Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання статусу платників податків і зборів в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання статусу платників податків і зборів в Україні

Анотації 

Перепелиця М.О. Правове регулювання статусу платників податків і зборів в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2001.

   Дисертаційне дослідження присвячено проблемам правового регулювання статусу платників податків в Україні. В роботі розглядаються визначення платника податку, його правового статусу, податкової правосуб'єктності, податкових обов'язків та прав. Аналізується співвідношення понять суб'єкта податкового права і суб'єкта податкових правовідносин. У дисертації обґрунтовується положення про особливість податкового статусу платника, яке виявляє, що в ньому присутній пріоритет першочергового обов'язку сплати податку. Автором пропонується варіант статті до Закону України “Про систему оподаткування”, яка встановлює послідовне виконання основного податкового обов'язку і пов'язаних із ним податкових прав платників. У дисертації досліджуються й аналізуються блоки податкових обов'язків і прав платників у їх взаємозв'язку.
   Ключові слова: суб'єкт податкового права, суб'єкт податкових правовідносин, платник податків, податковий статус платника, податкова правосуб'єктність, податкові обов'язки, податкові права.

Перепелица М.А. Правовое регулирование статуса плательщиков налогов и сборов в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07. – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого Харьков, 2001.

   Диссертационное исследование посвящено проблемам правового регулирования статуса налогоплательщиков в Украине. В работе рассматриваются определения налогоплательщика, его правового статуса, налоговой правосубъектности, налоговых обязанностей и прав. Анализируется соотношение понятий субъекта налогового права и субъекта налогового правоотношения. На основании обоснованных теоретических суждений предлагается концептуальное положение об обязывающем характере правового статуса налогоплательщиков и в соответствии с этим – об обязывающем характере налоговой правосубъектности плательщика и первоочередном значении налоговой обязанности плательщика перед его налоговым правом.
   В диссертационном исследовании обосновывается систематизированный логический подход к определению структуры основной налоговой обязанности плательщиков исходя из трех блоков: первый – обязанности и права по налоговому учету; второй – обязанности и права по уплате налога; третий – обязанности и права по налоговой отчетности. В работе рассматриваются виды налогоплательщиков как существующие в настоящее время в Украине так и существующие в других государствах (консолидированная группа налогоплательщиков существует в Российской Федерации), которые в скором времени появятся в Украине. В зависимости от категорий налогоплательщиков отмечаются особенности их правового статуса и налоговой правосубъектности, моменты возникновения, изменения и прекращения последней. Автором отслеживаются отличия при выполнении определенных налоговых обязанностей и реализации прав отдельными видами налогоплательщиков. В диссертационном исследовании предложен ряд соответствующих обоснованных рекомендаций в проект Налогового кодекса Украины.
   Предлагается авторский вариант статей к Закону Украины “О системе налогообложения”, устанавливающих последовательное исполнение основной налоговой обязанности плательщика и связанных с ней налоговых прав, а также аргументировано авторское видение необходимости принятия Закона Украины “О налоговом учете” как обобщающего нормативного акта и детализирующих подзаконных актов – постановлений Кабинета Министров Украины о соответствующем виде реестров налогоплательщиков.
   Ключевые слова: субъект налогового права, субъект налоговых правоотношений, налогоплательщик, налоговый статус плательщика, налоговая правосубъектность плательщика, налоговые обязанности, налоговые права.

Perepelitsya M.A. The legal regulation of tax payer’s status in Ukraine. – Manuscript.

This is for the scientific Candidate’s Degree of Law in speciality 12.00.07 – Teory of Managnent; Administrative Law and Process; Financial Law. – National Law Academy of Ukraine named Yaroslav Mydryj. Kharkiv. 2001.

   Legal regulation of lax payers’ status and tax collection in Ukraine. This thesis is dedicated to the problems of legal regulation of tax payers’ status and tax collection in Ukraine. Such definitions as tax payers, law status, tax obligations and rights are considered in this research work. On the basis of the substantiated theoretical ideas, the author gives conceptual statement about oblight character of the rights and status of tax payers and according to it the immediate meaning of tax obligation concerning tax right of payers. The variant of article for the Ukrainian Law “About the Taxation System” is proposed. It determines the successive execution of the main legal obligations of payers and connected with it rights. The blocks of legal obligations and rights of payers and their direct interrelations are investigated and analised in the work.
   Key words: a subject of law; a subject of tax legal relation; a tax payer; tax status of payers; tax legal subjectivity; tax obligations and tax rights.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання статусу платників податків і зборів в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net