Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Конституційне будівництво в УНР доби Директорії (листопад 1918 – початок 1921 рр.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Конституційне будівництво в УНР доби Директорії (листопад 1918 – початок 1921 рр.)

Анотації 

Присяжнюк А.Й. Конституційне будівництво в УНР доби Директорії (листопад 1918 – початок 1921 рр.).– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Національний університет внутрішніх справ. Харків,2002.

   Дисертація присвячена дослідженню цілісною картини конституційного будівництва в УНР за часів владування Директорії. На основі правового аналізу конституційних актів, нереалізованих проектів конституції України, архівних документів проблемно і аргументовано досліджено розвиток конституційного будівництва в УНР в листопаді 1918 – на початку 1921 рр., вплив на нього різних об'єктивних і суб'єктивних факторів.
   Визначено, що конституційне будівництво в УНР було закономірним підсумком державотворення, відтворило у собі ті тенденції й особливості, які мали місце в процесі державотворення. Виявлено два етапи в конституційному будівництві доби Директорії, їх особливості, зміни в конституційному оформленні двох напрямків в процесі державотворення.
   Здійснено порівняльно-правовий аналіз проектів Конституції УНР та конституційних актів, виданих під час перебуванні при владі Директорії, проведено порівняння їх норм з вміщеними Конституції України 1996 р., конституціях демократичних країн світу.
   Ключові слова: Українська Народна Республіка, Директорія, конституційне будівництво, конституційна нормотворчість, конституція, конституційний акт, конституційний проект.

Присяжнюк А. И. Конституционное строительство в УНР времен Директории (ноябрь 1918 – начало 1921 гг.).– Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. Национальный университет внутренних дел. Харьков, 2002.

   Диссертация посвящена исследованию целостной картины конституционного строительства в УНР во время правления Директории. На основе правового анализа конституционных актов, проектов конституции Украинского государства, документов из фондов Центрального государственного архива высших органов власти и государственного управления Украины, материалов периодической печати и опубликованных документальных сборников, мемуарной и научной литературы системно, проблемно и аргументировано исследовано развитие конституционного строительства в УНР в ноябре 1918 – начале 1921 гг., влияние на него разных объективных и субъективных факторов, усиление в нем демократических тенденций, стремление построить парламентско-президентскую республику.
   Осуществлен сравнительно-правовой анализ конституционных актов, изданных во времена Директории, проектов Конституции УНР с нормами Конституции Украины 1996 г. и конституционных актов демократических государств мира. Проанализирована деятельность правительственной и особой комиссий, созданных в 1920 г. для подготовки проектов Конституции УНР и отдельных конституционных актов. Специально исследованы конституционные проекты О. Копцюха, О. Ейхельмана, правительственной конституционной комиссии; определены их достоинства и недостатки, значение для практики конституционного строительства и доктрины конституционного права.
   Установлено, что конституционные акты, акты конституционного значения и нереализованные проекты конституции времен Директории оказали значительное влияние на развитие конституционного права в современной Украине, некоторые их нормы вошли в конституции демократических государств, они являются созвучными положениям современного международного гуманитарного права.
   Ключевые слова: Украинская Народная Республика, Директория, конституционное строительство, конституционное нормотворчество, конституция, конституционный акт, конституционный проект.

Prisyaznuk A.I. Constitutional Organization in Ukrainian People’s Republic at Directoria Times (November 1918 – beginning of 1921). – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by specialty 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and legal studies. – National University of Internal Affairs. Kharkiv, 2002.

   Thesis is devoted to the research of entire system of constitutional organization in Ukrainian People’s Republic (UPR) at Directoria Times. The development of Constitutional organization in Ukraine (November 1918 – beginning of 1921), influence of various subjective and objective factors on the bases of legal analysis of constitutional acts, unrealized projects of Ukraine Constitution archive documents was reasonably studied in the work.
   It has been determined that Constitutional organization in UPR was natural phenomenon. It had the same tendencies and peculiarities as in the process of state organization. Two stages of Constitutional organization at Directoria times, their peculiarities, changes in constitutional status of two trends in the process of state organization were revealed.
   Law-comparative analysis of UPR Constitution and constitutional acts projects, published at Directoria times was carried out, their comparison with nowadays Constitution of Ukraine and Constitutions of some democratic countries of the world was fulfilled.
   Key words: Ukrainian People’s Republic, Direrctoria, Constitutional organization, Constitutional legislative activity, Constitution, Constitutional act, Constitutional project.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Конституційне будівництво в УНР доби Директорії (листопад 1918 – початок 1921 рр.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net