Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Будівництво arrow Зниження опору наповненню ковша скрепера застосуванням грунтонапрямного пристрою та обгрунтування його раціональних параметрів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Зниження опору наповненню ковша скрепера застосуванням грунтонапрямного пристрою та обгрунтування його раціональних параметрів

Анотації 

Власенко І.В. Зниження опору наповненню ковша скрепера застосуванням грунтонапрямного пристрою та обгрунтування його раціональних параметрів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.04 - машини для земляних та дорожніх робіт. - Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет, Харків, 1999.

   До захисту подається робота, яка містить дослідження процесу наповнення грунтом ковша скрепера, оснащеного грунтонапрямним пристроєм (ГНП). Приведені дані досліджень впливу різних інтенсифікаторів, впливу робочого та транспортного режиму на ефективність скрепера, а також результати експериментальних досліджень, що виконані методами математичного та фізичного моделювання з використанням обчислювальної техніки.
   Показано, що застосування ГНП конструкції, що пропонується, зменшує опір копанню та збільшує наповнення ковша, завдяки наявності розгалуженого процесу заповнення ковша скрепера крізь ГНП та крізь щілину між задньою плитою ГНП та днищем ковша.
   Аналіз процесу копання скрепером з ГНП показує, що ефективність скрепера зростає: коефіцієнт наповнення на 20 - 30% , продуктивність на 6 - 22 % , питомі витрати зменшуються на 2.6% .
   Ключові слова: скрепер, опір, грунтонапрямний пристрій, транспортний режим, копання, інтенсифікатор, ефективність.

Власенко И.В. Снижение сопротивления наполнения ковша скрепера применением грунтонаправляющего устройства и обоснование его рациональных параметров. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.04 - машины для земляных и дорожных работ. – Харьковский государственный автомобильно-дорожный технический университет, Харьков, 1999.

   К защите представляется работа, которая содержит исследования процесса наполнения грунтом ковша скрепера, оснащенного грунтонаправляющим устройством (ГНУ). Согласно методике определения сопротивления наполнению, предложенной Петерсом, наиболее существенным является сопротивление трения между движущимся и неподвижным грунтом, грунтонаправляющее устройство и позволяет снизить это сопротивления. В диссертационной работе приводятся данные исследований влияния различных интенсификаторов, влияния рабочего и транспортного режима на эффективность скрепера, а также результаты экспериментальных исследований, выполненных методами математического и физического моделирования с применением вычислительной техники.
   Показано, что применение ГНУ предлагаемой конструкции, уменьшает сопротивление копания и увеличивает наполнение, за счет ветвящегося процесса заполнения ковша скрепера, который заключается в движении грунта через ГНУ и через щель между задней плитой ГНУ и днищем ковша. Негативное воздействие со стороны щели на поднимающийся слой грунта отсутствует, а через указанную щель в ковш поступает около 40% грунта. Рациональные параметры ГНУ: высота устройства (НГНУ) для средних грунтовых условий равна 40% от высоты ковша, угол наклона плиты к вертикали (a ) равен углу внутреннего трения, а величина щели (Z) пропорциональна максимальной глубине резания. Коэффициент пропорциональности равен коэффициенту разрыхления. Разработана математическая модель заполнения ковша скрепера с ГНУ с учетом агрегатного состава частиц грунта и их распределения. Установлено влияние снижения сопротивления наполнению на все составляющие тягового расчета.
   Для установления зон рационального использования направляющего устройства рассмотрены процесс копания и транспортный режим. ГНУ рационально использовать для ковшей вместимостью 5 - 8 м3. Существует зона рационального использования ГНУ в зависимости от коэффициента длины ковша, она лежит в пределах 1.1 < L/H < 1.34.
   Анализ процесса копания скрепером с ГНУ показывает, что эффективность скрепера возрастает по сравнению с копание традиционным ковшом: сопротивление наполнению уменьшается в среднем на 30-40% , что в свою очередь снижает сопротивление резанию до 38% , а сопротивление призмы волочения до 55% от их значений при традиционной конструкции ковша скрепера. В результате коэффициент наполнения увеличивается на 20 - 30% , производительность на 6 - 22% . Эффективность предлагаемой конструкции ГНУ выше, чем у ранее известных конструкций грунтонаправляющих устройств: работа по заполнению ковша скрепера снижается на 22% , а работа по копанию на 35% .
   Эксперименты проводились на лабораторной установке с применением тензометрии и на натурной машине ДЗ-20В на базе трактора Т-130. На лабораторной установке был проведен четырехфакторный ортогональный план эксперимента. В результате сравнения аналитических и экспериментальных данных установлена достаточная адекватность результатов (критерий Фишера), коэффициент корреляции во всех случаях близок единице, а относительная погрешность составляет 5 – 15% .
   Ключевые слова: скрепер, сопротивление, грунтонаправляющее устройство, транспортный режим, копание, интенсификатор, эффективность.

Vlasenko I. V. Decrease of resistance filling of the scraper bucket by employment of the soil track appliance and reasons him rational of parameters. – Manuscript.

The dissertation for a scientific degree the candidate of technical sciences on specialty 05.05.04 - machine for earth and road works. - The Kharkov state automobile - road technical university, Kharkov, 1999.

   To protection work is represented, which contains researches of process of filling bucket of scraper by a ground at the expense of application soil track appliance (STA). The research of influence various intensificators was show on efficiency scraper, influence of a working and transport mode to efficiency scraper, but also results of experimental researches, mathematical methods and physical modeling with application of computer facilities.
   The application STA of an offered design, reduces resistance digging and increases filling bucket, at the expense of presence branchy of process of filling bucket of scraper with application of track, through crack between back track plate and bottom bucket.
   The analysis of process digging by scraper with application of soil track shows, that the efficiency scraper grows: coefficient of filling on 20 - 30 % , productivity on 6 - 22 % , the indicated specific costs decrease on 2.6 % .
   Key words: scraper, resistance, soil track appliance, transport mode, digging, intensificator, efficiency.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Зниження опору наповненню ковша скрепера застосуванням грунтонапрямного пристрою та обгрунтування його раціональних параметрів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net