legal relations between militia officers and citizens. Peculiarities are formulated of conflict management in investigation, criminal search and administrative operations. Methodological recommendations are issued relating to conflict situation management for heads of agencies of the Interior.
   Keywords: agencies of the Interior, legal means, management methods, conflict situation, warning, prevention, conflict management, criminal procedural conflict.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правові засоби управління конфліктами в органах внутрішніх справ

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net