Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Технологія металів. Машинобудування arrow Теоретичні основи, розробка і впровадження ресурсозберігаючої технології виплавки сталі в кислих електропечах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Теоретичні основи, розробка і впровадження ресурсозберігаючої технології виплавки сталі в кислих електропечах

Анотації 

Сойфер В.М. Теоретичні основи, розробка і впровадження ресурсозберігаючої технології виплавки сталі в кислих електропечах. Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук. Спеціальність 05.16.02 “Металургія чорних металів”. Державна металургійна академія України. Дніпропетровськ, 1999.

   Дисертація присвячена питанням створення комплексу нових і удосконалення існуючих технологічних процесів виробництва кислої електросталі (плавки, розливання, футеровки), які забезпечують підвищення продуктивності, економічності і якості. Робота включає в себе теоретичне обгрунтування, дослідження, розробку і впровадження високопродуктивної і економічної технології виплавки сталі в кислих дугових електропечах з підвищеним вмістом кремнію в шихті, технології розкислення феромарганцем у ковші кислої сталі, виплавленої в дугових електропечах у взаємозв’язку з температурним режимом розливання; раціональної технології виплавки сталі в індукційних печах середньої частоти; монолітної футеровки сталеплавильних печей і сталерозливних ковшів. Проведено порівняльне дослідження якості сталі, виплавленої за традиційною (активним процесом) і новою (з підвищеним вмістом кремнію в шихті) технологією. Експериментальними і традиційними дослідженнями встановлено, що при підвищеному вмісті кремнію в шихті кількість кисню і неметалічних включень у сталі набагато менша, а вміст залишкового алюмінію і механічні властивості - вищий.
   Розроблено методи комплексної оцінки магнітних властивостей сталі. Виконано теоретичне узагальнення формування міцності, технологічних властивостей і вогнетривкості мас для монолітної футеровки електросталеплавильних печей і сталерозливних ковшів. Основні результати роботи знайшли промислове впровадження на 78 підприємствах СНД (на 222 дугових печах).
   Ключові слова: кисла електросталь, електропіч, кремній, кисень, алюміній, магнітні властивості, монолітна футеровка.

Сойфер В.М. Теоретические основы , разработка и внедрение ресурсосберегающей технологии выплавки стали в кислых электропечах. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.16.02 "Металлургия черных металлов". Государственная металлургическая Академия Украины, Днепропетровск, 1998.

   Диссертация посвящена вопросам создания комплекса новых и совершенствования существующих технологических процессов производства кислой электростали (плавки, разливки, футеровки), обеспечивающих повышение производительности, экономичности и качества стали. Работа включает теоретическое обоснование, исследование, разработку и внедрение высокопроизводительной и экономичной технологии выплавки стали в кислых дуговых электропечах с повышенным содержания кремния в шихте; технологии раскисления ферромарганцем в ковше во взаимосвязи с температурным режимом разливки; рациональной технологии выплавки стали в индукционных печах средней частоты; монолитной футеровки сталеплавильных печей и сталеразливочных ковшей. Выполнен анализ физико-химических закономерностей плавки стали в кислых электропечах. Проведено сравнительное исследование качества стали, выплавленной по традиционной (активным процессом) и новой (с повышенным содержанием кремния в шихте) технологии. Экспериментальными и термодинамическими исследованиями установлено, что при повышенном содержании кремния в шихте содержание кислорода и неметаллических включений в стали намного ниже, а содержание остаточного алюминия и механические свойства - выше, сталь имеет меньшую склонность к образованию ситовидной пористости в отливках. Новая технология выплавки стали позволила значительно повысить стойкость футеровки, сократить присадку ферросилиция, уменьшить расход электроэнергии, повысить производительность печей и снизить себестоимость стали.
   Разработаны методы комплексной оценки магнитных свойств стали. Установлено определяющее влияние на магнитные свойства литых углеродистых сталей напряженности магнитного поля и содержания углерода в стали. Рекомендовано применение низкоуглеродистой стали с содержанием углерода ≤0,03% и специальные режимы термообработки. В технических условиях на литьё уточнены требования по содержанию кремния и остаточного алюминия, в практику заводов введено определение механических свойств литой стали на образцах, взятых непосредственно из отливок.
   Выполнено теоретическое обобщение формирования прочности, технологических свойств и огнеупорности масс для монолитной футеровки электросталеплавильных печей и сталеразливочных ковшей. На световых и математических моделях исследовано воздействие электрических дуг на кислую набивную футеровку дуговых печей; установлено, что определяющими факторами являются расстояние от дуги до стены и время воздействия на футеровку открытых дуг. Созданы принципы разработки огнеупорных масс для конкретных условий производства различных регионов; установлено, что решающим фактором формирования состава массы является абсолютная доля средних и крупных зерновых фракций песка. Разработан и внедрен отраслевой стандарт “Кислые огнеупорные массы для набивной футеровки стен дуговых сталеплавильных и чугуноплавильных печей. Изготовление.” Обобщен опыт предприятий СНГ по внедрению набивной футеровки стен дуговых печей. Стойкость футеровки повышена с 30-200 до 800-40000 плавок. Внедрено изготовление дуговых печей с цилиндрическим кожухом. Обоснована возможность и целесообразность широкого применения в сталелитейных цехах индукционных сталеплавильных печей. Обобщен опыт заводов стран СНГ по внедрению монолитной футеровки сталеразливочных ковшей.
   Основные результаты работы нашли промышленное внедрение на 78 предприятиях СНГ (на 222 дуговых печах).
   Ключевые слова: кислая электросталь, электропечь, кремний, кислород, алюминий, магнитные свойства, монолитная футеровка.

Soyfer V.M. Theoretical basis, development and introduction of resource saving technology of steel smelting in acid electric furnaces.

Thesis for a Doctor degree (Engineering ) on speciality 05.16.02 "Metallurgy of Ferrous Metals". State Metallurgy Academy of Ukraine, Dnepropetrovsk, 1998.

   The thesis is devoted to the questions of creating a complex of new and updating the existing technological processes of acid electric steel production (heats, castings, lining) providing the increase of productivity, efficiency and quality. The work includes the theoretical study, research, development and introduction of a high-productive and economical steel smelting technology in acid arc furnaces with an increased silicon content in charge; technologies of deoxidizing by ferromanganese in the ladle of acid steel smelted in arc furnaces in interconnection with the temperature regime of casting; a rational technology of acid steel smelting in medium-frequency induction furnaces; a monolithic lining of steel furnaces and steel-pouring ladles. A comparative research was made for the quality of steel smelted according to the traditional (active process) and new (with an increased silicon content in the charge) technology. Experimental and thermodynamic studies showed that with an increased silicon content in the charge the content of oxygen and non-metallic inclusions in the steel is much lower and the residual aluminium content and mechanical properties - higher. Methods for a comprehensive estimation of magnetic properties of steel were worked out. A theoretical generalization was made for forming strength, technological properties and refractoriness of the masses for monolithic lining of electric steel furnaces and steel-pouring ladles. The main results of the work found their industrial introduction at 78 enterprises in the CIS countries (in 222 arc furnaces).
   Key words: acid electric steel, electric furnace, silicon, oxygen, aluminium, magnetic properties, monolithic lining.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Теоретичні основи, розробка і впровадження ресурсозберігаючої технології виплавки сталі в кислих електропечах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net