Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Роль права в формуванні ринкових відносин: теоретико-правові проблеми
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Роль права в формуванні ринкових відносин: теоретико-правові проблеми

Анотації 

Плавич Володимир Петрович. Роль права в формуванні ринкових відносин: теоретико-правові проблеми. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. - Інститут держави і права ім. В. М.  Корецького НАН України, Київ, 2002.

   У дисертації здійснено комплексне дослідження проблеми сутності, функцій і особливостей правового регулювання сучасних економічних відносин України, визначено поняття правового регулювання економічних відносин, його мету та завдання; здійснено аналіз державного регулювання економічних відносин і ринкових механізмів впливу на економічні відносини і їх правове забезпечення, сформулювало критерії правового регулювання сучасних економічних відносин.
   В дисертації розкриваються теоретичні і практичні питання правового регулювання економічних відносин та перспектив розвитку економічного законодавства України. Встановлено, що право впливає на економіку, по-перше, як чинник упорядкування економічних відносин та економічних процесів; по-друге, як інструмент здійснення економічної політики, як з боку держави, так і з боку господарюючих суб’єктів; по-третє, право закріплює економічні відносини, що складаються в державі, гарантує їх стабільність; по-четверте, право стимулює формування нових економічних відносин; по-п’яте, право підтримує і охороняє економічні відносини. Таким чином, праву належить провідна роль у становленні соціально орієнтованої ринкової економіки. В роботі визначається сутність і зміст економічних відносин, що формуються на сучасному етапі, зокрема їх ринковий характер.
   Дисертант обґрунтовує висновок, що під правовим регулюванням економічних відносин слід розглядати дію норм права на економічні відносини за допомогою загальнодозвільних та інших міжгалузевих методів правового регулювання, через призму яких і забезпечується становлення в Україні соціально орієнтованої ринкової економіки. Акцентується увага на необхідності розширення сфери застосування загальнодозвільних, диспозитивних методів, а особливо методів рекомендацій та заохочень у правовому регулюванні економічних відносин. Зазначається, що лише збалансоване застосування міжгалузевих методів правового регулювання економічних відносин може вирішити проблему його достатності, необхідності та повноти.
   Крім того, в дисертації окреслюються перспективи розвитку економічного законодавства та висновки щодо напрямів його удосконалення.
   Ключові слова: право, економіка, метод правового регулювання, ринкові економічні відносини, економічне законодавство, перспективи розвитку економічного законодавства.

Плавич В.П. Роль права в формировании рыночных отношений: теоретико-правовые проблемы. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01.-теория и история государства и права; история политических и правовых учений. - Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2002.

   В диссертации раскрываются теоретические и практические вопросы правового регулирования экономических отношений и перспектив развития экономического законодательства Украины. Автор исследует соотношение права и экономики через рассмотрение содержания этих категорий. Указывается, что непосредственная связь права и экономики обусловлена их природой и сущностью. Установлено, что право влияет на экономику, во-первых, как фактор упорядочения экономических отношений и экономических процессов; во-вторых, как инструмент осуществления экономической политики, как с стороны государства, так и с стороны хозяйствующих субъектов; в-третьих, право закрепляет экономические отношения, которые складываются в государстве, гарантирует их стабильность; в-четвертых, право стимулирует формирование новых экономических отношений; в-пятых, право поддерживает и предохраняет экономические отношения. Таким образом, праву принадлежит ведущая роль в становлении социально ориентированной рыночной экономики.
   В работе определяется сущность и содержание экономических отношений, которые формируются на современном этапе, в частности их рыночный характер. В диссертации определено, что оптимальное соотношение между государственным регулированием экономических отношений и саморегулированием должно учитывать такие главные факторы: обеспечение механизма реализации и защиты прав и свобод личности, принципа верховенства права; принципа верховенства норм Конституции Украины; учет социально-экономических условий развития нашего общества и государства; дальнейшая европейская интеграция нашего государства и интеграция в мировое сообщество, использование мирового опыта в развитии Украины, как демократического, социального и правового государства.
   Диссертант конкретизирует определение правового регулирования экономических отношений, в частности, в связи с осуществлением рыночных преобразований в экономической сфере. Подчеркивается, что под правовым регулированием экономических отношений, следует рассматривать действие норм права на экономические отношения с помощью общеразрешительных и других межотраслевых методов правового регулирования, через призму которых и обеспечивается становление в Украине социально ориентированной рыночной экономики.
   Акцентируется внимание на необходимости расширения сферы применения общеразрешительных, диспозитивных методов в правовом регулировании экономических отношений, а в особенности методов рекомендаций и поощрений. Автор делает вывод о том, что только сбалансированное применение межотраслевых методов правового регулирования экономических отношений может решить проблему его достаточности, необходимости и полноты.
   Кроме того, в диссертации очерчиваются перспективы развития экономического законодательства и направления его усовершенствования.
   Ключевые слова: право, экономика, метод правового регулирования, рыночные экономические отношения, экономическое законодательство, перспективы развития экономического законодательства.

Plavitch Vladimir Petrovich. The role of the law in the formation of market relations: law-theoretical problems. -A manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Science (Law), on the speciality 12.00.01 — theory and history of state and law; history of political and law studies. — V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National Ukrainian Academy of Sciences, Kyiv, 2002.

   The dissertation touches upon theoretical and practical questions of legal regulation of economic relation in Ukraine. The scientific work (research) states the fact that law influences economy as the factor of ordering on the one hand. On the other hand law may be considered a tool of implementation of economic policy both on the part of the state and on the part of authorities. Law strengthens economic relations and guarantees their stability. Law stimulates the formation of new economic relations. Law supports and defends economic relations. Thus law occupies the leading role in the formation of socially oriented market economy.
   The given research states the sense of economic relations which are formed in the nowadays society.
   The dissertator comes to a conclusion that under legal regulations of economic relations it is necessary to consider influence of law on the given relations with the help of the standard methods of legal regulation by means of which the establishment in Ukraine a socially guided economy is provided.
   The author underlines the necessity of expansion of sphere of use of the accepted dispositive methods, namely methods of recommendation and encouragements in legal regulation of economic relations. Only balanced usage of interbranch methods of legal regulation of these relations may solve the problem of its completeness.
   Besides the research shows perspectives of the development of economic law and shows the ways of its improvement.
   Basic words: law, economy, methods of law regulation, market economic relations, ways of development of the law economy.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Роль права в формуванні ринкових відносин: теоретико-правові проблеми

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net