Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Проблеми правового регулювання ринку цінних паперів в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Проблеми правового регулювання ринку цінних паперів в Україні

Анотації 

Панова Л.В. Проблеми правового регулювання ринку цінних паперів в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2002р.

   Дисертація присвячена дослідженню юридичної природи, а також теоретичних і практичних аспектів питань які виникають при здійсненні господарської діяльності на ринку цінних паперів. В роботі на підставі аналізу законодавства України та інших країн, а також із застосуванням загальної теорії права і теорії цінних паперів досліджуються і пропонуються поняття ринку цінних паперів, його елементів (об’єкта і суб’єкта), а також правове регулювання обороту цінних паперів за допомогою цивільно-правового інструментарію. У дисертації на підставі історичного аналізу обгрунтовуеться перевага класичної теорії цінних паперів в сучасному цивільному праві. Детально обкреслен правовий статус учасників на ринку цінних паперів: емітентів, інвесторів, осіб, які здійснюють професіональну діяльність, а також саморегулівних організацій і держави. На теоретичному рівні розкривається правова природа угод з цінними паперами, в тому числі і на біржі. Аргументується правове значення реєстрації розглядаемих угод, як умови для визнання угоди біржовою.
   Ключові слова: ринок цінних паперів, фондова біржа, цінний папер, учасники ринку цінних паперів, обіг цінних паперів.

Панова Л.В. Проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. Харьков, 2002г.

   Диссертация посвящена исследованию юридической природы, а также теоретических и практических аспектов вопросов возникающих при осуществлении хозяйственной деятельности на рынке ценных бумаг. В работе на основании анализа законодательства Украины и других стран, а также с применением общей теории права и теории ценных бумаг исследуются и предлагаются понятия рынка ценных бумаг, где рынок ценных бумаг определяется как урегулированная сфера обращения ценных бумаг, которым присущи свойства специфического товара, по особым правилам и в рамках определенной территории между субъектами,, которые воздействуют при помощи продажи, посредничества и регулирования на размещение, оборот и погашение, его элементов (объекта и субъекта), а также правовое регулирование обращения ценных бумаг посредством гражданско-правового инструментария. В диссертации на основании исторического анализа обосновывается преобладание классической теории ценных бумаг в современном гражданском праве. Доказывается, что ценные бумаги являются самостоятельным объектом гражданского права, которые на могут считаться вещами, хотя на них частично распространяется правовой режим вещей. Детально очерчен правовой статус участников на рынке ценных бумаг: эмитентов, инвесторов, лиц осуществляющих профессиональную деятельность, а также саморегулируемые организации и государство. На теоретическом уровне раскрывается правовая природа сделок с ценными бумагами, в том числе и на бирже. Аргументируется правовое значение регистрации рассматриваемых сделок как условия для признания сделок биржевыми.
   Ключевые слова: рынок ценных бумаг, фондовая биржа, ценная бумага, учасники рынка ценных бумаг, обращение ценных бумаг.

Panova L.V. The problems of the legislative regulations on the securities market in Ukraine. – Manuscript.

The dissertation confiring the scientific degree Candidate of Law Sciences on speciality 12.00.03. – Civil Law and Civil Procedure; Famaly Law; International Privat Law; National law academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise, 2002.

   Thesis for a candidate’s degree is devoted to the research of the legislative nature and also the result of the securities market. It is investigated and proposed the main concept of the securities market, its elements (object and subject) and also the legislation regulation of the securities circulation with the help civil – legislative instruments. All this research is the result of the Ukrainian and other cjuntries legislative system analysis and with the use of the cjmmjn law theory and securities theory. In the thesis for a candidate’s degree on the base of the historie analysis is given grounds of the classic securities theory prevalence in the modern civil law. It’s outlined in detail the legislative status of participants on the securities market: emitters, investors, persons taking part in the professional activity, and also self-regulating organizations and states. At the theoretical level is exposed the legislative nature of the treaties with the securities including those on the market. It is given argumentation of the legislative meaning of the treaties which are under consideration as necessary conditions for recognition treaties as market ones.
   Key words: securities market; stock exchange; securities; participants of the securities market; securities circulation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Проблеми правового регулювання ринку цінних паперів в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net