Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Передача технології як вклад в просте товариство
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Передача технології як вклад в просте товариство

Анотації 

Погуляєв С.Ю. Передача технології як вклад в просте товариство. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за фахом 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет внутрішніх справ. - Харків, 2002.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню юридичної природи цивільних майнових відносин, що виникають між учасниками простого товариства за умови передачі в це товариство технології як такої у вигляді вкладу (ст.1152 нового ЦК України). Вирішується основна задача, що полягає у з'ясуванні змісту і застосуванні цієї статті Кодексу стосовно такого специфічного об'єкта цивільного права як технологія. Всебічно досліджена юридична природа, зміст і правовий режим вкладу в просте товариство. Введено термін “предмет вкладу”. Визначено, що тільки гроші і майно - тілесне і безтілесне, передані у вигляді вкладу, утворюють складене майно товариства (спільну часткову власність). Надані як вклад різного роду послуги в силу своєї невідчужуваності від джерела можуть бути визнані вкладом лише за умови того, що вони збільшили ціну інших, раніше внесених майнових вкладів – як тілесних, так і безтілесних. При цьому технологія як така розглядається як самостійний складний об'єкт цивільних прав, елемент майна, що містить сукупність систематизованих знань, які використовуються для випуску певної продукції, застосування певного процесу чи надання певних послуг. У свою чергу знання також розглядаються як об'єкт цивільних прав, різновид інформації і предмет вкладу в простому товаристві.
   Автором висунута гіпотеза, що вкладом у простому товаристві можуть бути лише знання, що перебувають у стані активного інформаційного ресурсу. Запропоновано наукові рекомендації з удосконалення перспективного цивільного законодавства України.
   Новизна дисертації ґрунтується на принципі розкомплектування технології на об'єкти інтелектуальної власності (авторське право, промислова власність); об'єкти конфіденційної інформації, у т.ч. ноу-хау, і факті їхньої передачі як об'єкта цивільного права і вкладу в просте товариство.
   Ключові слова: передача технології, предмет вкладу, розкомплектування технології, правовий режим знань, інформація.

Погуляев С.Ю. Передача технологии в виде вклада в простое товарищество. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. - Национальный университет внутренних дел. - Харьков, 2002.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию юридической природы гражданских имущественных отношений, возникающих между участниками простого товарищества при условии передачи в это товарищество технологии как таковой в качестве вклада (ст.1152 нового ГК Украины). Решается основная задача, состоящая в уяснении смысла и применении этой статьи Кодекса относительно такого специфического объекта гражданского права как технология. Всесторонне исследована юридическая природа, содержание и правовой режим вклада в простое товарищество. Введен термин “предмет вклада”. Установлено, что только деньги и имущество - телесное и бестелесное, переданные в виде вклада, образуют складочное имущество товарищества (общую долевую собственность). Предоставленные в виде вклада различного рода услуги в силу своей неотчуждаемости от источника могут быть признаны вкладом лишь при условии того, что они увеличили цену иных, ранее внесенных имущественных вкладов – как телесных, так и бестелесных. При этом технология как таковая рассматривается в качестве самостоятельного сложного объекта гражданских прав, элемента имущества, содержащего совокупность систематизированных знаний, используемых для выпуска соответствующей продукции, применения соответствующего процесса или оказания соответствующих услуг. В свою очередь знания также рассматриваются как объект гражданских прав, разновидность информации и предмет вклада в простом товариществе.
   Автором выдвинута гипотеза, что вкладом в простом товариществе могут быть лишь знания, пребывающие в состоянии активного информационного ресурса. Предложены научные рекомендации по совершенствованию перспективного гражданского законодательства Украины.
   Новизна диссертации основывается на принципе раскомплектования технологии на объекты интеллектуальной собственности (авторское право, промышленная собственность); объекты конфиденциальной информации, в т.ч. ноу-хау, и факте их передачи как объекта гражданского права и вклада в простое товарищество.
   Ключевые слова: передача технологии, предмет вклада, раскомплектование технологии, правовой режим знаний, информация.

Sergey Y. Pogulyayev Transfer of technology as the investment to partnership. - the Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of the candidate of jurisprudence on a speciality 12.00.03 - civil law and civil process; the family right; the international private law. - National university of internal affairs. - Kharkov, 2002.

   The dissertation is devoted to complex research of a legal nature of the civil privity arising between participants of partnership under condition of transfer to this company of technology, as such as the investment (an asset 1152 of new Civil code of Ukraine). The primary goal consisting in explanation is solved has washed off also application of this asset of the new Code, concerning such specific object of civil law as technology. The legal nature, the maintenance(contents) and a legal regime of the investment to partnership is comprehensively investigated. The term ’’subject of investment’’ is entered. It is established, that only money and property - corporal and incorporeal, reported as the investment, form association property of company. Given as the investment of a various sort of service by virtue of the inalienability from a source may be recognized as the investment only under condition of that they have increased the price of others, before brought property investments - both corporal, and incorporeal. Thus the technology as such is concerned as independent complex object of civil rights, an element of the property containing set of systematized knowledge and experience of the organizational and commercial character, managements used in sphere, the organization of manufacture and selling of production, works, services. In turn knowledge also are concerned as object of civil rights, a version of the information and a subject of the investment in partnership. The author puts forward a hypothesis, that the investment to partnership may be only the knowledge staying in a condition of an active information resource. Scientific recommendations for perfection of the perspective civil legislation of Ukraine are offered.
   Novelty of the dissertation is based on a method disruption of technologies on objects of the intellectual property (the copyright/1/, the industrial property/2/); objects of the confidential information, including a know-how/3/, and the fact of their transfer, as object of civil law and investment to partnership.
   Key words: transfer of technology, a subject of the investment, disruption technologies, a legal regime of knowledge, the information.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Передача технології як вклад в просте товариство

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net