Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правові проблеми реформування пенітенціарної системи в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правові проблеми реформування пенітенціарної системи в Україні

Анотації 

Пташинський О.Б. Правові проблеми реформування пенітенціарної системи в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Національна академія наук України. Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, Київ, 2002.

   В дисертації обґрунтована об’єктивна необхідність реформування пенітенціарної системи, що спрямована на соціальну переорієнтацію виконання кримінальних покарань з урахуванням міжнародних актів про права людини, принципів законності, гуманізму, демократизму, справедливості диференціації та індивідуалізації виховного впливу. Детально проаналізовані основні напрями реформування пенітенціарної системи України: створення якісно нової законодавчої та нормативної бази; розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази, створення належних умов утримання ув’язнених та засуджених; перегляд змісту роботи, що проводиться із засудженими, розробка і впровадження нових форм і методів виховно-корекційної роботи; удосконалення роботи з добору, розстановки, виховання та навчання кадрів. У ході дослідження запропоновано ряд пропозицій та доповнень щодо приведення нормативної бази та діяльності пенітенціарної системи України у відповідність з Конституцією України, міжнародними нормами про права та стандарти поводження з засудженими і ув’язненими. Запровадження цих доповнень та пропозицій дасть змогу суттєво поліпшити правовий статус засуджених, оздоровити обстановку в місцях позбавлення волі, створити належне правове підґрунтя для внесення радикальних змін у чинне законодавство та реорганізацію пенітенціарної системи на демократичних засадах, зробивши її більш справедливою, прогресивною та гуманною.
   Ключові слова: пенітенціарна політика, пенітенціарна система, виправно-трудові установи, місця позбавлення волі, реформування пенітенціарної системи, кримінальне покарання, захист прав людини.

Пташинский А.Б. Правовые проблемы реформирования пенитенциарной системы в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08. – криминальное право и криминология, криминально-исполнительное право – Институт государства и права им.В.М.Корецкого НАН Украины, Киев, 2002.

   Диссертация посвящена актуальным проблемам реформирования пенитенциарной системы Украины. На основе научного анализа исследованы основные этапы становления и развития пенитенциарной системы Украины как сложного социально-правового явления. В процессе исследования проведен также научный анализ нормативно-правовых актов исправительно-трудового законодательства Украины. В диссертации подчеркивается, что главным в реформировании пенитенциарной системы Украины должно стать создание качественно новой законодательной и нормативной базы с использованием передового опыта зарубежных стран. В силу этого, первоочередной задачей на пути создания новой законодательной и нормативной базы в сфере исполнения наказаний является пересмотр и приведение исторического массива действующего исправительно-трудового законодательства в соответствие с закрепленными в основных политико-правовых актах и в первую очередь в Конституции Украины правовыми идеалами и принципами перспективного демократического развития с учетом международных норм, наработанных международным сообществом.
   В диссертации обоснована объективная необходимость реформирования пенитенциарной системы, которая направлена на социальную переориентацию исполнения уголовных наказаний, с учетом международных актов о правах человека, принципов законности, гуманизма, демократизма, справедливости, дифференциации и индивидуализации воспитательного воздействия. Детально проанализированы основные направления реформирования пенитенциарной системы Украины: создание качественно новой законодательной и нормативной базы; развитие и укрепление материально-технической базы, создание соответствующих условий содержания заключенных; пересмотр содержания работы, которая проводится с заключенными, разработка и внедрение новых форм и методов воспитательно-коррекционной работы, совершенствование работы по подбору, расстановке, воспитанию и обучению кадров. В ходе исследования предложено ряд рекомендаций и дополнений относительно приведения нормативной базы, а также деятельности пенитенциарной системы Украины в соответствие с Конституцией Украины, международными нормами относительно прав человека та стандартами поведения с заключенными. Внедрение этих дополнений и предложений качественно приведет к улучшению правового статуса осужденных, оздоровит обстановку в местах лишения свободы, создаст соответствующую базу для внесения радикальных изменений в действующее законодательство и реорганизацию пенитенциарной системы на демократических засадах, сделает ее более справедливой, прогрессивной и гуманной.
   В диссертации подчеркивается мысль, что реформирование пенитенциарной системы связано с многообразными и противоречиво протекающими в нашем обществе социальными и экономическими процессами. Темпы и качество реформы во многом зависят от того, насколько быстро сможет выйти из кризиса наша экономика, насколько успешно будут ликвидированы такие явления, как инфляция, безработица и другие кризисные явления. При успешном решении данных проблем и реформа п6енитенциарной системы наполнится реальным содержанием, что будет способствовать укреплению законности и правопорядка в Украине, создаст реальные условия для приведения процесса отбывания наказаний в соответствии с международными стандартами.
   Ключевые слова: пенитенциарная политика, пенитенциарная система, исправительно-трудовые учреждения, места лишения свободы, реформирование пенитенциарной системы, уголовные наказания, защита прав человека.

A.Ptashinsky. Legal problems of reforming the penitentiary system in Ukraine. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of the Sciences (Law) on the speciality 12.00.08 – criminal law and criminology; executive law. – The V.M.Koretsky Institute of State and Law of the Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv, 2002.

   The objective necessity of reforming the penitentiary system aimed at the social changes in criminal punishment execution taking into account the International Human Rights Acts, principles of legality, humanism, democracy and the fair differentiation and individualization of reformatory influence is grounded in the thesis. The main directions of reforming the penitentiary system in Ukraine such as the creation of the qualitatively new legislative and normative basis, development and strengthening of the material-technical base, the creation of proper custody conditions for prisoners and convicts, analysis of the reformatory work contents, the developments of new methods and forms of such work, improvements in the choice, arrangement, training and education of the personnel are presented. The thesis gives some suggestions and amendments on making the normative basis corresponding the Constitution of Ukraine, international standards of rights and terms of the conduct with convicts and prisoners. The fulfillment of these suggestions will greatly improve the legal status of convicts, will create the necessary foundation for radical changes in the legislation currently in force and the reorganization of the penitentiary system, making it more democratic, just, progressive and human.
   Key words: the penitentiary policy, the penitentiary system, reformatory-labour institution, place of imprisonment, reforming the penitentiary system, criminal punishment, human rights protection.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правові проблеми реформування пенітенціарної системи в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net