Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки

Анотації 

Попович В.М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08: кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право – Академія державної податкової служби України, Ірпінь, 2002 р.

   Дисертація присвячена дослідженню комплексу питань теоретичного та практичного характеру, що стосуються проблем формування теоретичних основ створення економічних передумов і організаційно-правових механізмів детінізації економіки України.
   У дисертації вперше здійснено теоретичне обґрунтування практичної необхідності розробки “Теорії детінізації економіки” як нового наукового напряму та самостійної навчальної дисципліни для викладання у юридичних навчальних закладах з метою підвищення рівня підготовки і перепідготовки кадрів, підняття ефективності їх діяльності щодо створення економічних передумов та організаційно-правової інфраструктури детінізації економіки, а також попередження протиправних проявів, що порушують інтереси учасників фінансово-господарського обороту країни.
   У роботі доведено, що тіньова економіка в Україні набула глобалізованих розмірів і фактично зрівнялась з легальним фінансово-господарським оборотом країни. Обґрунтовується висновок, що тіньова економіка, її криміногенні і некриміногенні прояви є специфічною формою реакції юридичних і фізичних осіб на системно-конфліктні прорахунки у податковій, кредитній та монетарній політиці держави. В результаті, відносно невеликий тіньовий капіталооборот на початку соціально-економічних перетворень в Україні трансформувався в глобалізовану економічну субстанцію переважно криміногенного характеру зі складною ієрархічною системою, яка розвивається на принципах саморегуляції і розширеного економічного відтворення. Враховуючи міждисциплінарний характер тіньової економіки, для пізнання її структури, різнорівневих і різнопрофільних джерел необхідно застосовувати методи, напрацьовані в економічному, організаційно-правовому і кримінологічному блоках наук. На основі інтерналізації знань, напрацьованих в зазначених галузях наук, розроблено “Загальну частину” “Теорії детінізації економіки”, яка озброює зацікавлених науковців, практичних працівників органів законодавчої і виконавчої влади, ризик-менеджерів, юристів, інших співробітників відповідних служб підприємницьких структур науково вивіреною системою знань гносеологічного характеру, придатних для визначення і попередження тіньових криміногенних проявів, небезпечних для конкретного підприємства, а також тіньових економічних процесів, небезпечних для держави і суспільства в цілому.
   Запропоновано теоретико-методологічні засади створення механізмів превентивної мінімізації криміногенних ризиків та детінізації економіки організаційно-управлінськими, фінансово-правовими та економіко-кримінологічними засобами.
   Ключові слова: тіньова економіка, структурні елементи тіньової економіки, криміногенний (підпільний) сектор тіньової економіки, некриміногенний (неформальний) сектор тіньової економіки, детінізація економіки, управління ризиками, економічна безпека підприємництва, режимно-облікові бланки, фінансові інструменти, псевдолегітимні фінансові операції.

Попович В.М. Экономико-криминологическая теория детинизации экономики.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08: уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право – Академия государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2002 г.

   Диссертация посвящена исследованию комплекса вопросов теоретического и практического характера, касающихся формирования теоретических основ создания экономических предпосылок и организационно-правовых механизмов детинизации экономики Украины. Впервые осуществлено теоретическое обоснование необходимости разработки “Теории детинизации экономики” как нового научного направления и самостоятельной учебной дисциплины для преподавания в юридических учебных заведениях с целью совершенствования подготовки и переподготовки кадров, повышения эффективности их деятельности по созданию экономических предпосылок и организационно-правовой инфраструктуры детинизации экономики, предупреждения криминогенных проявлений, в сфере финансово-хозяйственного оборота.
   В работе показано, что теневая экономика в Украине приобрела глобализованные масштабы и фактически сравнялась с легальным финансово-хозяйственным оборотом, что угрожает национальной безопасности страны. Обосновывается тезис, что теневая экономика, ее криминогенные и некриминогенные проявления являются специфической формой реакции физических и юридических лиц на просчеты в налоговой, кредитной и монетарной политике государства. В результате, относительно небольшой теневой капиталооборот в начале социально-экономических преобразований в Украине трансформировался в глобальное экономическое явление криминогенного характера со сложной иерархической системой, которая развивается на принципах саморегуляции и расширенного воспроизводства. Поскольку теневая экономика является междисциплинарным явлением, то ее познание требует применения методов, наработанных в экономическом организационно-правовом и криминологическом блоках наук. Соответственно, теория детинизации экономики является комплексной синтетической экономико-криминологической теорией, построенной на принципах интернализации экономических, организационно-правовых и криминологических знаний. Полученные, в рамках данной теории новые интегрированные знания направлены на определение методов познания, мониторинга и противодействия теневой экономике, а также на разработку специальной системы интерпретации данных методов в целях создания экономических предпосылок и организационно-правовой инфраструктуры детинизации финансово-хозяйственного оборота страны.
   В диссертации разработан соответствующий понятийный аппарат, с помощью которого появилась возможность осмыслить и описать технологии взаимоотношений и динамически изменяющихся взаимосвязей между участниками теневого капиталооборота, отобразить структуру, классифицировать криминогенные и некриминогенные источники теневой экономики, спрогнозировать их развитие или отмирание в зависимости от принятия тех или иных организационно-управленческих и правовых решений в области социально-экономических преобразований.
   При этом системное определение структурообразующих элементов теории детинизации экономики, базирующееся на комплексном структурно-функциональном анализе теневой экономики и интеграции экономических и организационно-правовых наук, отображающих объектно-технологический, субъектный и причинный комплекс легитимного и псевдолегетимного финансово-хозяйственного капиталооборота, формирует гносеологическую структуру детинизации экономики. Она образует “Общую часть” экономико-криминологической “Теории детинизации экономики” как нового, междисциплинарного, научного направления теоретико-методологических знаний. В русле разработанной системы знаний можно проводить комплексное экономико-криминологическое исследование теневой экономики в целом и в разрезе разнообразных отраслей народного хозяйства и направлений финансово-хозяйственной деятельности, что ляжет в основу формирования “Особенной части” экономико-криминологической теории детинизации экономики. При этом “Общая часть” детенизации экономики не вступает в конкуренцию с “Особенной частью” теории, поскольку они находятся в соотношении дополнения второй к первой и только в своем единстве могут отобразить завершенную, истинно научную картину глобализованых теневых экономических процессов и путей детинизации экономики.
   Учитывая массовидность теневых проявлений и природу макроуровневого причинного комплекса глобализации теневых отношений, стратегическая и тактическая направленность всех элементов теории детинизации экономики базируется на принципах комплексности, системности, последовательности, полноты и научно обоснованной корректировки, принятых решений, приоритетности создания экономико-правовых превентивно-предупредительных механизмов противодействия тенизации экономики и вторичности фискально- репрессивных методов борьбы с ней.
   Общая часть теории детенизации экономки обеспечивает заинтересованных ученых, практических работников правоохранительных органов, учреждений законодательной и исполнительной власти, риск-менеджеров, юристов, других сотрудников соответствующих служб предпринимательских структур научно выверенной системой знаний гносеологического характера, необходимых для выявления и предупреждения теневых криминогенных проявлений, опасных для конкретного предприятия, а также определения и профилактики теневых экономических процессов, опасных для страны и общества в целом.
   Ключевые слова: теневая экономика; структурные елементы теневой экономики; криминогенный (подпольный) сектор теневой экономики; некриминогенный (неформальный) сектор теневой экономики; детинизация экономики; управление рисками; экономическая безопасность предпринимательства и государства; режимно-учетные бланки документов; финансовые инструменты; псевдолегитимные финансовые операции.

Popovych V. M. Economical and criminological theory of de-shadowing of economy.

Thesis for a doctor's degree on specialty 12.00.08: criminal law and criminology; criminal procedural law – Academy of State Tax Service of Ukraine, Irpin, 2002.

   The thesis is devoted to studying of complex of theoretical and practical questions on the problems of making the theoretical grounds of economical pre-conditions and organizational-legal mechanisms of de-shadowing of Ukrainian economy.
   For the first time the thesis gives the theoretical reasons of practical importance of the course “Theory of de-shadowing of economy” as a new scientific branch and an independent subject for study in law establishments. The aim of the subject is to improve the level of training and retraining of specialists, the effectiveness of their work on creation of economic prerequisites and organizational-legal infrastructure of de-shadowing of economy, as well as prevention of criminal acts violating the interests of members of a country's financial-economic turnover.
   The work proves that shadow economy has gained a global size and became equal with a legal country's financial-economic turnover. The author comes to the conclusion that shadow economy with its criminal and non-criminal manifestations is a specific form of legal and physical persons' response to the system-conflict blunders in tax, credit and monetary policy of the country. As a result, at the beginning of the social-economical reforms in Ukraine relatively small shadow turnover became a global economic substance of mainly criminal nature with a complex hierarchic system, which develops due to the principles of self-regulation and extensive economical reproduction. Taking into account an interdisciplinary nature of the shadow economy, the study of its structure, multilevel and multiprofile sources needs the methods of economical, organizational-legal and criminological sciences. On the basis of internalization of knowledge in the mentioned fields, the General part of Theory of de-shadowing of economy is worked out. It will provide the scientists, practical officials of legislative and executive bodies, risk-managers, lawyers, other workers of proper services of enterprise structures with the scientific system of knowledge of a gnosiological nature, which will be useful for determination of object-technological, subject and causal complex of criminal manifestations dangerous for a concrete enterprise and shadow economic processes dangerous for society and country at all.
   The work dives the theoretical-methodological grounds of creation the preventive mechanisms of economic risks and de-shadowing of economy by organizational-administrative, financial-legal and economic-criminological means.
   Key words: shadow economy (S. E.), S. E. components, criminal (underground) sector of S. E., non-criminal (informal) sector of S. E., de-shadowing of economy, risk management, economic security of enterprise, regime-accounting forms, financial tools, pseudolegitimate financial activity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net